BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Wei-Dong Wang, Li-Jian Liang, Xiong-Qing Huang, Xiao-Yu Yin. Low central venous pressure reduces blood loss in hepatectomyWorld Journal of Gastroenterology 2006; 12(6): 935-939 doi: 10.3748/wjg.v12.i6.935
2
Lian-Xin Liu, Zhi-Hua Liu, Hong-Chi Jiang, Wei-Hui Zhang, Shu-Yi Qi, Jie Hu, Xiu-Qin Wang, Min Wu. Gene expression profiles of hepatoma cell line HLEWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(4): 683-687 doi: 10.3748/wjg.v9.i4.683
3
Kazuhiro Kaneko, Yoshio Shirai, Toshifumi Wakai, Naoyuki Yokoyama, Kohei Akazawa, Katsuyoshi Hatakeyama. Low preoperative platelet counts predict a high mortality after partial hepatectomy in patients with hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2005; 11(37): 5888-5892 doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5888
4
Godai Yoneda, Satoshi Katagiri, Masakazu Yamamoto. Reverse Trendelenburg position is a safer technique for lowering central venous pressure without decreasing blood pressure than clamping of the inferior vena cava below the liverJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2015; 22(6): 463 doi: 10.1002/jhbp.229
5
Li-Wang Zhang, Jun Ren, Liang Zhang, Hong-Mei Zhang, Bin Jin, Bo-Rong Pan, Xiao-Ming Si, Yan-Jun Zhang, Zhong-Hua Wang, Yang-Lin Pan, Stephen M Festein. Construction and expression of recombined human AFP eukaryotic expression vectorWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(7): 1465-1468 doi: 10.3748/wjg.v9.i7.1465