BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ruan CC, Chen YH, Zhang ZQ. Drinking water and liver cancer. World J Gastroenterol 1997; 3(1): 47-49 [PMID: 27006586 DOI: 10.3748/wjg.v3.i1.47]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v3/i1/47.htm
Number Citing Articles
1
Jian-Guo Chen, Jian Zhu, Yong-Hui Zhang, Yong-Sheng Chen, Jian-Hua Lu, Yuan-Rong Zhu, Hai-Zhen Chen, Ai-Guo Shen, Gao-Ren Wang, John D. Groopman, Thomas W. Kensler. Liver cancer mortality over six decades in an epidemic area: what we have learnedPeerJ 2021; 9: e10600 doi: 10.7717/peerj.10600