BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yu XC, Shao QQ, Ma J, Yu M, Zhang C, Lei L, Zhou Y, Chen WC, Zhang W, Fang XH, Zhu YZ, Wu G, Wang XM, Han SY, Sun PC, Ding SZ. Family-based Helicobacter pylori infection status and transmission pattern in central China, and its clinical implications for related disease prevention. World J Gastroenterol 2022; 28(28): 3706-3719 [PMID: 36161052 DOI: 10.3748/wjg.v28.i28.3706]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i28/3706.htm
Number Citing Articles
1
Danni Liu, Jing Pan, Zhengyi Chen, Sailian Li, Jiamei Ma, Yening Xiao, Danhong Wang, Ganggang Mu, Ya Lin, Juyuan Li, Zhai Chen, Xiaoxi Huang. A survey on the current status of Helicobacter pylori infection in households in Hainan Province, ChinaBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-03010-z
2
Xian-Zhu Zhou, Nong-Hua Lyu, Hui-Yun Zhu, Quan-Cai Cai, Xiang-Yu Kong, Pei Xie, Li-Ya Zhou, Song-Ze Ding, Zhao-Shen Li, Yi-Qi Du. Large-scale, national, family-based epidemiological study onHelicobacter pyloriinfection in China: the time to change practice for related disease preventionGut 2023; 72(5): 855 doi: 10.1136/gutjnl-2022-328965
3
Xiao She, Jing Zhao, Shi Cheng, Haitao Shi, Lei Dong, Ping Zhao. Prevalence of and risk factors for Helicobacter pylori infection in rural areas of Northwest China: A cross-sectional study in two villages of Yan'an cityClinical Epidemiology and Global Health 2023; 21: 101294 doi: 10.1016/j.cegh.2023.101294
4
Tingxiu Yang, Jia Li, Yuanyuan Zhang, Zhaohui Deng, Guzhen Cui, Jun Yuan, Jianchao Sun, Xiaojuan Wu, Dengxiong Hua, Song Xiang, Zhenghong Chen, António Machado. Intracellular presence of Helicobacter pylori antigen and genes within gastric and vaginal CandidaPLOS ONE 2024; 19(2): e0298442 doi: 10.1371/journal.pone.0298442
5
Yi-ting Lin, Pei-ru Wang, Wen-wen Xue, Si-si Zhou, Ze-yu Huang, Yu-ting Li, Zhuo-na Zheng, Wen-jing Hou, Qi-xian Chen, Jing Yu. Lifestyle-based nomogram for identifying the Chaoshan inhabitants of China at high risk of Helicobacter pylori infectionBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02990-2