BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Qian-mei Zhou, Song Wang, Hui Zhang, Yi-yu Lu, Xiu-feng Wang, Yoshiharu Motoo, Shi-bing Su. The combination of baicalin and baicalein enhances apoptosis via the ERK/p38 MAPK pathway in human breast cancer cellsActa Pharmacologica Sinica 2009; 30(12): 1648 doi: 10.1038/aps.2009.166