Review
Copyright ©2010 Baishideng. All rights reserved.
World J Gastroenterol. May 21, 2010; 16(19): 2341-2347
Published online May 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i19.2341
Progress in laparoscopic anatomy research: A review of the Chinese literature
Li-Jie Li, Xiang-Min Zheng, Dao-Zhen Jiang, Wei Zhang, Hong-Liang Shen, Cheng-Xiang Shan, Sheng Liu, Ming Qiu
Li-Jie Li, Xiang-Min Zheng, Dao-Zhen Jiang, Wei Zhang, Hong-Liang Shen, Cheng-Xiang Shan, Sheng Liu, Ming Qiu, 18-F Minimally Invasive Surgical Center, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, Shanghai 200003, China
Author contributions: Li LJ, Zheng XM, Jiang DZ, Zhang W, Shen HL, Liu S, Shan CX and Qiu M contribute to literature search; Qiu M, Li LJ and Zheng XM wrote the review.
Supported by Foundation of Sanchong Sanyou of Shanghai Changzheng Hospital
Correspondence to: Ming Qiu, MD, Professor, Chief, 18-F Minimally Invasive Surgical Center, Changzheng Hospital, Second Military Medical University, 415 Fengyang Road, Shanghai 200003, China. lilijie_lisa@163.com
Telephone: +86-21-81885801 Fax: +86-21-81885801
Received: December 15, 2009
Revised: January 10, 2010
Accepted: January 17, 2010
Published online: May 21, 2010
Core Tip