Rapid Communication
Copyright ©2008 The WJG Press and Baishideng. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Jul 7, 2008; 14(25): 4065-4069
Published online Jul 7, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.4065
Ultrasonically activated scalpel versus monopolar electrocautery shovel in laparoscopic total mesorectal excision for rectal cancer
Bao-Jun Zhou, Wei-Qing Song, Qing-Hui Yan, Jian-Hui Cai, Feng-An Wang, Jin Liu, Guo-Jian Zhang, Guo-Qiang Duan, Zhan-Xue Zhang
Bao-Jun Zhou, Wei-Qing Song, Qing-Hui Yan, Jian-Hui Cai, Feng-An Wang, Jin Liu, Guo-Jian Zhang, Guo-Qiang Duan, Zhan-Xue Zhang, Department of Gastrointestinal Surgery, The Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050000, Hebei Province, China
Author contributions: Zhou BJ, Song WQ, Yan QH, Cai JH, Wang FA, Liu J, Zhang GJ, Duan GQ and Zhang ZX contributed equally to this work; Zhou BJ, Song WQ, Yan QH, Cai JH and Wang FA designed the research; Zhou BJ, Liu J and Zhang GJ performed the research; Duan GQ and Zhang ZX analyzed the data; and Zhou BJ, Song WQ and Yan QH wrote the paper.
Correspondence to: Dr. Bao-Jun Zhou, Department of Gastrointestinal Surgery, The Second Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050000, Hebei Province, China. zhoubaojun67@hotmail.com
Telephone: +86-311-66002983
Fax: +86-311-87061012
Received: February 13, 2008
Revised: May 12, 2008
Accepted: May 19, 2008
Published online: July 7, 2008
Core Tip