BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Bogdan Zalewski. Levels of v5 and v6 CD44 splice variants in serum of patients with colorectal cancer are not correlated with pT stage, histopathological grade of malignancy and clinical featuresWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 583-585 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.583
2
Young-Ae Park, Jeong-Won Lee, Jung-Joo Choi, Hye-Kyung Jeon, YoungJae Cho, ChelHun Choi, Tae-Joong Kim, Nak Woo Lee, Byoung-Gie Kim, Duk-Soo Bae. The interactions between MicroRNA-200c and BRD7 in endometrial carcinomaGynecologic Oncology 2012; 124(1): 125 doi: 10.1016/j.ygyno.2011.09.026
3
Jing Sun, Jing Nie, Bingtao Hao, Lu Li, Guichun Xing, Zhaoqing Wang, Ying Zhou, Qihong Sun, Guiyuan Li, Lingqiang Zhang, Fuchu He. Ceap/BLOS2 interacts with BRD7 and selectively inhibits its transcription-suppressing effect on cellular proliferation-associated genesCellular Signalling 2008; 20(6): 1151 doi: 10.1016/j.cellsig.2008.02.002
4
Man Niu, Dan Gao, Qiuyuan Wen, Pingpin Wei, Suming Pan, Cijun Shuai, Huiling Ma, Juanjuan Xiang, Zheng Li, Songqing Fan, Guiyuan Li, Shuping Peng. MiR-29c regulates the expression of miR-34c and miR-449a by targeting DNA methyltransferase 3a and 3b in nasopharyngeal carcinomaBMC Cancer 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12885-016-2253-x
5
ZhaoYang Zeng, HongBin Huang, WenLing Zhang, Bo Xiang, Ming Zhou, YanHong Zhou, Jian Ma, Mei Yi, XiaYu Li, XiaoLing Li, Wei Xiong, GuiYuan Li. Nasopharyngeal carcinoma: Advances in genomics and molecular geneticsScience China Life Sciences 2011; 54(10): 966 doi: 10.1007/s11427-011-4223-5
6
Xiao-Yan Wang, Ming-Hua Wu, Fen Liu, Yu Li, Nan Li, Gui-Yuan Li, Shou-Rong Shen. Differential miRNA expression and their target genes between NGX6-positive and negative colon cancer cellsMolecular and Cellular Biochemistry 2010; 345(1-2): 283 doi: 10.1007/s11010-010-0582-7
7
Li Wang, Bo Xiang, Mei Yi, Wen-Ling Zhang, Jian-Bo Yang, Shu-Ping Peng, Xiao-Ling Li, Gui-Yuan Li. Identification of a New Seven-span Transmembrane Protein: NGX6a Is Downregulated in Nasopharyngeal Carcinoma and Is Associated With Tumor MetastasisJournal of Histochemistry & Cytochemistry 2010; 58(1): 41 doi: 10.1369/jhc.2009.954412
8
Qi Zhang, Liang Wei, Hongchuan Yang, Wanqi Yang, Qingyu Yang, Zhuofan Zhang, Kailang Wu, Jianguo Wu. Bromodomain containing protein represses the Ras/Raf/MEK/ERK pathway to attenuate human hepatoma cell proliferation during HCV infectionCancer Letters 2016; 371(1): 107 doi: 10.1016/j.canlet.2015.11.027
9
Shiwei He, Yancheng Zhong, Cijun Shuai, Dan Gao, Pingpin Wei, Guiyuan Li, Shuping Peng. Tumor suppressor NGX6 inhibits the growth and metastasis of multiple cancersTumor Biology 2016; 37(5): 5751 doi: 10.1007/s13277-016-4966-5
10
Q. Guo, S. Shen, M. Liao, P. Lian, X. Wang. NGX6 inhibits cell invasion and adhesion through suppression of Wnt/ -catenin signal pathway in colon cancerActa Biochimica et Biophysica Sinica 2010; 42(7): 450 doi: 10.1093/abbs/gmq049
11
Wen-Jing Wu, Kai-Shun Hu, Dong-Liang Chen, Zhao-Lei Zeng, Hui-Yan Luo, Feng Wang, De-Shen Wang, Zhi-Qiang Wang, Fan He, Rui-Hua Xu. Prognostic relevance of BRD7 expression in colorectal carcinomaEuropean Journal of Clinical Investigation 2013; 43(2): 131 doi: 10.1111/eci.12024
12
Xiao-Jie Sun, Qiang Wang, Baofeng Guo, Xian-Ying Liu, Bing Wang. Identification of skin-related lncRNAs as potential biomarkers that are involved in Wnt pathways in keloidsOncotarget 2017; 8(21): 34236 doi: 10.18632/oncotarget.15880
13
Meysam Moghbeli. Genetic and molecular biology of breast cancer among Iranian patientsJournal of Translational Medicine 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12967-019-1968-2
14
Y. Li, Y. Luo, X. Wang, S. Shen, H. Yu, J. Yang, Z. Su. Tumor suppressor gene NGX6 induces changes in protein expression profiles in colon cancer HT-29 cellsActa Biochimica et Biophysica Sinica 2012; 44(7): 584 doi: 10.1093/abbs/gms042
15
Li Wang, Xiaoling Li, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiayu Li, Wei Xiong, Man Niu, Pingpin Wei, Zeyou Wang, Heran Wang, Pan Chen, Shourong Shen, Shuping Peng, Guiyuan Li. NGX6a Is Degraded through a Proteasome-dependent Pathway without Ubiquitination Mediated by Ezrin, a Cytoskeleton-Membrane LinkerJournal of Biological Chemistry 2014; 289(52): 35731 doi: 10.1074/jbc.M114.584771
16
Yajun Chen, Fanghua Qiu, Lichan Huang, Weiping Liu, Liqin Li, Canhua Ji, Xianqi Zeng, Lingli Qiao, Mengqin Liu, Xiaoqian Gong. Long non‑coding RNA LINC00312 regulates breast cancer progression through the miR‑9/CDH1 axisMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10895
17
Shu-Ping Peng, Xiao-Ling Li, Li Wang, Jue Ou-yang, Jian Ma, Li-Li Wang, Hua-Ying Liu, Ming Zhou, Yun-Lian Tang, Wei-Song Li, Xiao-Min Luo, Li Cao, Ke Tang, Shou-Rong Shen, Gui-Yuan Li. The Role of NGX6 and Its Deletion Mutants in the Proliferation, Adhesion and Migration of Nasopharyngeal Carcinoma 5-8F CellsOncology 2006; 71(3-4): 273 doi: 10.1159/000106073
18
Ebrahim Eskandari-Nasab, Mohammad Hashemi, Hamzeh Rezaei, Aliakbar Fazaeli, Mohammad Ali Mashhadi, Simin Sargholzaei Moghaddam, Farshid Arbabi, Mahdi Jahantigh, Mohsen Taheri. Evaluation of UDP-glucuronosyltransferase 2B17 (UGT2B17) and dihydrofolate reductase (DHFR) genes deletion and the expression level of NGX6 mRNA in breast cancerMolecular Biology Reports 2012; 39(12): 10531 doi: 10.1007/s11033-012-1938-8
19
Josephine Chou, Yu-Ching Lin, Jae Kim, Liang You, Zhidong Xu, Biao He, David M. Jablons. Nasopharyngeal carcinoma—Review of the molecular mechanisms of tumorigenesisHead & Neck 2008; 30(7): 946 doi: 10.1002/hed.20833
20
Growth Factors and Their Receptors in Cell Differentiation, Cancer and Cancer Therapy2011; : 249 doi: 10.1016/B978-0-12-387819-9.00029-3
21
Y. Peng, H. Li, M. Wu, X. Wang, S. Fan, F. Liu, B. Xiang, Q. Guo, X. Tang, S. Shen. NGX6 inhibits AP-1 and Ets-1 expression and down-regulates cyclin D1 in human colorectal cancerActa Biochimica et Biophysica Sinica 2009; 41(6): 504 doi: 10.1093/abbs/gmp039