Basic Research
Copyright ©2006 Baishideng Publishing Group Co., Limited. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Apr 21, 2006; 12(15): 2357-2362
Published online Apr 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i15.2357
Relationship between transforming growth factor β1 and anti-fibrotic effect of interleukin-10
Mei-Na Shi, Yue-Hong Huang, Wei-Da Zheng, Li-Juan Zhang, Zhi-Xin Chen, Xiao-Zhong Wang
Mei-Na Shi, Yue-Hong Huang, Wei-Da Zheng, Li-Juan Zhang, Zhi-Xin Chen, Xiao-Zhong Wang, Department of Gastroenterology, Union Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou 350001, Fujian Province, China
Supported by Natural Science Foundation of Fujian Province,No. 2005D094 and No. C0410025
Correspondence to: Xiao-Zhong Wang, Department of Gastroenterology, Union Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou 350001, Fujian Province,China. drwangxz@pub6.fz.fj.cn
Telephone: +86-591-83357896-8482
Received: August 31, 2005
Revised: November 2, 2005
Accepted: November 18, 2005
Published online: April 21, 2006
Core Tip