BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ding J, Liu J, Xue CF, Gong WD, Li YH, Zhao Y. Anti-HBV effect of TAT- HBV targeted ribonuclease. World J Gastroenterol 2003; 9(7): 1525-1528 [PMID: 12854156 DOI: 10.3748/wjg.v9.i7.1525]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i7/1525.htm
Number Citing Articles
1
X.‐R. Ren, L.‐J. Zhou, G.‐B. Luo, B. Lin, A. Xu. Inhibition of hepatitis B virus replication in 2.2.15 cells by expressed shRNAJournal of Viral Hepatitis 2005; 12(3): 236 doi: 10.1111/j.1365-2893.2005.00587.x
2
Guan Ye, Hai‐Yan Zhu, Zhi‐Xiong Li, Chun‐Hui Ma, Ming‐Song Fan, Zhao‐Lin Sun, Cheng‐Gang Huang. LC‐MS characterization of efficacy substances in serum of experimental animals treated with Sophora flavescens extractsBiomedical Chromatography 2007; 21(6): 655 doi: 10.1002/bmc.805
3
C.-F. Qin, E-D. Qin. Capsid-targeted viral inactivation can destroy dengue 2 virus from within in vitroArchives of Virology 2006; 151(2): 379 doi: 10.1007/s00705-005-0631-9
4
Bin Zhu, Tian-Bao Wang, Li-Juan Hou, Hai-Xia Lv, A-Min Liu, Ping Zeng, Ai-Hui Li. A New Selaginellin from Selaginella moellendorffii Inhibits Hepatitis B Virus Gene Expression and ReplicationChemistry of Natural Compounds 2016; 52(4): 624 doi: 10.1007/s10600-016-1725-1
5
Jing Jiao, Hong Cao, Xiao-Wei Chen, Mei-juan Zhou, Zhi-hua Liu, Zhen-hua Ding. Downregulation of HBx mRNA in HepG2.2.15 cells by small interfering RNAEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2007; 19(12): 1114 doi: 10.1097/MEG.0b013e3282748ee2
6
Ya Zhao, Yinghui Li, Jun Liu, Zhongxiang Liu, Yuxiao Huang, Junchuan Lei, Shumei Li, Caifang Xue. Adenoviral-vector mediated transfer of HBV-targeted ribonuclease can inhibit HBV replication in vivoBiochemical and Biophysical Research Communications 2008; 371(3): 541 doi: 10.1016/j.bbrc.2008.04.121