BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Qi Q, Zhong R, Liu YN, Zhao C, Huang Y, Lu Y, Ma Z, Zheng HD, Wu LY. Mechanism of electroacupuncture and herb-partitioned moxibustion on ulcerative colitis animal model: A study based on proteomics. World J Gastroenterol 2022; 28(28): 3644-3665 [PMID: 36161055 DOI: 10.3748/wjg.v28.i28.3644]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i28/3644.htm
Number Citing Articles
1
Liping Fu, Huimin Duan, Yisi Cai, Xuelan Chen, Binhua Zou, Lixia Yuan, Gang Liu. Moxibustion ameliorates osteoarthritis by regulating gut microbiota via impacting cAMP-related signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2024; 170: 116031 doi: 10.1016/j.biopha.2023.116031
2
Non-coding RNAs: Emerging biomarkers and therapeutic targets in ulcerative colitisPathology - Research and Practice 2024; 253: 155037 doi: 10.1016/j.prp.2023.155037
3
Zheng-Yong Yu, Yu-Sheng Xu, Miao Tang, Wen-Feng Xin. The effect of olsalazine of chinese generic drugs on ulcerative colitis induced by dextran sulfate sodium salt in BALB/c miceActa Cirúrgica Brasileira 2023; 38 doi: 10.1590/acb382923
4
Guona Li, Chen Zhao, Jing Xu, Yan Huang, Yu Qiao, Feng Li, Guangbin Peng, Shiyu Zheng, Lu Zhu, Ling Yang, Zhaoqin Wang, Huangan Wu. Moxibustion alleviates intestinal inflammation in ulcerative colitis rats by modulating long non-coding RNA LOC108352929 and inhibiting Phf11 expressionHeliyon 2024; 10(5): e26898 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26898
5
Yanzhen Li, Wen Zhou, Wenxiao Chen, Bailing Deng, Jianyu You. Efficacy and safety of moxibustion for ulcerative colitis: protocol for a systematic review and meta-analysisBMJ Open 2024; 14(3): e078878 doi: 10.1136/bmjopen-2023-078878
6
Rui-Bin Zhang, Long-Cong Dong, Yuan Shen, Hong-Ying Li, Qin Huang, Shu-Guang Yu, Qiao-Feng Wu. Electroacupuncture alleviates ulcerative colitis by targeting CXCL1: evidence from the transcriptome and validationFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1187574