BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu XY, Ding HG, Li WG, Xu JH, Han Y, Jia JD, Wei L, Duan ZP, Ling-Hu EQ, Zhuang H. Chinese guidelines on the management of liver cirrhosis (abbreviated version) . World J Gastroenterol 2020; 26(45): 7088-7103 [PMID: 33362370 DOI: 10.3748/wjg.v26.i45.7088]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i45/7088.htm
Number Citing Articles
1
Ying Hao Cao, Ping Chi, Chen Zhou, Wen Fei Lv, Zhe Fen Quan, Fu Shan Xue. The 50% and 95% effective doses of remimazolam tosilate with adjuvant sufentanil for sedation in patients with liver cirrhosis undergoing oesophagogastric varices screening endoscopyJournal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2022;  doi: 10.1111/jcpt.13751
2
Qiao Ke, Zhiyong Wang, Xinhui Huang, Ling Li, Weimin Wu, Linbin Qiu, Yubin Jiao, Yixing Xie, Xiaosong Peng, Jingfeng Liu, Wuhua Guo. Splenic vein embolization as a feasible treatment for patients with hepatic encephalopathy related to large spontaneous splenorenal shuntsAnnals of Hepatology 2022; 27(5): 100725 doi: 10.1016/j.aohep.2022.100725
3
Min-Jun Liao, Jun Li, Wei Dang, Dong-Bo Chen, Wan-Ying Qin, Pu Chen, Bi-Geng Zhao, Li-Ying Ren, Ting-Feng Xu, Hong-Song Chen, Wei-Jia Liao. Novel index for the prediction of significant liver fibrosis and cirrhosis in chronic hepatitis B patients in ChinaWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(27): 3503-3513 doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3503
4
Taiyu He, Yingzhi Zhou, Pan Xu, Ning Ling, Min Chen, Tianquan Huang, Biqiong Zhang, Ziqiao Yang, Ling Ao, Hu Li, Zhiwei Chen, Dazhi Zhang, Xiaofeng Shi, Yu Lei, Zhiyi Wang, Weiqun Zeng, Peng Hu, Yinghua Lan, Zhi Zhou, Juan Kang, Ying Huang, Tongdong Shi, Qingbo Pan, Qian Zhu, Xiping Ran, Yingzhi Zhang, Rui Song, Dejuan Xiang, Shuang Xiao, Gaoli Zhang, Wei Shen, Mingli Peng, Dachuan Cai, Hong Ren. Safety and antibody response to inactivated COVID‐19 vaccine in patients with chronic hepatitis B virus infectionLiver International 2022; 42(6): 1287 doi: 10.1111/liv.15173
5
Dandan Zhao, Songhao Yu, Peilin Guo, Xiaoxiao Zhang, Yuhui Tang, Chen Dong, Suxian Zhao, Lu Li, Zaid Al‐Dhamin, Rong Ai, Ningning Xue, Shiming Dong, Yuemin Nan. Identification of potential plasma markers for hepatitis B virus‐related chronic hepatitis and liver fibrosis/cirrhosisJournal of Medical Virology 2022; 94(8): 3900 doi: 10.1002/jmv.27761
6
Zhiying He, Jialing Zhou, Yu Tian, Shanshan Wu, Yameng Sun, Xiaojuan Ou, Jidong Jia, Bingqiong Wang, Xiaoning Wu, Hong You. Two-year free of complications during antiviral therapy predicts stable re-compensation in immediate-treatment HBV-related decompensated cirrhosisScandinavian Journal of Gastroenterology 2022; : 1 doi: 10.1080/00365521.2022.2132532
7
Lisa S. Parks, Patricia Little. Cirrhosis, Hepatocellular Carcinoma, and Locoregional TherapiesJournal of Radiology Nursing 2022; 41(2): 129 doi: 10.1016/j.jradnu.2022.01.005
8
Yuan-Yao Zhang, Zhong-Ji Meng. Definition and classification of acute-on-chronic liver diseasesWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(15): 4717-4725 doi: 10.12998/wjcc.v10.i15.4717
9
Yijie Yan, Yue Li, Chunlei Fan, Yuening Zhang, Shibin Zhang, Zhi Wang, Tehui Huang, Zhenjia Ding, Keqin Hu, Lei Li, Huiguo Ding. A novel machine learning-based radiomic model for diagnosing high bleeding risk esophageal varices in cirrhotic patientsHepatology International 2022; 16(2): 423 doi: 10.1007/s12072-021-10292-6
10
Yanjing Wu, Yongle Wu, Kun Liu, Hui Liu, Shanshan Wang, Jian Huang, Huiguo Ding. Identification of Genetic Predisposition in Noncirrhotic Portal Hypertension Patients With Multiple Renal Cysts by Integrated Analysis of Whole-Genome and Single-Cell RNA SequencingFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.775470
11
Anton Gillessen, Francesco Angelico, Jun Chen, Lungen Lu, Maria Isabel Lucena, Qingchun Fu, Qing Xie, Raul J. Andrade, Wen Xie, Xiaoyuan Xu, Yanyan Yu, Yi-min Mao, Yuemin Nan. Silymarin for Treating Toxic Liver Disease: International Consensus RecommendationsGastro Hep Advances 2022; 1(5): 882 doi: 10.1016/j.gastha.2022.05.006
12
Dianqiang Lu, Zhengyan Jiang, Xuezhen Zhai, Zhiguang Sun, Ahmed Faeq Hussein. Prognostic Analysis of Liver Cirrhosis Patients with Cerebral Infarction and/or Gastrointestinal Hemorrhage: A Retrospective Cohort StudyComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2566746