Gastric Cancer
Copyright ©The Author(s) 2003. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Jul 15, 2003; 9(7): 1431-1434
Published online Jul 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1431
Expression of NGF family and their receptors in gastric carcinoma: A cDNA microarray study
Jian-Jun Du, Ke-Feng Dou, Shu-You Peng, Bing-Zhi Qian, Hua-Sheng Xiao, Feng Liu, Wei-Zhong Wang, Wen-Xian Guan, Zhi-Qing Gao, Ying-Bin Liu, Ze-Guang Han
Jian-Jun Du, Ke-Feng Dou, Wei-Zhong Wang, Wen-Xian Guan, Zhi-Qing Gao, Department of General Surgery, Xijing Hospital, The Fourth Military Medical University, Xi’an 710032, Shanxi Province, China
Shu-You Peng, Ying-Bin Liu, Department of General Surgery, the Second Affiliated Hospital, Medical College, Zhejiang University, Hangzhou 310009, Zhejiang Province, China
Bing-Zhi Qian, Hua-Sheng Xiao, Feng Liu, Ze-Guang Han, China Human Genome Center at Shanghai, Shanghai 201203, China
Author contributions: All authors contributed equally to the work.
Correspondence to: Dr. Ze-Guang Han, China Human Genome Center at Shanghai, 351 Guo Shou Jing Road, Zhangjiang High-Tech Park, Shanghai 201203, China. hanzg@chgc.sh.cn
Telephone: +86-29-3375256
Received: February 26, 2003
Revised: March 4, 2003
Accepted: March 28, 2003
Published online: July 15, 2003
Core Tip