BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yue P, Zhu KX, Wang HP, Meng WB, Liu JK, Zhang L, Zhu XL, Zhang H, Miao L, Wang ZF, Zhou WC, Suzuki A, Tanaka K, Li X. Clinical significance of different periampullary diverticulum classifications for endoscopic retrograde cholangiopancreatography cannulation. World J Gastroenterol 2020; 26(19): 2403-2415 [PMID: 32476801 DOI: 10.3748/wjg.v26.i19.2403]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i19/2403.htm
Number Citing Articles
1
R.E. Cankurtaran, R Atalay, Y.H. Polat, F Kivrakoglu, M Tahtacı, O Ersoy. Is Cholecystectomy a cause of difficult biliary cannulation in endoscopic retrograde cholangiopancreatography?Acta Gastro Enterologica Belgica 2021; 84(4): 563 doi: 10.51821/84.4.006
2
Yan-Yan Lin, Yu-Dong Wang, Ping Yue, Xian-Zhuo Zhang, Joseph W Leung, Pan-Pan Jiao, Man Yang, Hai-Ping Wang, Bing Bai, Ying Liu, Jin-Duo Zhang, Hong-Bo Chen, Wen-Bo Meng, Xun Li. Could saline irrigation clear all residual common bile duct stones after lithotripsy? A self-controlled prospective cohort studyWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(4): 358-370 doi: 10.3748/wjg.v27.i4.358
3
Ruth A. Rojas, María C. Reyes, Michelle V. Peñaherrera, Edwin V. Gualacata, German Morillo, Oscar P. Villacres. Lemmel’s syndrome: Presentation of an uncommon cholangitis cause and a risk factor for failed endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Case reportInternational Journal of Surgery Case Reports 2022; 90: 106698 doi: 10.1016/j.ijscr.2021.106698
4
Daniela CÁCERES-ESCOBAR, Oscar Mauricio MUÑOZ-VELANDIA, Rómulo VARGAS-RUBIO. FACTORS ASSOCIATED WITH DIFFICULT BILIARY CANNULATION IN A TRAINING CENTER FOR ENDOSCOPIC INTERVENTION OF THE BILIARY TRACTArquivos de Gastroenterologia 2022; 59(1): 29 doi: 10.1590/s0004-2803.202200001-06
5
Yingkai Wang, Jiepeng Jie, Bo Qian, Yongping Qiao, Pengming Yu, Jijun Zhang. Analysis of the Relationship Between Periampullary Diverticulum and Recurrent Bile Duct Stones After Endoscopy on Magnetic Resonance Imaging of Magnetic NanoparticlesJournal of Biomedical Nanotechnology 2022; 18(2): 607 doi: 10.1166/jbn.2022.3270
6
Chuanchao Xia, Liqi Sun, Lisi Peng, Fang Cui, Zhendong Jin, Haojie Huang. Factors and techniques associated with endoscopic retrograde cholangiopancreatography outcomes in patients with periampullary diverticulum: Results from a large tertiary centerSaudi Journal of Gastroenterology 2022; 0(0): 0 doi: 10.4103/sjg.sjg_311_22
7
Hirokazu Saito, Yoshihiro Kadono, Takashi Shono, Kentaro Kamikawa, Atsushi Urata, Jiro Nasu, Haruo Imamura, Ikuo Matsushita, Tatsuyuki Kakuma, Shuji Tada. Factors Predicting Difficult Biliary Cannulation during Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography for Common Bile Duct StonesClinical Endoscopy 2022; 55(2): 263 doi: 10.5946/ce.2021.153