BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen XY, Cai CZ, Yu ML, Feng ZM, Zhang YW, Liu PH, Zeng H, Yu CH. LB100 ameliorates nonalcoholic fatty liver disease via the AMPK/Sirt1 pathway. World J Gastroenterol 2019; 25(45): 6607-6618 [PMID: 31832001 DOI: 10.3748/wjg.v25.i45.6607]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i45/6607.htm
Number Citing Articles
1
Zhang-Jie Yang, Yu-Xin Wang, Shuai Zhao, Na Hu, Dong-Mei Chen, Hui-Ming Ma. SIRT 3 was involved in Lycium barbarum seed oil protection testis from oxidative stress: in vitro and in vivo analysesPharmaceutical Biology 2021; 59(1): 1314 doi: 10.1080/13880209.2021.1961822
2
Parcival Maissan, Eva Mooij, Matteo Barberis. Sirtuins-Mediated System-Level Regulation of Mammalian Tissues at the Interface between Metabolism and Cell Cycle: A Systematic ReviewBiology 2021; 10(3): 194 doi: 10.3390/biology10030194
3
Rui Jia, Li-Ping Cao, Jin-Liang Du, Qin He, Zheng-Yan Gu, Galina Jeney, Pao Xu, Guo-Jun Yin. Effects of High-Fat Diet on Steatosis, Endoplasmic Reticulum Stress and Autophagy in Liver of Tilapia (Oreochromis niloticus)Frontiers in Marine Science 2020; 7 doi: 10.3389/fmars.2020.00363
4
Nan Xu, Huijuan Luo, Minyao Li, Jiazhen Wu, Xue Wu, Liping Chen, Yuxuan Gan, Fengkun Guan, Mengyao Li, Ziren Su, Jiannan Chen, Yuhong Liu. β-patchoulene improves lipid metabolism to alleviate non-alcoholic fatty liver disease via activating AMPK signaling pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 134: 111104 doi: 10.1016/j.biopha.2020.111104
5
Yuxin Wang, Zhangjie Yang, Lingling Yang, Qian Zou, Shuai Zhao, Na Hu, Dongmei Chen, Ruiqin Cui, Huiming Ma. Liuweidihuang Pill Alleviates Inflammation of the Testis via AMPK/SIRT1/NF-κB Pathway in Aging RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2792738
6
Fan Yang, Ping Huang, Liandong Shi, Feng Liu, Aimei Tang, Shaohui Xu. <p>Phoenixin 14 Inhibits High-Fat Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Experimental Mice</p>Drug Design, Development and Therapy 2020; : 3865 doi: 10.2147/DDDT.S258857
7
Luke He, Ghufran S. Babar, Jacob M. Redel, Sabetha L. Young, Callie E. Chagas, Wayne V. Moore, Yun Yan. Sugar Intake - Risks and Benefits and the Global Diabetes Epidemic2021;  doi: 10.5772/intechopen.95754