BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu XY, Ding HG, Li WG, Xu JH, Han Y, Jia JD, Wei L, Duan ZP, Ling-Hu EQ, Zhuang H. Chinese guidelines on the management of liver cirrhosis (abbreviated version) . World J Gastroenterol 2020; 26(45): 7088-7103 [PMID: 33362370 DOI: 10.3748/wjg.v26.i45.7088]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i45/7088.htm
Number Citing Articles
1
Qiao Ke, Zhiyong Wang, Xinhui Huang, Ling Li, Weimin Wu, Linbin Qiu, Yubin Jiao, Yixing Xie, Xiaosong Peng, Jingfeng Liu, Wuhua Guo. Splenic vein embolization as a feasible treatment for patients with hepatic encephalopathy related to large spontaneous splenorenal shuntsAnnals of Hepatology 2022; 27(5): 100725 doi: 10.1016/j.aohep.2022.100725
2
Ka Zhang, Yifan Jia, Xin Shu, Xiaoan Yang, Haixia Sun, Hong Cao, Yongyu Mei, Canhui Xiao. Relationship Between Platelets and the Clinical Efficacy of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells for HBV-Related Acute-on-Chronic Liver Failure and Liver Cirrhosis: A Preliminary Clinical StudyStem Cells Translational Medicine 2023; 12(6): 325 doi: 10.1093/stcltm/szad023
3
Shanghao Liu, Jianzhong Ma, Ping Chen, Shirong Liu, Ying Guo, Mingjie Tan, Xiaoqing Guo, Yinong Feng, Qinghui Wang, Wenhua Li, Chengchen Yang, Bo Gao, Yongli Hua, Ning Liu, Haolin Song, Ruiling He, Ruiying Wang, Qi Gao, Chuan Liu, Xiaolong Qi. Novel serum biomarker of Golgi protein 73 for the diagnosis of clinically significant portal hypertension in patients with compensated cirrhosisJournal of Medical Virology 2024; 96(1) doi: 10.1002/jmv.29380
4
Lisa S. Parks, Patricia Little. Cirrhosis, Hepatocellular Carcinoma, and Locoregional TherapiesJournal of Radiology Nursing 2022; 41(2): 129 doi: 10.1016/j.jradnu.2022.01.005
5
Yuan-Yao Zhang, Zhong-Ji Meng. Definition and classification of acute-on-chronic liver diseasesWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(15): 4717-4725 doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4717
6
Yingying Zhao, Song Yang, Huichun Xing. Pulmonary Bacterial Infection and Liver Cirrhosis: Current Status and TreatmentInfectious Microbes and Diseases 2024; 6(1): 5 doi: 10.1097/IM9.0000000000000137
7
Dan-Tong Zhao, Hui-Ping Yan, Hui-Yu Liao, Yan-Min Liu, Ying Han, Hai-Ping Zhang, Wei-Ming Zhang, Chun-Yang Huang, Xiu-Hong Liu, Jin-Li Lou, Yan Zhao. Using two-step cluster analysis to classify inpatients with primary biliary cholangitis based on autoantibodies: A real-world retrospective study of 537 patients in ChinaFrontiers in Immunology 2023; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1098076
8
Dan-Tong Zhao, Hui-Ping Yan, Ying Han, Wei-Ming Zhang, Yan Zhao, Hui-Yu Liao. Prevalence and prognostic significance of main metabolic risk factors in primary biliary cholangitis: a retrospective cohort study of 789 patientsFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1142177
9
Yanjing Wu, Yongle Wu, Kun Liu, Hui Liu, Shanshan Wang, Jian Huang, Huiguo Ding. Identification of Genetic Predisposition in Noncirrhotic Portal Hypertension Patients With Multiple Renal Cysts by Integrated Analysis of Whole-Genome and Single-Cell RNA SequencingFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.775470
10
Anton Gillessen, Francesco Angelico, Jun Chen, Lungen Lu, Maria Isabel Lucena, Qingchun Fu, Qing Xie, Raul J. Andrade, Wen Xie, Xiaoyuan Xu, Yanyan Yu, Yi-min Mao, Yuemin Nan. Silymarin for Treating Toxic Liver Disease: International Consensus RecommendationsGastro Hep Advances 2022; 1(5): 882 doi: 10.1016/j.gastha.2022.05.006
11
Zhiying He, Bingqiong Wang, Xiaoning Wu, Zhongjie Hu, Chunqing Zhang, Yanqin Hao, Yongfeng Yang, Yan Huang, Wei Rao, Jing Wang, Jialing Zhou, Shuai Xia, Xiaojuan Ou, Jidong Jia, Hong You. Recompensation in treatment-naïve HBV-related decompensated cirrhosis: a 5-year multi-center observational study comparing patients with ascites and bleedingHepatology International 2023; 17(6): 1368 doi: 10.1007/s12072-023-10579-w
12
Qian Yang, Hua Ye, Guiying Sun, Keyan Wang, Liping Dai, Cuipeng Qiu, Jianxiang Shi, Jicun Zhu, Xiao Wang, Peng Wang. Human Proteome Microarray identifies autoantibodies to tumor‐associated antigens as serological biomarkers for the diagnosis of hepatocellular carcinomaMolecular Oncology 2023; 17(5): 887 doi: 10.1002/1878-0261.13371
13
Ying Hao Cao, Ping Chi, Chen Zhou, Wen Fei Lv, Zhe Fen Quan, Fu Shan Xue. The 50% and 95% effective doses of remimazolam tosilate with adjuvant sufentanil for sedation in patients with liver cirrhosis undergoing oesophagogastric varices screening endoscopyJournal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2022; 47(12): 2068 doi: 10.1111/jcpt.13751
14
Shan Tang, Xiaodan Zhang, Zhongping Duan, Manman Xu, Ming Kong, Sujun Zheng, Li Bai, Yu Chen. The novel hepatoprotective mechanisms of silibinin-phospholipid complex against d-GalN/LPS-induced acute liver injuryInternational Immunopharmacology 2023; 116: 109808 doi: 10.1016/j.intimp.2023.109808
15
Yan Li, Meng-Jun Zhang, Xue-Hong Wang, Su-Hua Li. Novel noninvasive indices for the assessment of liver fibrosis in primary biliary cholangitisBiomedical Reports 2023; 20(1) doi: 10.3892/br.2023.1689
16
Yijie Yan, Yue Li, Chunlei Fan, Yuening Zhang, Shibin Zhang, Zhi Wang, Tehui Huang, Zhenjia Ding, Keqin Hu, Lei Li, Huiguo Ding. A novel machine learning-based radiomic model for diagnosing high bleeding risk esophageal varices in cirrhotic patientsHepatology International 2022; 16(2): 423 doi: 10.1007/s12072-021-10292-6
17
Miaochan Wang, Yujiao Jin, Aifang Xu. Diagnostic and prognostic value of quantitative detection of antimitochondrial antibodies subtype M2 using chemiluminescence immunoassay in primary biliary cholangitisClinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 2024; 62(2): e53 doi: 10.1515/cclm-2023-0742
18
Caie Wang, Ghid Kanaan, Yiyang Shang, Lu Chai, Hui Li, Xingshun Qi. Silymarin for treatment of adults with nonalcoholic fatty liver diseaseCochrane Database of Systematic Reviews 2023; 2023(4) doi: 10.1002/14651858.CD015524
19
Dianqiang Lu, Zhengyan Jiang, Xuezhen Zhai, Zhiguang Sun, Ahmed Faeq Hussein. Prognostic Analysis of Liver Cirrhosis Patients with Cerebral Infarction and/or Gastrointestinal Hemorrhage: A Retrospective Cohort StudyComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2566746
20
Lei Xu, Lin Chen, Bin Zhang, Zhicheng Liu, Qiumeng Liu, Huifang Liang, Yifa Chen, Xiaoping Chen, Chao Leng, Bixiang Zhang. Alkaline phosphatase combined with γ-glutamyl transferase is an independent predictor of prognosis of hepatocellular carcinoma patients receiving programmed death-1 inhibitorsFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1115706
21
Rong Wang, Keying Jing, Yang Liu, Huijuan Zhao, Jun Cai. Viral hepatitis is associated with increased risk of decompensated cirrhosis or liver failure in patients positive for liver cytosol antibody type 1Scandinavian Journal of Immunology 2023; 98(2) doi: 10.1111/sji.13281
22
Qiao Ke, Xueping Yu, Xuan Wang, Jinfa Huang, Biding Lin, Jian He, Zhiyong Wang, Xinhui Huang, Xiadi Weng, Yubin Jiao, Yixing Xie, Weimin Wu, Linbin Qiu, Ling Li, Zhengju Xu, Zhijun Su, Yuzhen Zhuge, Jingfeng Liu, Wuhua Guo. Prevalence, clinical characteristics, and outcomes of spontaneous portosystemic shunt in patients with hepatitis B-related cirrhosis: A multicenter study from ChinaDigestive and Liver Disease 2023; 55(10): 1382 doi: 10.1016/j.dld.2023.04.012
23
Dandan Zhao, Songhao Yu, Peilin Guo, Xiaoxiao Zhang, Yuhui Tang, Chen Dong, Suxian Zhao, Lu Li, Zaid Al‐Dhamin, Rong Ai, Ningning Xue, Shiming Dong, Yuemin Nan. Identification of potential plasma markers for hepatitis B virus‐related chronic hepatitis and liver fibrosis/cirrhosisJournal of Medical Virology 2022; 94(8): 3900 doi: 10.1002/jmv.27761
24
Jie Cheng, Kai Huang, Juan-Li Mou, Yao-Jia Lao, Jia-Hui Feng, Fan Hu, Meng-Lu Lin, Tangnuer Maimaitiaishan, Jian Shang, Jun Lin. Prognosis value of serum chloride on 1-year mortality in cirrhotic patients receiving transjugular intrahepatic portosystemic shuntJournal of the Formosan Medical Association 2023; 122(9): 911 doi: 10.1016/j.jfma.2023.02.009
25
Zhou Yu, Dongmei Chen, Yansong Zheng, Xuedan Wang, Shuna Huang, Tiansheng Lin, Yihan Lin, Yanfang Zhang, Yingna Huang, Qishui Ou, Jinlan Huang. Development and validation of a diagnostic model for AFP-negative hepatocellular carcinomaJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2023; 149(13): 11295 doi: 10.1007/s00432-023-04997-4
26
Fengbin Zhang, Yonghe Zhou, Xin Li, Chunyan Wang, Jie Liu, Shuang Li, Shuting Zhang, Weiming Luo, Lili Zhao, Jia Li. Spleen Thickness Plus Platelets Can Effectively and Safely Screen for High-Risk Varices in Cirrhosis PatientsDiagnostics 2023; 13(20): 3164 doi: 10.3390/diagnostics13203164
27
Xue-Fei Wei, Jin-Yu Zhu, Hui-Hui Liu, Xing Su, Ji-Hui Li, Yu-Chen Fan, Kai Wang. Hypomethylation of Tumor necrosis factor-like cytokine 1A(TL1A) and its decoy receptor 3 expressive level increase has diagnostic value in HBV-associated cirrhosisVirology 2023; 585: 91 doi: 10.1016/j.virol.2023.04.009
28
Yingjun Chen, Shaoxian Chen, Chandi Xu, Li Yu, Shanshan Chu, Jianzhi Bao, Jinwei Wang, Junwei Wang. Identification of Diagnostic Biomarkers for Compensatory Liver Cirrhosis Based on Gut Microbiota and Urine Metabolomics AnalysesMolecular Biotechnology 2023;  doi: 10.1007/s12033-023-00922-9
29
Rong Chen, Ling Luo, Yun-Zhi Zhang, Zhen Liu, An-Lin Liu, Yi-Wen Zhang. Bayesian network-based survival prediction model for patients having undergone post-transjugular intrahepatic portosystemic shunt for portal hypertensionWorld Journal of Gastroenterology 2024; 30(13): 1859-1870 doi: 10.3748/wjg.v30.i13.1859
30
Chen Hui-ling, Huang Kang-ming, Zhao Yu, Deng Yin-han, Du Huang, Xiao Shu-ping, Chen Hong-bin. The potential value of serum GP73 in the ancillary diagnosis and grading of liver cirrhosisScandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2023; 83(2): 95 doi: 10.1080/00365513.2023.2175238
31
Zhengyu Xu, Dawei Yang, Jia Luo, Hui Xu, Jidong Jia, Zhenghan Yang. Diagnosis of Sarcopenia Using the L3 Skeletal Muscle Index Estimated From the L1 Skeletal Muscle Index on MR Images in Patients With CirrhosisJournal of Magnetic Resonance Imaging 2023; 58(5): 1569 doi: 10.1002/jmri.28690
32
Li Siyu, Yuan Yuan, An Ran, Li Minyan. Frailty as tested by the Liver Frailty Index in out-patient patients with cirrhosis in China: a cross-sectional studyEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2023; 35(4): 440 doi: 10.1097/MEG.0000000000002502
33
Yujiao Jin, Miaochan Wang, Yuan Liu, Aifang Xu. Antimitochondrial antibody associated with liver cirrhosis in patients with primary biliary cholangitisMedicine 2023; 102(42): e35617 doi: 10.1097/MD.0000000000035617
34
Haoyu Wang, Fuquan Liu. Clinical characteristics of hepatopulmonary syndrome and hepatorenal syndrome and associated therapeutic potential of transjugular intrahepatic portosystemic shuntiLIVER 2023; 2(1): 67 doi: 10.1016/j.iliver.2023.02.001
35
Ruonan Sun, Jiawei Li, Xianyi Lin, Yidong Yang, Bing Liu, Tianbi Lan, Shuang Xiao, Anyi Deng, Zhinan Yin, Yan Xu, Zheng Xiang, Bin Wu. Peripheral immune characteristics of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1079495
36
Min-Jun Liao, Jun Li, Wei Dang, Dong-Bo Chen, Wan-Ying Qin, Pu Chen, Bi-Geng Zhao, Li-Ying Ren, Ting-Feng Xu, Hong-Song Chen, Wei-Jia Liao. Novel index for the prediction of significant liver fibrosis and cirrhosis in chronic hepatitis B patients in ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(27): 3503-3513 doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3503
37
Taiyu He, Yingzhi Zhou, Pan Xu, Ning Ling, Min Chen, Tianquan Huang, Biqiong Zhang, Ziqiao Yang, Ling Ao, Hu Li, Zhiwei Chen, Dazhi Zhang, Xiaofeng Shi, Yu Lei, Zhiyi Wang, Weiqun Zeng, Peng Hu, Yinghua Lan, Zhi Zhou, Juan Kang, Ying Huang, Tongdong Shi, Qingbo Pan, Qian Zhu, Xiping Ran, Yingzhi Zhang, Rui Song, Dejuan Xiang, Shuang Xiao, Gaoli Zhang, Wei Shen, Mingli Peng, Dachuan Cai, Hong Ren. Safety and antibody response to inactivated COVID‐19 vaccine in patients with chronic hepatitis B virus infectionLiver International 2022; 42(6): 1287 doi: 10.1111/liv.15173
38
Zhiying He, Jialing Zhou, Yu Tian, Shanshan Wu, Yameng Sun, Xiaojuan Ou, Jidong Jia, Bingqiong Wang, Xiaoning Wu, Hong You. Two-year free of complications during antiviral therapy predicts stable re-compensation in immediate-treatment HBV-related decompensated cirrhosisScandinavian Journal of Gastroenterology 2023; 58(4): 403 doi: 10.1080/00365521.2022.2132532
39
Xu Chen, Abdul Fatawu Mohammed, Chengbin Li. Assessment of the Clinical Value of Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Patients with Hepatocellular CarcinomaClinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2024; 30 doi: 10.1177/10760296231221535
40
Qiao Ke, Jian He, Xinhui Huang, Ling Li, Jingfeng Liu, Wuhua Guo. Spontaneous portosystemic shunts outside the esophago-gastric region: Prevalence, clinical characteristics, and impact on mortality in cirrhotic patients: A systematic review and meta-analysisEuropean Journal of Internal Medicine 2023; 112: 77 doi: 10.1016/j.ejim.2023.03.024
41
Ming Luo, Rui-Juan Xin, Fang-Rui Hu, Li Yao, Sheng-Juan Hu, Fei-Hu Bai. Role of gut microbiota in the pathogenesis and therapeutics of minimal hepatic encephalopathy <i>via </i>the gut-liver-brain axisWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(1): 144-156 doi: 10.3748/wjg.v29.i1.144
42
Zhihuai Wang, Peng Gao, Weijun Sun, Adeel ur Rehman, Jiakai Jiang, Suobao Xu, Cailin Xue, Chunfu Zhu, Xihu Qin. Long noncoding RNA MyD88 functions as a promising diagnostic biomarker in hepatocellular carcinomaFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.938102