BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Li-Sheng Li, Rui-Yao Qu, Wei Wang, Hua Guo. Significance of changes of gastrointestinal peptides in blood and ileum of experimental spleen deficiency ratsWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(3): 553-556 doi: 10.3748/wjg.v9.i3.553
2
Shi-Ping Ding, Ji-Cheng Li, Jian Xu, Lian-Gen Mao. Study on the mechanism of regulation on peritoneal lymphatic stomata with Chinese herbal medicineWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(1): 188-192 doi: 10.3748/wjg.v8.i1.188
3
Yan-Min Chen, Zhong-Ming Qian, Jian Zhang, Yan-Zhong Chang, Xiang-Lin Duan. Distribution of constitutive nitric oxide synthase in the jejunum of adult ratWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(3): 537-539 doi: 10.3748/wjg.v8.i3.537
4
Zhong Zhang, Yuan Yuan, Hua Gao, Ming Dong, Lan Wang, Yue-Hua Gong. Apoptosis, proliferation and <i>p</i>53 gene expression of <i>H. pylori</i> associated gastric epithelial lesionsWorld Journal of Gastroenterology 2001; 7(6): 779-782 doi: 10.3748/wjg.v7.i6.779
5
Xin Wang, Yue-Xia Zhong, Zong-You Zhang, Ju Lu, Mei Lan, Ji-Yan Miao, Xue-Gang Guo, Yong-Quan Shi, Yan-Qiu Zhao, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan. Effect of L-NAME on nitric oxide and gastrointestinal motility alterations in cirrhotic ratsWorld Journal of Gastroenterology 2002; 8(2): 328-332 doi: 10.3748/wjg.v8.i2.328