Brief Articles
Copyright ©2009 The WJG Press and Baishideng. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Apr 28, 2009; 15(16): 2009-2015
Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.2009
Effect of Lianshu preparation on lipopolysaccharide-induced diarrhea in rats
Jun Liu, Rong Wan, Xuan-Fu Xu, Xing-Peng Wang, Wen-Juan Yang, Yu-Jing Xia, Hua Liu, Qian-Lin Yan, De-Xin Yan, Chuan-Yong Guo
Jun Liu, Rong Wan, Xuan-Fu Xu, Xing-Peng Wang, Wen-Juan Yang, Yu-Jing Xia, Hua Liu, Chuan-Yong Guo, Department of Gastroenterology, Tenth People’s Hospital of Tongji University, Shanghai 200072, China
Qian-Lin Yan, Department of Chinese Medicine, Tenth People’s Hospital of Tongji University, Shanghai 200072, China
De-Xin Yan, Institute of Chinese Medicine of Tongji University, Shanghai 200092, China
Author contributions: Liu J and Wan R contributed equally to this work; Liu J, Wan R and Xu XF designed the research; Liu J, Xu XF, Yang WJ, Xia YJ, Liu H performed the research; Wang XP, Guo CY contributed to the analytic tools; Yan QL,Yan DX contributed to the foundation; Liu J wrote the paper.
Correspondence to: Dr. Rong Wan, Department of Gastroenterology, Tenth People’s Hospital of Tongji University, Shanghai 200072, China. wanrong1970@163.com
Telephone: +86-21-65975768
Fax: +86-21-65975768
Received: April 6, 2008
Revised: December 29, 2008
Accepted: January 5, 2009
Published online: April 28, 2009
Core Tip