BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wan YP, Wang AJ, Zhang W, Zhang H, Peng GH, Zhu X. Development and validation of a nomogram for predicting overall survival in cirrhotic patients with acute kidney injury. World J Gastroenterol 2022; 28(30): 4133-4151 [PMID: 36157113 DOI: 10.3748/wjg.v28.i30.4133]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i30/4133.htm
Number Citing Articles
1
Xiang Li, Xunliang Li, Wenman Zhao, Deguang Wang. Development and validation of a nomogram for predicting in-hospital death in cirrhotic patients with acute kidney injuryBMC Nephrology 2024; 25(1) doi: 10.1186/s12882-024-03609-8
2
Guiling Liu, Xunliang Li, Wenman Zhao, Rui Shi, Yuyu Zhu, Zhijuan Wang, Haifeng Pan, Deguang Wang. Development and validation of a nomogram for predicting gram-negative bacterial infections in patients with peritoneal dialysis-associated peritonitisHeliyon 2023; 9(8): e18551 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e18551
3
Chun Yao, Liangjiang Huang, Meng Wang, Dewen Mao, Minggang Wang, Jinghui Zheng, Fuli Long, Jingjing Huang, Xirong Liu, Rongzhen Zhang, Jiacheng Xie, Chen Cheng, Fan Yao, Guochu Huang. Establishment and validation of a nomogram model for riskprediction of hepatic encephalopathy: a retrospective analysisScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-47012-z