BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang GQ, Zhong LP, Yang N, Zhao YX. Screening of aptamers and their potential application in targeted diagnosis and therapy of liver cancer. World J Gastroenterol 2019; 25(26): 3359-3369 [PMID: 31341361 DOI: 10.3748/wjg.v25.i26.3359]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i26/3359.htm
Number Citing Articles
1
Chuan-Gang Liu, Yong Wang, Peng Liu, Qi-Li Yao, Yuan-Yuan Zhou, Chao-Fan Li, Qiu Zhao, Guang-Hui Liu, Xiao-Lian Zhang. Aptamer-T Cell Targeted Therapy for Tumor Treatment Using Sugar Metabolism and Click ChemistryACS Chemical Biology 2020; 15(6): 1554 doi: 10.1021/acschembio.0c00164
2
Mahsa Torkamanian-Afshar, Sajjad Nematzadeh, Maryam Tabarzad, Ali Najafi, Hossein Lanjanian, Ali Masoudi-Nejad. In silico design of novel aptamers utilizing a hybrid method of machine learning and genetic algorithmMolecular Diversity 2021; 25(3): 1395 doi: 10.1007/s11030-021-10192-9
3
Zheng Li, Xuekun Fu, Jie Huang, Peiyuan Zeng, Yuhong Huang, Xinxin Chen, Chao Liang. Advances in Screening and Development of Therapeutic Aptamers Against Cancer CellsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.662791
4
Yanbo Wang, Linfang Li, Huan Li, Yafei Peng, Linglin Fu. A fluorometric sandwich biosensor based on rationally imprinted magnetic particles and aptamer modified carbon dots for the detection of tropomyosin in seafood productsFood Control 2022; 132: 108552 doi: 10.1016/j.foodcont.2021.108552
5
Kaiming Chen, Jie Zhou, Zhentao Shao, Jia Liu, Jia Song, Ruowen Wang, Juan Li, Weihong Tan. Aptamers as Versatile Molecular Tools for Antibody Production Monitoring and Quality ControlJournal of the American Chemical Society 2020; 142(28): 12079 doi: 10.1021/jacs.9b13370
6
Xiao-Xia Yu, Ke-Li Ge, Ning Liu, Jin-Yu Zhang, Mei-Lan Xue, Yin-Lin Ge. <p>Selection and Characterization of a Novel DNA Aptamer, Apt-07S Specific to Hepatocellular Carcinoma Cells</p>Drug Design, Development and Therapy 2020; : 1535 doi: 10.2147/DDDT.S244149
7
Mahsa Torkamanian-Afshar, Hossein Lanjanian, Sajjad Nematzadeh, Maryam Tabarzad, Ali Najafi, Farzad Kiani, Ali Masoudi-Nejad. RPINBASE: An online toolbox to extract features for predicting RNA-protein interactionsGenomics 2020; 112(3): 2623 doi: 10.1016/j.ygeno.2020.02.013