BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yan TL, Gao JG, Wang JH, Chen D, Lu C, Xu CF. Current status of Helicobacter pylori eradication and risk factors for eradication failure. World J Gastroenterol 2020; 26(32): 4846-4856 [PMID: 32921961 DOI: 10.3748/wjg.v26.i32.4846]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i32/4846.htm
Number Citing Articles
1
Si‐Yu Li, Jiang Li, Xin‐Hong Dong, Gui‐Gen Teng, Wei Zhang, Hong Cheng, Wen Gao, Yun Dai, Xiao‐He Zhang, Wei‐Hong Wang. The effect of previous eradication failure on antibiotic resistance of Helicobacter pylori : A retrospective study over 8 years in Beijing Helicobacter 2021; 26(4) doi: 10.1111/hel.12804
2
明远 辛. Research Status of Helicobacter pylori Infection in High Altitude AreasAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(05): 4571 doi: 10.12677/ACM.2022.125660
3
Zixing Wang, Wei Han, Fang Xue, Yujie Zhao, Peng Wu, Yali Chen, Cuihong Yang, Wentao Gu, Jingmei Jiang. Nationwide gastric cancer prevention in China, 2021–2035: a decision analysis on effect, affordability and cost-effectiveness optimisationGut 2022; : gutjnl-2021-325948 doi: 10.1136/gutjnl-2021-325948
4
Marco Romano, Antonietta Gerarda Gravina, Leonardo Henry Eusebi, Raffaele Pellegrino, Giovanna Palladino, Leonardo Frazzoni, Elton Dajti, Antonio Gasbarrini, Francesco Di Mario, Rocco Maurizio Zagari, Antonio Benedetti, Bruno Annibale, Patrizia Burra, Marcello Fabio Maida, Francesco Luzza, Luigi Ricciardiello, Maurizio Vecchi, Luca Frulloni, Alessandro Repici, Edoardo Vincenzo Savarino, Luigi Pasquale, Antonio Pisani, Antonietta Lamazza, Gianpaolo Cengia, Enrico Ciliberto, Rita Luisa Conigliaro, Paola Da Massa Carrara, Bastianello Germanà. Management of Helicobacter pylori infection: Guidelines of the Italian Society of Gastroenterology (SIGE) and the Italian Society of Digestive Endoscopy (SIED)Digestive and Liver Disease 2022; 54(9): 1153 doi: 10.1016/j.dld.2022.06.019
5
Pavle Vrebalov Cindro, Josipa Bukic, Shelly Pranić, Dario Leskur, Doris Rušić, Ana Šešelja Perišin, Joško Božić, Jonatan Vuković, Darko Modun. Did an introduction of CONSORT for abstracts guidelines improve reporting quality of randomised controlled trials’ abstracts on Helicobacter pylori infection? Observational studyBMJ Open 2022; 12(3): e054978 doi: 10.1136/bmjopen-2021-054978
6
Bo Shen Lin, Yue Yue Li, Chen Qiao, Jing Liu, Juan Wang, Meng Wan, Min Juan Lin, Wen Lin Zhang, Yu Ming Ding, Qing Zhou Kong, Miao Duan, Xiu Li Zuo, Yan Qing Li. Implementation of WeChat ‐based patient–doctor interaction in the management of Helicobacter pylori infection: A propensity score matching analysis Journal of Digestive Diseases 2022; 23(5-6): 280 doi: 10.1111/1751-2980.13114
7
XinBo Xu, Cong He, Yin Zhu. Treatment of refractory Helicobacter pylori infection: A new challenge for cliniciansFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.998240
8
A Reum Choe, Ki-Nam Shim, Yehyun Park, Eun-Mi Song, Chung Hyun Tae, Sung-Ae Jung. Cost-Effectiveness, Efficacy, and Safety Analysis of Tailored Therapy in Patients with Helicobacter pylori InfectionJournal of Clinical Medicine 2021; 10(12): 2619 doi: 10.3390/jcm10122619
9
Xiaoye Shi, Chunmei Wang, Fanjun Meng, Shaoze Ma, Guangqin Xu, Tingwei Liu, Xiaozhong Guo, Hongyu Li, Xingshun Qi. Impact of insufficient doses of medications on Helicobacter pylori eradication: a retrospective observational studyPostgraduate Medicine 2022; 134(7): 668 doi: 10.1080/00325481.2022.2105094