BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang XM, Sheng SR, Wang XY, Wang JR, Li J. Expression of tumor related genes NGX6, NAG-7, BRD7 in gastric and colorectal cancer. World J Gastroenterol 2003; 9(8): 1729-1733 [PMID: 12918109 DOI: 10.3748/wjg.v9.i8.1729]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i8/1729.htm
Number Citing Articles
1
Bogdan Zalewski. Levels of v5 and v6 CD44 splice variants in serum of patients with colorectal cancer are not correlated with pT stage, histopathological grade of malignancy and clinical featuresWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(4): 583-585 doi: 10.3748/wjg.v10.i4.583
2
Young-Ae Park, Jeong-Won Lee, Jung-Joo Choi, Hye-Kyung Jeon, YoungJae Cho, ChelHun Choi, Tae-Joong Kim, Nak Woo Lee, Byoung-Gie Kim, Duk-Soo Bae. The interactions between MicroRNA-200c and BRD7 in endometrial carcinomaGynecologic Oncology 2012; 124(1): 125 doi: 10.1016/j.ygyno.2011.09.026
3
Jing Sun, Jing Nie, Bingtao Hao, Lu Li, Guichun Xing, Zhaoqing Wang, Ying Zhou, Qihong Sun, Guiyuan Li, Lingqiang Zhang, Fuchu He. Ceap/BLOS2 interacts with BRD7 and selectively inhibits its transcription-suppressing effect on cellular proliferation-associated genesCellular Signalling 2008; 20(6): 1151 doi: 10.1016/j.cellsig.2008.02.002
4
Mengna Li, Yanmei Wei, Yukun Liu, Jianxia Wei, Xiangting Zhou, Yumei Duan, Shipeng Chen, Changning Xue, Yuting Zhan, Lemei Zheng, Hongyu Deng, Faqing Tang, Songqing Fan, Wei Xiong, Guiyuan Li, Ming Tan, Ming Zhou. BRD7 inhibits enhancer activity and expression of BIRC2 to suppress tumor growth and metastasis in nasopharyngeal carcinomaCell Death & Disease 2023; 14(2) doi: 10.1038/s41419-023-05632-3
5
Man Niu, Dan Gao, Qiuyuan Wen, Pingpin Wei, Suming Pan, Cijun Shuai, Huiling Ma, Juanjuan Xiang, Zheng Li, Songqing Fan, Guiyuan Li, Shuping Peng. MiR-29c regulates the expression of miR-34c and miR-449a by targeting DNA methyltransferase 3a and 3b in nasopharyngeal carcinomaBMC Cancer 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12885-016-2253-x
6
ZhaoYang Zeng, HongBin Huang, WenLing Zhang, Bo Xiang, Ming Zhou, YanHong Zhou, Jian Ma, Mei Yi, XiaYu Li, XiaoLing Li, Wei Xiong, GuiYuan Li. Nasopharyngeal carcinoma: Advances in genomics and molecular geneticsScience China Life Sciences 2011; 54(10): 966 doi: 10.1007/s11427-011-4223-5
7
Xiao-Yan Wang, Ming-Hua Wu, Fen Liu, Yu Li, Nan Li, Gui-Yuan Li, Shou-Rong Shen. Differential miRNA expression and their target genes between NGX6-positive and negative colon cancer cellsMolecular and Cellular Biochemistry 2010; 345(1-2): 283 doi: 10.1007/s11010-010-0582-7
8
Fatemeh Sadoughi, Liaosadat Mirsafaei, Parisa Maleki Dana, Jamal Hallajzadeh, Zatollah Asemi, Mohammad Ali Mansournia, Majid Montazer, Mohammad Hosseinpour, Bahman Yousefi. The role of DNA damage response in chemo- and radio-resistance of cancer cells: Can DDR inhibitors sole the problem?DNA Repair 2021; 101: 103074 doi: 10.1016/j.dnarep.2021.103074
9
Li Wang, Bo Xiang, Mei Yi, Wen-Ling Zhang, Jian-Bo Yang, Shu-Ping Peng, Xiao-Ling Li, Gui-Yuan Li. Identification of a New Seven-span Transmembrane Protein: NGX6a Is Downregulated in Nasopharyngeal Carcinoma and Is Associated With Tumor MetastasisJournal of Histochemistry & Cytochemistry 2010; 58(1): 41 doi: 10.1369/jhc.2009.954412
10
Qi Zhang, Liang Wei, Hongchuan Yang, Wanqi Yang, Qingyu Yang, Zhuofan Zhang, Kailang Wu, Jianguo Wu. Bromodomain containing protein represses the Ras/Raf/MEK/ERK pathway to attenuate human hepatoma cell proliferation during HCV infectionCancer Letters 2016; 371(1): 107 doi: 10.1016/j.canlet.2015.11.027
11
Shiwei He, Yancheng Zhong, Cijun Shuai, Dan Gao, Pingpin Wei, Guiyuan Li, Shuping Peng. Tumor suppressor NGX6 inhibits the growth and metastasis of multiple cancersTumor Biology 2016; 37(5): 5751 doi: 10.1007/s13277-016-4966-5
12
Wen-Jing Wu, Kai-Shun Hu, Dong-Liang Chen, Zhao-Lei Zeng, Hui-Yan Luo, Feng Wang, De-Shen Wang, Zhi-Qiang Wang, Fan He, Rui-Hua Xu. Prognostic relevance of BRD7 expression in colorectal carcinomaEuropean Journal of Clinical Investigation 2013; 43(2): 131 doi: 10.1111/eci.12024
13
Xiao-Jie Sun, Qiang Wang, Baofeng Guo, Xian-Ying Liu, Bing Wang. Identification of skin-related lncRNAs as potential biomarkers that are involved in Wnt pathways in keloidsOncotarget 2017; 8(21): 34236 doi: 10.18632/oncotarget.15880
14
Meysam Moghbeli. Genetic and molecular biology of breast cancer among Iranian patientsJournal of Translational Medicine 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12967-019-1968-2
15
Li Wang, Xiaoling Li, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiayu Li, Wei Xiong, Man Niu, Pingpin Wei, Zeyou Wang, Heran Wang, Pan Chen, Shourong Shen, Shuping Peng, Guiyuan Li. NGX6a Is Degraded through a Proteasome-dependent Pathway without Ubiquitination Mediated by Ezrin, a Cytoskeleton-Membrane LinkerJournal of Biological Chemistry 2014; 289(52): 35731 doi: 10.1074/jbc.M114.584771
16
Yajun Chen, Fanghua Qiu, Lichan Huang, Weiping Liu, Liqin Li, Canhua Ji, Xianqi Zeng, Lingli Qiao, Mengqin Liu, Xiaoqian Gong. Long non‑coding RNA LINC00312 regulates breast cancer progression through the miR‑9/CDH1 axisMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10895
17
Ebrahim Eskandari-Nasab, Mohammad Hashemi, Hamzeh Rezaei, Aliakbar Fazaeli, Mohammad Ali Mashhadi, Simin Sargholzaei Moghaddam, Farshid Arbabi, Mahdi Jahantigh, Mohsen Taheri. Evaluation of UDP-glucuronosyltransferase 2B17 (UGT2B17) and dihydrofolate reductase (DHFR) genes deletion and the expression level of NGX6 mRNA in breast cancerMolecular Biology Reports 2012; 39(12): 10531 doi: 10.1007/s11033-012-1938-8
18
Josephine Chou, Yu-Ching Lin, Jae Kim, Liang You, Zhidong Xu, Biao He, David M. Jablons. Nasopharyngeal carcinoma—Review of the molecular mechanisms of tumorigenesisHead & Neck 2008; 30(7): 946 doi: 10.1002/hed.20833
19
Growth Factors and Their Receptors in Cell Differentiation, Cancer and Cancer Therapy2011; : 249 doi: 10.1016/B978-0-12-387819-9.00029-3