Rapid Communication
Copyright ©2006 Baishideng Publishing Group Co., Limited. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Mar 7, 2006; 12(9): 1463-1467
Published online Mar 7, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i9.1463
Relationship between onset of peptic ulcer and meteorological factors
Da-Yun Liu, An-Ning Gao, Guo-Du Tang, Wang-Yue Yang, Jiang Qin, Xin-Guo Wu, Dong-Cai Zhu, Gui-Ning Wang, Jin-Jiang Liu, Zhong-Hui Liang
Da-Yun Liu, Dong-Cai Zhu, Gui-Ning Wang, Jin-Jiang Liu, Department of Gastroenterology, Nanning First People’s Hospital, Nanning 530022, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
An-Ning Gao, Wang-Yue Yang, Xin-Guo Wu, Guangxi Meteorological Observation Station, Nanning 530022, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
Guo-Du Tang, Department of Gastroenterology, First Affiliated Hospital, Guangxi Medical University, Nanning 530012, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
Jiang Qin, Department of Gastroenterology, Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nanning 530022, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
Zhong-Hui Liang, Department of Gastroenterology, 303 Hospital of Chinese PLA, Nanning 530022, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
Supported by Guangxi Science and Technology Development Program, No. 9920025
Correspondence to: Da-Yun Liu, Department of Gastro-enterology, Nanning First People’s Hospital, Nannig 530022, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China. liudayun2002@163.com
Telephone: +86-771-2636184
Received: September 13, 2005
Revised: October 1, 2005
Accepted: October 26, 2005
Published online: March 7, 2006
Core Tip