BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Feng J, Guo J, Wang JP, Chai BF. MiR-32-5p aggravates intestinal epithelial cell injury in pediatric enteritis induced by Helicobacter pyloriWorld J Gastroenterol 2019; 25(41): 6222-6237 [PMID: 31749593 DOI: 10.3748/wjg.v25.i41.6222]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i41/6222.htm
Number Citing Articles
1
Chang Yu, Jingyue Qiu, Meng Xiong, Chen Ou, Meiyan Zeng, Houpan Song. Trends in Helicobacter pylori-related gastric ulcer research from 2012 to 2022: A bibliometric and visual analysisFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.1027534
2
屹东 任. Relationship between Helicobacter pylori In-fection and Malnutrition in ChildrenAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(05): 7974 doi: 10.12677/ACM.2023.1351117
3
Maria Oana Săsăran, Lorena Elena Meliț, Ecaterina Daniela Dobru. MicroRNA Modulation of Host Immune Response and Inflammation Triggered by Helicobacter pyloriInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1406 doi: 10.3390/ijms22031406
4
Qiaoguang Chen, Yuming Zhang, Jie Rong, Chen Chen, Shuang Wang, Jiege Wang, Zaifan Li, Zhaofeng Hou, Dandan Liu, Jianping Tao, Jinjun Xu. MicroRNA expression profile of chicken liver at different times after Histomonas meleagridis infectionVeterinary Parasitology 2024; 329: 110200 doi: 10.1016/j.vetpar.2024.110200
5
Ziyan Wang, Yuhua Liu, Yinglong Peng, Liang Peng. Helicobacterpylori Infection—A Risk Factor for Irritable Bowel Syndrome? An Updated Systematic Review and Meta-AnalysisMedicina 2022; 58(8): 1035 doi: 10.3390/medicina58081035
6
Mingxiao Han, Zhihao Chen, Ping He, Ziyuan Li, Qi Chen, Zelei Tong, Min Wang, Hong Du, Haifang Zhang. YgiM may act as a trigger in the sepsis caused by Klebsiella pneumoniae through the membrane-associated ceRNA networkFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.973145
7
Săsăran Maria Oana, Bănescu Claudia, Riza Anca Lelia, Mocan Simona, Cârstea Claudia, Dobru Ecaterina Daniela. Differential Expression of Tissular miRNA-155 in Pediatric GastritisJournal of Clinical Medicine 2022; 11(12): 3351 doi: 10.3390/jcm11123351
8
Ping Zhang, Jianfang Luo, Tianlong Wu, Xuan Wang, Fan Yang, Yanhong Yu, Lihe Lu, Huimin Yu. MiR-32-5p/AIDA Mediates OxLDL-Induced Endothelial Injury and InflammationInternational Heart Journal 2022; 63(5): 928 doi: 10.1536/ihj.22-067
9
Peirong Wang, Linchun Ke, Chuanshu Cai, Feng Dong. LINC01578 affects the radiation resistance of lung cancer cells through regulating microRNA-216b-5p/TBL1XR1 axisBioengineered 2022; 13(4): 10721 doi: 10.1080/21655979.2022.2051881
10
Ting Tong, You Zhou, Qiaoling Huang, Cui Xiao, Qinqin Bai, Bo Deng, Lili Chen. The regulation roles of miRNAs in Helicobacter pylori infectionClinical and Translational Oncology 2023; 25(7): 1929 doi: 10.1007/s12094-023-03094-9