BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu T, Lei T, Li SQ, Mai EH, Ding FH, Niu B. DNAH17-AS1 promotes pancreatic carcinoma by increasing PPME1 expression via inhibition of miR-432-5p. World J Gastroenterol 2020; 26(15): 1745-1757 [PMID: 32351291 DOI: 10.3748/wjg.v26.i15.1745]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i15/1745.htm
Number Citing Articles
1
Nabarun Chakraborty, Gregory P. Holmes-Hampton, Aarti Gautam, Raina Kumar, Bernadette Hritzo, Betre Legesse, George Dimitrov, Sanchita P. Ghosh, Rasha Hammamieh. Early to sustained impacts of lethal radiation on circulating miRNAs in a minipig modelScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-45250-9
2
Xingbao Fang, Yan Cai, Yongping Xu, Hong Zhang. Exosome‐mediated lncRNA SNHG11 regulates angiogenesis in pancreatic carcinoma through miR‐324‐3p/VEGFA axisCell Biology International 2022; 46(1): 106 doi: 10.1002/cbin.11703
3
Zhennan Yun, Meng Yue, Zhenhua Kang, Ping Zhang. Reduced expression of microRNA-432-5p by DNA methyltransferase 3B leads to development of colorectal cancer through upregulation of CCND2Experimental Cell Research 2022; 410(1): 112936 doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112936
4
Michele Salemi, Giovanna Marchese, Giuseppe Lanza, Filomena I. I. Cosentino, Maria Grazia Salluzzo, Francesca A. Schillaci, Giovanna Maria Ventola, Angela Cordella, Maria Ravo, Raffaele Ferri. Role and Dysregulation of miRNA in Patients with Parkinson’s DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 24(1): 712 doi: 10.3390/ijms24010712
5
Shifeng Jin, Yi Liu, Wenjing Wang, Ze Li. <p>Long Non-Coding RNA C1QTNF1 Antisense RNA 1 Upregulates Hexokinase 2 by Sponging microRNA-484 to Promote the Malignancy of Colorectal Cancer</p>Cancer Management and Research 2020; : 12053 doi: 10.2147/CMAR.S262096
6
Li-juan Du, Long-jun Mao, Rui-jun Jing. Long noncoding RNA DNAH17-AS1 promotes tumorigenesis and metastasis of non-small cell lung cancer via regulating miR-877–5p/CCNA2 pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 533(3): 565 doi: 10.1016/j.bbrc.2020.09.047
7
Guangyao Wang, Haojun Yang. CircRNA DUSP16 Knockdown Suppresses Colorectal Cancer Progression by Regulating the miR-432-5p/E2F6 AxisCancer Management and Research 2021; : 6599 doi: 10.2147/CMAR.S323437
8
Baoguo Ye, Kong Qiao, Qiheng Zhao, Zhigang Jiang, Ningning Hu, Fei Wang. Tanshinone I restrains osteosarcoma progression by regulating circ_0000376/miR-432-5p/BCL2 axisMolecular and Cellular Biochemistry 2022; 477(1): 1 doi: 10.1007/s11010-021-04257-4
9
Wenyan Du, Chengbin Lei, Yanzhen Wang, Yiwen Ding, Peng Tian. LINC01232 Sponges Multiple miRNAs and Its Clinical Significance in Pancreatic Adenocarcinoma Diagnosis and PrognosisTechnology in Cancer Research & Treatment 2021; 20: 153303382098852 doi: 10.1177/1533033820988525
10
Jin Xu, Weixue Xu, Yang Xuan, Zhen Liu, Qinyun Sun, Cheng Lan. Pancreatic Cancer Progression Is Regulated by IPO7/p53/LncRNA MALAT1/MiR-129-5p Positive Feedback LoopFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.630262
11
Mohammad Taheri, Amir Nicknam, Atena Bagan, Solat Eslami, Azadeh Rakhshan, Soudeh Ghafouri‐Fard. Expression of cAMP and oxidative phosphorylation‐related lncRNAs in non‐functioning pituitary adenomasJournal of Cellular and Molecular Medicine 2023; 27(24): 4195 doi: 10.1111/jcmm.18011
12
Sijie Li, Hongyao Jia, Zhiru Zhang, Di Wu. DRAIC promotes growth of breast cancer by sponging miR-432-5p to upregulate SLBPCancer Gene Therapy 2022; 29(7): 951 doi: 10.1038/s41417-021-00388-4
13
Ningning Feng, Zhikai Jiao, Yueshan Zhang, Baoming Yang. Hsa_circ_0050102 regulates the pancreatic cancer development via miR‐218‐5p/PPME1 axisJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(3) doi: 10.1002/jcla.24247
14
Jian Gao, Ling-Xian Zhang, Yong-Qiang Ao, Chun Jin, Peng-Fei Zhang, Hai-kun Wang, Shuai Wang, Miao Lin, Jia-Hao Jiang, Jian-Yong Ding. Elevated circASCC3 limits antitumor immunity by sponging miR-432–5p to upregulate C5a in non-small cell lung cancerCancer Letters 2022; 543: 215774 doi: 10.1016/j.canlet.2022.215774
15
Xiaowu Qian, Chun Jiang, Zhengtai Zhu, Gaohua Han, Ning Xu, Jun Ye, Ruixing Wang. Long non-coding RNA LINC00511 facilitates colon cancer development through regulating microRNA-625-5p to target WEE1Cell Death Discovery 2022; 8(1) doi: 10.1038/s41420-021-00790-9
16
Peng Shen, Taoyue Yang, Qun Chen, Hao Yuan, Pengfei Wu, Baobao Cai, Lingdong Meng, Xumin Huang, Jiaye Liu, Yihan Zhang, Weikang Hu, Yi Miao, Zipeng Lu, Kuirong Jiang. CircNEIL3 regulatory loop promotes pancreatic ductal adenocarcinoma progression via miRNA sponging and A-to-I RNA-editingMolecular Cancer 2021; 20(1) doi: 10.1186/s12943-021-01333-7
17
Leilei Fan, Weiwei Li, Hongsheng Jiang. Circ_0000395 Promoted CRC Progression via Elevating MYH9 Expression by Sequestering miR-432-5pBiochemical Genetics 2023; 61(1): 116 doi: 10.1007/s10528-022-10245-0
18
Mingliang Zhang, Songbo Ma, Xuzhao Li, Henghai Yu, Yizheng Tan, Jun He, Xiaoping Wei, Junming Ma. Long non‑coding RNA CTBP1‑AS2 upregulates USP22 to promote pancreatic carcinoma progression by sponging miR‑141‑3pMolecular Medicine Reports 2022; 25(3) doi: 10.3892/mmr.2022.12602
19
Jizhe Liu, Fei Wang, Yindan Zhang, Jingfeng Liu, Bixing Zhao. ADAR1-Mediated RNA Editing and Its Role in CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.956649