Liver Cancer
Copyright ©The Author(s) 2003. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Aug 15, 2003; 9(8): 1702-1706
Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i8.1702
Role of preoperative selective portal vein embolization in two-step curative hepatectomy for hepatocellular carcinoma
Wu Ji, Jie-Shou Li, Ling-Tang Li, Wu-Hong Liu, Kuan-Sheng Ma, Xiang-Tian Wang, Zhen-Ping He, Jia-Hong Dong
Wu Ji, Jie-Shou Li, Ling-Tang Li, Research Institute of General Surgery, Nanjing General Hospital of Nanjing PLA Command Area, Nanjing 210002, Jiangsu Province, China
Wu Ji, Wu-Hong Liu, Xiang-Tian Wang, Department of General Surgery, Kunming General Hospital of Chengdu PLA Command Area, Kunming 650032, Yunnan Province, China
Kuan-Sheng Ma, Zhen-Ping He, Jia-Hong Dong, Hepatobiliary Surgery Center, Southwest Hospital, Third Military Medical University, Chongqing 400038, China
Author contributions: All authors contributed equally to the work.
Correspondence to: Wu Ji, MD, Institute of General Surgery, Nanjing General Hospital of Nanjing PLA Command Area, 305 Eastern Zhongshan Road, Nanjing, 210002, Jiangsu Province, China. jiwusky@sohu.com
Telephone: +86-25-4826808 Ext 58007 Fax: +86-25-4820160
Received: November 6, 2002
Revised: November 16, 2002
Accepted: December 7, 2002
Published online: August 15, 2003
Core Tip