BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lin J, Deng CS, Sun J, Zheng XG, Huang X, Zhou Y, Xiong P, Wang YP. HLA-DRB1 allele polymorphisms in genetic susceptibility to esophageal carcinoma. World J Gastroenterol 2003; 9(3): 412-416 [PMID: 12632487 DOI: 10.3748/wjg.v9.i3.412]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i3/412.htm
Number Citing Articles
1
A. Ajami, A. Rafiei, F. Naghshvar, M. Sedghei, A. Elisay, A. Hedayatiza. Association of Human Leukocyte Antigen and Esophageal Cancer in North of IranPakistan Journal of Biological Sciences 2009; 12(24): 1585 doi: 10.3923/pjbs.2009.1585.1588
2
Biao Feng, Idiris Awuti, Yanchao Deng, Desheng Li, Maidiniyeti Niyazi, Julaiti Aniwar, Ilyar Sheyhidin, Guoqing Lu, Gang Li, Liwei Zhang. Human papillomavirus promotes esophageal squamous cell carcinoma by regulating DNA methylation and expression of HLA-DQB1Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology 2014; 10(1): 66 doi: 10.1111/ajco.12135
3
J. Eivazi-Ziaei, S. Dastgiri, J. Majidi, J. Vaez, I. Asvadi, A. Mahmoudpour. Human leukocyte antigen and esophageal cancer in the northwestern region of IranDiseases of the Esophagus 2006; 19(4): 238 doi: 10.1111/j.1442-2050.2006.00572.x
4
Jianming Hu, Ling Li, Lijuan Pang, Yunzhao Chen, Lan Yang, Chunxia Liu, Jin Zhao, Bing Chang, Yan Qi, Weihua Liang, Feng Li. HLA-DRB1*1501 and HLA-DQB1*0301 alleles are positively associated with HPV16 infection–related Kazakh esophageal squamous cell carcinoma in Xinjiang ChinaCancer Immunology, Immunotherapy 2012; 61(11): 2135 doi: 10.1007/s00262-012-1281-x
5
Sheng-Ping Hu, Guang-Biao Zhou, Jian-An Luan, Yu-Ping Chen, Da-Wei Xiao, Yu-Ju Deng, Li-Qun Huang, Ke-Li Cai. Polymorphisms of HLA-A and HLA-B genes in genetic susceptibility to esophageal carcinoma in Chaoshan Han ChineseDiseases of the Esophagus 2010; 23(1): 46 doi: 10.1111/j.1442-2050.2009.00965.x
6
Ye-Gui Jiang, Yu-Ming Wang, Tong-Hua Liu, Jun Liu. Association between HLA class II gene and susceptibility or resistance to chronic hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(10): 2221-2225 doi: 10.3748/wjg.v9.i10.2221
7
Peng Zhang, Xin-Min Li, Xue-Ke Zhao, Xin Song, Ling Yuan, Fang-Fang Shen, Zong-Min Fan, Li-Dong Wang, Zongli Xu. Novel genetic locus at MHC region for esophageal squamous cell carcinoma in Chinese populationsPLOS ONE 2017; 12(5): e0177494 doi: 10.1371/journal.pone.0177494
8
S. Jasti, S. Rakh, V. Pantula, K. J. R. Murthy, V. L. Valluri. Genetic affinity of two south Indian ethnic groups with other populationsInternational Journal of Immunogenetics 2008; 35(3): 243 doi: 10.1111/j.1744-313X.2008.00763.x
9
Amitis Ramezani, Mohammad Reza Hasanjani Roshan, Ebrahim Kalantar, Ali Eslamifar, Mohammad Banifazl, Jaleh Taeb, Arezoo Aghakhani, Latif Gachkar, Ali Akbar Velayati. Association of human leukocyte antigen polymorphism with outcomes of hepatitis B virus infectionJournal of Gastroenterology and Hepatology 2008; 23(11): 1716 doi: 10.1111/j.1440-1746.2008.05482.x