BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ren YF, Wang MZ, Bi JB, Zhang J, Zhang L, Liu WM, Wei SS, Lv Y, Wu Z, Wu RQ. Irisin attenuates intestinal injury, oxidative and endoplasmic reticulum stress in mice with L-arginine-induced acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2019; 25(45): 6653-6667 [PMID: 31832004 DOI: 10.3748/wjg.v25.i45.6653]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i45/6653.htm
Number Citing Articles
1
Monika Pinkas, Tomasz Brzozowski. The Role of the Myokine Irisin in the Protection and Carcinogenesis of the Gastrointestinal TractAntioxidants 2024; 13(4): 413 doi: 10.3390/antiox13040413
2
Junzhou Zhao, Linlan Qiao, Jian Dong, Rongqian Wu, Erika Ramos-Tovar. Antioxidant Effects of Irisin in Liver Diseases: Mechanistic InsightsOxidative Medicine and Cellular Longevity 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3563518
3
Debora Cutuli, Davide Decandia, Giacomo Giacovazzo, Roberto Coccurello. Physical Exercise as Disease-Modifying Alternative against Alzheimer’s Disease: A Gut–Muscle–Brain PartnershipInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(19): 14686 doi: 10.3390/ijms241914686
4
Yifan Ren, Wuming Liu, Jia Zhang, Jianbin Bi, Meng Fan, Yi Lv, Zheng Wu, Yuanyuan Zhang, Rongqian Wu. MFG-E8 Maintains Cellular Homeostasis by Suppressing Endoplasmic Reticulum Stress in Pancreatic Exocrine Acinar CellsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.803876
5
Revşa Evin Canpolat Erkan, Recep Tekin, Zhaoqing Du. Investigation of new inflammatory biomarkers in patients with brucellaPLOS ONE 2024; 19(2): e0297550 doi: 10.1371/journal.pone.0297550
6
Alessia Catalano. COVID-19: Could Irisin Become the Handyman Myokine of the 21st Century?Coronaviruses 2020; 1(1): 32 doi: 10.2174/2666796701999200617154655
7
Qing Cui, Hang-Cheng Liu, Wu-Ming Liu, Feng Ma, Yi Lv, Jian-Cang Ma, Rong-Qian Wu, Yi-Fan Ren. Milk fat globule epidermal growth factor 8 alleviates liver injury in severe acute pancreatitis by restoring autophagy flux and inhibiting ferroptosis in hepatocytesWorld Journal of Gastroenterology 2024; 30(7): 728-741 doi: 10.3748/wjg.v30.i7.728
8
Yueming Zhang, Linxian Zhao, Huan Gao, Jinghui Zhai, Yanqing Song. Potential role of irisin in digestive system diseasesBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 166: 115347 doi: 10.1016/j.biopha.2023.115347
9
Ilse Vanhorebeek, Jan Gunst, Michaël P Casaer, Inge Derese, Sarah Derde, Lies Pauwels, Johan Segers, Greet Hermans, Rik Gosselink, Greet Van den Berghe. Skeletal Muscle Myokine Expression in Critical Illness, Association With Outcome and Impact of Therapeutic InterventionsJournal of the Endocrine Society 2023; 7(3) doi: 10.1210/jendso/bvad001
10
Zhu-fen Zhao, Ye Zhang, Yang Sun, Chun-hai Zhang, Ming-wei Liu. Protective effects of baicalin on caerulein-induced AR42J pancreatic acinar cells by attenuating oxidative stress through miR-136-5p downregulationScience Progress 2021; 104(2): 003685042110261 doi: 10.1177/00368504211026118
11
Yang Mu, Huang-Guan Dai, Ling-Bo Luo, Jing Yang. Irisin alleviates obesity-related spermatogenesis dysfunction via the regulation of the AMPKα signalling pathwayReproductive Biology and Endocrinology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12958-021-00821-1
12
Lorenzo Flori, Lara Testai, Vincenzo Calderone. The “irisin system”: From biological roles to pharmacological and nutraceutical perspectivesLife Sciences 2021; 267: 118954 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118954
13
Peng Zhang, Xing Yin, Xinxin Wang, Jiaqing Wang, Guangning Na, Короткова Ирина Павловна. Paeonol protects against acute pancreatitis by Nrf2 and NF-κB pathways in miceJournal of Pharmacy and Pharmacology 2022; 74(11): 1618 doi: 10.1093/jpp/rgac065
14
Yifan Ren, Qing Cui, Jia Zhang, Wuming Liu, Meng Xu, Yi Lv, Zheng Wu, Yuanyuan Zhang, Rongqian Wu. Milk Fat Globule-EGF Factor 8 Alleviates Pancreatic Fibrosis by Inhibiting ER Stress-Induced Chaperone-Mediated Autophagy in MiceFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.707259
15
Xi Jiang, Zhihong Shen, Jin Chen, Chao Wang, Zhan Gao, Songling Yu, Xuefeng Yu, Lei Chen, Lexing Xu, Ziwei Chen, Wenjuan Ni. Irisin Protects Against Motor Dysfunction of Rats with Spinal Cord Injury via Adenosine 5'-Monophosphate (AMP)-Activated Protein Kinase-Nuclear Factor Kappa-B PathwayFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.582484
16
Xiaoyu Wang, Lihong Mao, Chaoqun Li, Yangyang Hui, Zihan Yu, Mingyu Sun, Yifan Li, Gaoyue Guo, Wanting Yang, Binxin Cui, Xiaofei Fan, Chao Sun. The potential role of FNDC5/irisin in various liver diseases: awakening the sleeping beautiesExpert Reviews in Molecular Medicine 2022; 24 doi: 10.1017/erm.2022.19
17
Wuming Liu, Jianbin Bi, Yifan Ren, Huan Chen, Jia Zhang, Tao Wang, Mengzhou Wang, Lin Zhang, Junzhou Zhao, Zheng Wu, Yi Lv, Bing Liu, Rongqian Wu. Targeting extracellular CIRP with an X-aptamer shows therapeutic potential in acute pancreatitisiScience 2023; 26(7): 107043 doi: 10.1016/j.isci.2023.107043
18
Fei Han, Zi-fan Ding, Xiao-lei Shi, Qing-tian Zhu, Qin-hao Shen, Xing-meng Xu, Jun-xian Zhang, Wei-juan Gong, Wei-ming Xiao, Dan Wang, Wei-wei Chen, Liang-hao Hu, Guo-tao Lu. Irisin inhibits neutrophil extracellular traps formation and protects against acute pancreatitis in miceRedox Biology 2023; 64: 102787 doi: 10.1016/j.redox.2023.102787
19
Yao Cheng, Yaru Cui, Yujie Zhai, Wenyu Xin, Yan Yu, Jia Liang, Shucui Li, Hongliu Sun. Neuroprotective Effects of Exogenous Irisin in Kainic Acid-Induced Status EpilepticusFrontiers in Cellular Neuroscience 2021; 15 doi: 10.3389/fncel.2021.738533
20
Biwei Wei, Qing Wu, Xuexia Yang, Chen Lai, Zhou Su, Zhihai Liang. Effect of TRAF6 in acute pancreatitis-induced intestinal barrier injury via TLR4/NF-κB signal pathwayTissue and Cell 2022; 76: 101792 doi: 10.1016/j.tice.2022.101792
21
Qingqing Liu, Yu Zhu, Guangyao Li, Tiantian Guo, Mengtong Jin, Duan Xi, Shuai Wang, Xuezhi Liu, Shuming Guo, Hui Liu, Jiamao Fan, Ronghua Liu, Pradeep Dudeja. Irisin ameliorates myocardial ischemia-reperfusion injury by modulating gut microbiota and intestinal permeability in ratsPLOS ONE 2023; 18(9): e0291022 doi: 10.1371/journal.pone.0291022