BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang YL, Cai LT, Qi JY, Lin YZ, Dai YC, Jiao N, Chen YL, Zheng L, Wang BB, Zhu LX, Tang ZP, Zhu RX. Gut microbiota contributes to the distinction between two traditional Chinese medicine syndromes of ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2019; 25(25): 3242-3255 [PMID: 31333315 DOI: 10.3748/wjg.v25.i25.3242]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i25/3242.htm
Number Citing Articles
1
Roberto de Paula do Nascimento, Ana Paula da Fonseca Machado, Julio Galvez, Cinthia Baú Betim Cazarin, Mario Roberto Maróstica Junior. Ulcerative colitis: Gut microbiota, immunopathogenesis and application of natural products in animal modelsLife Sciences 2020; 258: 118129 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118129
2
Zi-xing Yan, You-mei Liu, Teng Ma, Meng-jun Xu, Xiao-bin Zhang, Xiao-jing Zha, Jian-hua Yang, Peng Jiang, Xi Chen, Zhen-wen Lin, Yan-hua Wu, Ruo-zhen Zu, Wei-ran Lin, Xiao-ying Lin. Efficacy and safety of retention enema with traditional Chinese medicine for ulcerative colitis: A meta-analysis of randomized controlled trialsComplementary Therapies in Clinical Practice 2021; 42: 101278 doi: 10.1016/j.ctcp.2020.101278
3
Laila Aldars-García, Alicia C. Marin, María Chaparro, Javier P. Gisbert. The Interplay between Immune System and Microbiota in Inflammatory Bowel Disease: A Narrative ReviewInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(6): 3076 doi: 10.3390/ijms22063076
4
De-Liang Chen, Yan-Cheng Dai, Lie Zheng, You-Lan Chen, Ya-Li Zhang, Zhi-Peng Tang. Features of the gut microbiota in ulcerative colitis patients with depressionMedicine 2021; 100(7): e24845 doi: 10.1097/MD.0000000000024845
5
Xingjiang Hu, Nana Xu, Xi Yang, Xi Hu, Yunliang Zheng, Qiao Zhang. Nigella A ameliorates inflammation and intestinal flora imbalance in DSS induced colitis miceAMB Express 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13568-020-01114-3
6
Qiao Zhang, NaNa Xu, Xingjiang Hu, Yunliang Zheng. Anti-colitic effects of Physalin B on dextran sodium sulfate-induced BALB/c mice by suppressing multiple inflammatory signaling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2020; 259: 112956 doi: 10.1016/j.jep.2020.112956
7
Laila Aldars-García, María Chaparro, Javier P. Gisbert. Systematic Review: The Gut Microbiome and Its Potential Clinical Application in Inflammatory Bowel DiseaseMicroorganisms 2021; 9(5): 977 doi: 10.3390/microorganisms9050977
8
Zhongmei Sun, Junxiang Li, Yi Dai, Wenting Wang, Rui Shi, Zhibin Wang, Panghua Ding, Qiongqiong Lu, Hui Jiang, Wenjing Pei, Xingjie Zhao, Yi Guo, Jiali Liu, Xiang Tan, Tangyou Mao. Indigo Naturalis Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Rats via Altering Gut MicrobiotaFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00731
9
Zhen-Huan Yang, Fang Liu, Xiao-Ran Zhu, Fei-Ya Suo, Zi-jun Jia, Shu-Kun Yao. Altered profiles of fecal bile acids correlate with gut microbiota and inflammatory responses in patients with ulcerative colitisWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(24): 3609-3629 doi: 10.3748/wjg.v27.i24.3609
10
Zhang Tao, Xiaoqing Zhou, Yan Zhang, Wenfeng Pu, Yi Yang, Fuxia Wei, Qian Zhou, Lin Zhang, Zhonghan Du, Ji Wu, Francesco Giudici. Xi Lei San Attenuates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Rats and TNF-α-Stimulated Colitis in CACO2 Cells: Involvement of the NLRP3 Inflammasome and AutophagyMediators of Inflammation 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1610251
11
Chang Liu, Hui Wu, Heng Fan. Progress in understanding of mechanism of dietary therapy for ulcerative colitis with regard to intestinal microbiotaWorld Chinese Journal of Digestology 2021; 29(3): 146 doi: 10.11569/wcjd.v29.i3.146
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
12
Tzu-Lung Lin, Chia-Chen Lu, Wei-Fan Lai, Ting-Shu Wu, Jang-Jih Lu, Young-Mao Chen, Chi-Meng Tzeng, Hong-Tao Liu, Hong Wei, Hsin-Chih Lai. Role of gut microbiota in identification of novel TCM-derived active metabolitesProtein & Cell 2021; 12(5): 394 doi: 10.1007/s13238-020-00784-w