BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ruan CC, Chen YH, Zhang ZQ. Drinking water and liver cancer. World J Gastroenterol 1997; 3(1): 47-49 [PMID: 27006586 DOI: 10.3748/wjg.v3.i1.47]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v3/i1/47.htm
Number Citing Articles
1
Jian-Guo Chen, Jian Zhu, Yong-Hui Zhang, Yong-Sheng Chen, Jian-Hua Lu, Yuan-Rong Zhu, Hai-Zhen Chen, Ai-Guo Shen, Gao-Ren Wang, John D. Groopman, Thomas W. Kensler. Liver cancer mortality over six decades in an epidemic area: what we have learnedPeerJ 2021; 9: e10600 doi: 10.7717/peerj.10600
2
Kang Ma, Yuesheng Lin, Xiaopeng Zhang, Fengman Fang, Yong Zhang, Jiajia Li, Youru Yao, Lei Ge, Huarong Tan, Fei Wang. Spatiotemporal Distribution and Evolution of Digestive Tract Cancer Cases in Lujiang County, China since 2012International Journal of Environmental Research and Public Health 2022; 19(12): 7451 doi: 10.3390/ijerph19127451
3
Ruimei Feng, Qingling Su, Xiaoyin Huang, Til Basnet, Xin Xu, Weimin Ye. Cancer situation in China: what does the China cancer map indicate from the first national death survey to the latest cancer registration?Cancer Communications 2023; 43(1): 75 doi: 10.1002/cac2.12393