BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Deng DJ, Zhou J, Zhu BD, Ji JF, Harper JC, Powell SM. Silencing-specific methylation and single nucleotide polymorphism of hMLH1 promoter in gastric carcinomas. World J Gastroenterol 2003; 9(1): 26-29 [PMID: 12508345 DOI: 10.3748/wjg.v9.i1.26]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i1/26.htm
Number Citing Articles
1
Yuanzhou He, Xiangqin Xu, Huilong Chen, Jianmiao Wang, Weining Xiong, Yongjian Xu, Jin Liu. The hMLH1 promoter polymorphisms and cancer susceptibility in Asian populations: A meta-analysisGene 2013; 523(2): 199 doi: 10.1016/j.gene.2013.03.138
2
Jia-Li Xu, Zhi-Qiang Yin, Ming-De Huang, Xie-Feng Wang, Wen Gao, Ling-Xiang Liu, Rong-Sheng Wang, Pu-Wen Huang, Yong-Mei Yin, Ping Liu, Yong-Qian Shu. MLH1 Polymorphisms and Cancer risk: a Meta-analysis Based on 33 Case-control StudiesAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(3): 901 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.3.901
3
Jing Shen, Jian-Zhong Zhang, Yang Ke, Dajun Deng. Formation of A2143G Mutation of23S rRNAin Progression of Clarithromycin Resistance inHelicobacter pylori 26695Microbial Drug Resistance 2005; 11(2): 100 doi: 10.1089/mdr.2005.11.100
4
Hua Bai, Jing Zhou, Da-jun Deng. Nucleosome positions and differential methylation status of various regions within MLH1 CpG islandChinese Journal of Cancer Research 2008; 20(4): 237 doi: 10.1007/s11670-008-0237-3
5
Alexander Dobrovic. Molecular Diagnostics2006; : 149 doi: 10.1385/1-59259-928-1:149
6
Dajun Deng, Zhaojun Liu, Yantao Du. Epigenetics and Cancer, Part BAdvances in Genetics 2010; 71: 125 doi: 10.1016/B978-0-12-380864-6.00005-5
7
Xin-Min Pan, Wen-Zhong Yang, Guo-Hui Xu, Peng Bai, Hao-Jie Qin, Lu-Shun Zhang, Xian-Dun Zhai, Ming Tang, Wei Deng, Lin Zhang, Lin-Bo Gao. The association between MLH1 -93 G>A polymorphism of DNA mismatch repair and cancer susceptibility: a meta-analysisMutagenesis 2011; 26(5): 667 doi: 10.1093/mutage/ger032
8
Sha Li, Yi Zheng, Tian Tian, Meng Wang, Xinghan Liu, Kang Liu, Yajing Zhai, Cong Dai, Yujiao Deng, Shanli Li, Zhijun Dai, Jun Lu. Pooling-analysis on hMLH1 polymorphisms and cancer risk: evidence based on 31,484 cancer cases and 45,494 cancer-free controlsOncotarget 2017; 8(54): 93063 doi: 10.18632/oncotarget.21810
9
Hong Fan, Zhujiang Zhao, Yanmei Quan, Jun Xu, Jianqiong Zhang, Wei Xie. DNA methyltransferase 1 knockdown induces silenced CDH1 gene reexpression by demethylation of methylated CpG in hepatocellular carcinoma cell line SMMC-7721European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2007; 19(11): 952 doi: 10.1097/MEG.0b013e3282c3a89e
10
Jens Bjørheim, Torveig Weum Abrahamsen, Annette Torgunrud Kristensen, Gustav Gaudernack, Per O Ekstrøm. Approach to analysis of single nucleotide polymorphisms by automated constant denaturant capillary electrophoresisMutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis 2003; 526(1-2): 75 doi: 10.1016/S0027-5107(03)00033-2