BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhi J, Jia XJ, Yan J, Wang HC, Feng B, Xing HY, Jia YT. BRAFV600E mutant colorectal cancer cells mediate local immunosuppressive microenvironment through exosomal long noncoding RNAs. World J Gastrointest Oncol 2021; 13(12): 2129-2148 [PMID: 35070047 DOI: 10.4251/wjgo.v13.i12.2129]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i12/2129.htm
Number Citing Articles
1
Wenjing Li, Chenyi Zhao, Wenhui Li, Yang Gong, Kaili Ma, Yujie Lu, Xiaowei Liu, Lianjun Zhang, Feng Guo. BRAF D594A mutation defines a unique biological and immuno-modulatory subgroup associated with functional CD8+ T cell infiltration in colorectal cancerJournal of Translational Medicine 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12967-023-04606-5
2
Fanhua Kang, Feng Jiang, Lingzi Ouyang, Shangjun Wu, Chencheng Fu, Ying Liu, Zhilan Li, Yu Tian, Xiaolan Cao, Xiaoping Wang, Qingchun He. Potential Biological Roles of Exosomal Long Non-Coding RNAs in Gastrointestinal CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.886191
3
Wen-Chun Lin, Chun-Chi Lin, Yen-Yu Lin, Wen-Hao Yang, Yuh-Ching Twu, Hao-Wei Teng, Wei-Lun Hwang. Molecular actions of exosomes and their theragnostics in colorectal cancer: current findings and limitationsCellular Oncology 2022; 45(6): 1043 doi: 10.1007/s13402-022-00711-7
4
Jie Zhong, Zijian Sun, Sheng Li, Liu Yang, Yuepeng Cao, Jun Bao. Immune checkpoint blockade therapy for BRAF mutant metastatic colorectal cancer: the efficacy, new strategies, and potential biomarkersDiscover Oncology 2023; 14(1) doi: 10.1007/s12672-023-00718-y
5
Juanzi Zeng, Wenwei Fan, Jiaquan Li, Guowu Wu, Heming Wu. KRAS/NRAS Mutations Associated with Distant Metastasis and BRAF/PIK3CA Mutations Associated with Poor Tumor Differentiation in Colorectal CancerInternational Journal of General Medicine 2023; : 4109 doi: 10.2147/IJGM.S428580
6
Wenqin Zhang, Yuanliang Yan, Jinwu Peng, Abhimanyu Thakur, Ning Bai, Keda Yang, Zhijie Xu. Decoding Roles of Exosomal lncRNAs in Tumor-Immune Regulation and Therapeutic PotentialCancers 2022; 15(1): 286 doi: 10.3390/cancers15010286
7
Hassan Mohammed Abushukair, Sara Mu'amar Zaitoun, Anwaar Saeed. Insight on BRAF<sup>V600E</sup> mutated colorectal cancer immune microenvironmentWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(6): 1213-1215 doi: 10.4251/wjgo.v14.i6.1213
8
Mai Hazekawa, Takuya Nishinakagawa, Masato Hosokawa, Daisuke Ishibashi. Development of an Organ-Directed Exosome-Based siRNA-Carrier Derived from Autologous Serum for Lung Metastases and Testing in the B16/BL6 Spontaneous Lung Metastasis ModelPharmaceutics 2022; 14(4): 815 doi: 10.3390/pharmaceutics14040815
9
Wenjie Zhang, Zhengting Jiang, Dong Tang. The value of exosome-derived noncoding RNAs in colorectal cancer proliferation, metastasis, and clinical applicationsClinical and Translational Oncology 2022; 24(12): 2305 doi: 10.1007/s12094-022-02908-6
10
Yuntong Sun, Fengtian Sun, Jianhua Jin, Wenrong Xu, Hui Qian. Exosomal LncRNAs in Gastrointestinal Cancer: Biological Functions and Emerging Clinical ApplicationsCancers 2023; 15(3): 959 doi: 10.3390/cancers15030959
11
Jiali Yao, Yingrui Chen, Zhijie Lin. Exosomes: Mediators in microenvironment of colorectal cancerInternational Journal of Cancer 2023; 153(5): 904 doi: 10.1002/ijc.34471