BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xue YL, Zhao SF, Yun-Luo, Li XJ, Duan ZP, Chen XP, Li WG, Huang XQ, Li YL, Xin-Cui, Zhong DG, Zhang ZY, Huang ZQ. TECA hybrid artificial liver support system in treatment of acute liver failure. World J Gastroenterol 2001; 7(6): 826-829 [PMID: 11854910 DOI: 10.3748/wjg.v7.i6.826]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v7/i6/826.htm
Number Citing Articles
1
Geir Nedredal, James E. Fisher, Joseph B. Lillegard, Achilles A. Demetriou, Scott L. Nyberg. Blumgart's Surgery of the Liver, Pancreas and Biliary Tract2012; : 1114 doi: 10.1016/B978-1-4377-1454-8.00073-4
2
Yimin Zhang, Lanjuan Li. State of the art—Artificial liver in ChinaArtificial Organs 2019; 43(4): 336 doi: 10.1111/aor.13448
3
Hong-Ling Liu, Ying-Jie Wang, Hai-Tao Guo, Yu-Ming Wang, Jun Liu, Yue-Cheng Yu. Cryopreservation and gel collagen culture of porcine hepatocytesWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1010-1014 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1010
4
M.-P van de Kerkhove, R Hoekstra, T.M van Gulik, R.A.F.M Chamuleau. Large animal models of fulminant hepatic failure in artificial and bioartificial liver support researchBiomaterials 2004; 25(9): 1613 doi: 10.1016/S0142-9612(03)00509-X
5
Rafael Bañares, María-Vega Catalina. Chronic Liver Failure2011; : 501 doi: 10.1007/978-1-60761-866-9_25
6
Nian-Hai He, Ying-Jie Wang, Ze-Wen Wang, Jun Liu, Jia-Jia Li, Guo-Dong Liu, Yu-Ming Wang. Effects of hemoperfusion adsorption and/or plasma exchange in treatment of severe viral hepatitis: A comparative studyWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(8): 1218-1221 doi: 10.3748/wjg.v10.i8.1218
7
Adam J. Davidson, Marianne J. Ellis, Julian B. Chaudhuri. A theoretical approach to zonation in a bioartificial liverBiotechnology and Bioengineering 2012; 109(1): 234 doi: 10.1002/bit.23279
8
Angeles Baquerizo, Rafael Bañares, Faouzi Saliba. Transplantation of the Liver2015; : 1463 doi: 10.1016/B978-1-4557-0268-8.00107-X
9
Boris Hochleitner, Paul Hengster, Herwig Bucher, Ruth Ladurner, Stefan Schneeberger, Anette Krismer, Alex Kleinsasser, Usso Barnas, Günter Klima, Raimund Margreiter. Significant Survival Prolongation in Pigs With Fulminant Hepatic Failure Treated With a Novel Microgravity-based Bioartificial LiverArtificial Organs 2006; 30(12): 906 doi: 10.1111/j.1525-1594.2006.00323.x
10
Yi-Long Xue, Shi-Feng Zhao, Yun-Luo, Xin-Jian Li, Zhong-Ping Duan, Xiao-Ping Chen, Wen-Ge Li, Xiao-Qiang Huang, Yan-Ling Li, Xin-Cui, Da-Guang Zhong, Zuo-Yun Zhang, Zhi-Qiang Huang. TECA hybrid artificial liver support system in treatment of acute liver failureWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 826-829 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.826
11
Yun Ye, Xiang Li, Li Zhu, Cong Yang, You-Wen Tan. Establishment of a risk assessment score for deep vein thrombosis after artificial liver support system treatmentWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(31): 9406-9416 doi: 10.12998/wjcc.v9.i31.9406
12
B. Andria, A. Bracco, G. Cirino, R. A. F. M. Chamuleau. Liver Cell Culture DevicesCell Medicine 2010; 1(1): 55 doi: 10.3727/215517910X519274
13
Maarten-Paul Van De Kerkhove, Ernesto Di Florio, Vincenzo Scuderi, Antonio Mancini, Antonello Belli, Adele Bracco, Daniela Scala, Simona Scala, Laura Zeuli, Giuseppe Di Nicuolo, Pietro Amoroso, Fulvio Calise, Robert A. F. M. Chamuleau. Bridging a Patient with Acute Liver Failure to Liver Transplantation by the AMC-Bioartificial LiverCell Transplantation 2003; 12(6): 563 doi: 10.3727/000000003108747163
14
M-P van de Kerkhove, R. A. F. M. Chamuleau, T. M. van Gulik. Encephalopathy and Nitrogen Metabolism in Liver Failure2003; : 389 doi: 10.1007/978-94-010-0159-5_38
15
Gesine Pless. HepatocytesMethods in Molecular Biology 2010; 640: 511 doi: 10.1007/978-1-60761-688-7_28
16
Yan Wang, Thomas Susando, Xia Lei, Chukwuemeka Anene-Nzelu, Huancheng Zhou, Leo Hwa Liang, Hanry Yu. Current development of bioreactors for extracorporeal bioartificial liver (Review)Biointerphases 2010; 5(3): FA116 doi: 10.1116/1.3521520
17
Geir I. Nedredal, Shennen A. Mao, Jaime Glorioso, Scott L. Nyberg. Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas, 2-Volume Set2017; : 1181 doi: 10.1016/B978-0-323-34062-5.00080-7
18
Li-Fu Zhao, Xiao-Ping Pan, Lan-Juan Li. Key challenges to the development of extracorporeal bioartificial liver support systemsHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2012; 11(3): 243 doi: 10.1016/S1499-3872(12)60155-6
19
Jung-keug Park, Doo-hoon Lee. Bioartificial liver systems: current status and future perspectiveJournal of Bioscience and Bioengineering 2005; 99(4): 311 doi: 10.1263/jbb.99.311
20
Jacek Rozga. Liver support technology - an updateXenotransplantation 2006; 13(5): 380 doi: 10.1111/j.1399-3089.2006.00323.x
21
Raquel Obregón, Javier Ramón-Azcón, Samad Ahadian. Tissue Engineering for Artificial Organs2017; : 169 doi: 10.1002/9783527689934.ch6
22
YuFeng Lou, ManYi Wang, WeiLin Mao, Anand S. Mehta. Clinical Usefulness of Measuring Red Blood Cell Distribution Width in Patients with Hepatitis BPLoS ONE 2012; 7(5): e37644 doi: 10.1371/journal.pone.0037644
23
Robert A. F. M. Chamuleau, Ruurdtje Hoekstra. End-stage liver failure: filling the treatment gap at the intensive care unitJournal of Artificial Organs 2020; 23(2): 113 doi: 10.1007/s10047-019-01133-3
24
Xiju Guo, Fengqing Wu, Weibo Guo, Jiachang Zhang, Yan Yang, Yajing Lu, Congbo Yin, Hongxing Fan, Juan Xu, Mingmei Liao. Comparison of plasma exchange, double plasma molecular adsorption system, and their combination in treating acute-on-chronic liver failureJournal of International Medical Research 2020; 48(6): 030006052093205 doi: 10.1177/0300060520932053
25
Tarek I Hassanein, Robert R Schade, Iryna S Hepburn. Acute-on-chronic liver failure: extracorporeal liver assist devicesCurrent Opinion in Critical Care 2011; 17(2): 195 doi: 10.1097/MCC.0b013e328344b3aa
26
Corinne Planchamp, Thanh L Vu, Joachim M Mayer, Marianne Reist, Bernard Testa. Hepatocyte hollow-fibre bioreactors: design, set-up, validation and applicationsJournal of Pharmacy and Pharmacology 2010; 55(9): 1181 doi: 10.1211/0022357021963
27
Jinyang Gu, Xiaolei Shi, Haozhen Ren, Qingxiang Xu, Jun Wang, Jiangqiang Xiao, Yitao Ding. Systematic review: extracorporeal bio-artificial liver-support system for liver failureHepatology International 2012; 6(4): 670 doi: 10.1007/s12072-012-9352-9
28
Jason Phua, Kang Hoe Lee. Liver support devicesCurrent Opinion in Critical Care 2008; 14(2): 208 doi: 10.1097/MCC.0b013e3282f70057
29
V. E. Ryabinin. Problems and prospects of creation of extracorporal systems for support of the functional state of the liverBiochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry 2015; 9(1): 30 doi: 10.1134/S1990750815010084
30
Maarten Paul van de Kerkhove, Ruurdtje Hoekstra, Robert A. F. M. Chamuleau, Thomas M. van Gulik. Clinical Application of Bioartificial Liver Support SystemsAnnals of Surgery 2004; 240(2): 216 doi: 10.1097/01.sla.0000132986.75257.19