BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cui Y, Xu HF, Liu MY, Xu YJ, He JC, Zhou Y, Cang SD. Mechanism of exosomal microRNA-224 in development of hepatocellular carcinoma and its diagnostic and prognostic value. World J Gastroenterol 2019; 25(15): 1890-1898 [PMID: 31057302 DOI: 10.3748/wjg.v25.i15.1890]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i15/1890.htm
Number Citing Articles
1
Devis Pascut, Muhammad Yogi Pratama, Niem V.T. Vo, Rina Masadah, Claudio Tiribelli. The Crosstalk between Tumor Cells and the Microenvironment in Hepatocellular Carcinoma: The Role of Exosomal microRNAs and Their Clinical ImplicationsCancers 2020; 12(4): 823 doi: 10.3390/cancers12040823
2
Dongdong Xue, Jingzhao Han, Yifan Liu, Hongfang Tuo, Yanhui Peng. Current perspectives on exosomes in the diagnosis and treatment of hepatocellular carcinoma (review)Cancer Biology & Therapy 2021; 22(4): 279 doi: 10.1080/15384047.2021.1898728
3
Lichao Yang, Chunmeng Wei, Yasi Li, Xiao He, Min He. miR-224 is an early-stage biomarker of hepatocellular carcinoma with miR-224 and miR-125b as prognostic biomarkersBiomarkers in Medicine 2020; 14(15): 1485 doi: 10.2217/bmm-2020-0099
4
Chengyu Mao, Dongjiu Li, En Zhou, Erhe Gao, Tiantian Zhang, Shufang Sun, Lin Gao, Yuqi Fan, Changqian Wang. Extracellular vesicles from anoxia preconditioned mesenchymal stem cells alleviate myocardial ischemia/reperfusion injuryAging 2021; 13(4): 6156 doi: 10.18632/aging.202611
5
Soudeh Ghafouri-Fard, Kasra Honarmand Tamizkar, Bashdar Mahmud Hussen, Mohammad Taheri. MicroRNA signature in liver cancerPathology - Research and Practice 2021; 219: 153369 doi: 10.1016/j.prp.2021.153369
6
Juliana Müller Bark, Arutha Kulasinghe, José Miguel Amenábar, Chamindie Punyadeera. Advances in Clinical Chemistry 2021; 101: 1 doi: 10.1016/bs.acc.2020.06.006
7
Eva Costanzi, Carolina Simioni, Gabriele Varano, Cinzia Brenna, Ilaria Conti, Luca Maria Neri. The Role of Extracellular Vesicles as Shuttles of RNA and Their Clinical Significance as Biomarkers in Hepatocellular CarcinomaGenes 2021; 12(6): 902 doi: 10.3390/genes12060902
8
Xiao-Na Liu, Dan-Ni Cui, Yu-Fang Li, Yun-He Liu, Gang Liu, Lei Liu. Multiple “Omics” data-based biomarker screening for hepatocellular carcinoma diagnosisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(29): 4199 doi: 10.3748/wjg.v25.i29.4199
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
9
Miaoguo Cai, Wei Shao, Huijun Yu, Ye Hong, Lili Shi. <p>Paeonol Inhibits Cell Proliferation, Migration and Invasion and Induces Apoptosis in Hepatocellular Carcinoma by Regulating miR-21-5p/KLF6 Axis</p>Cancer Management and Research 2020; : 5931 doi: 10.2147/CMAR.S254485
10
Malgorzata Czystowska-Kuzmicz, Theresa L. Whiteside. The potential role of tumor-derived exosomes in diagnosis, prognosis, and response to therapy in cancerExpert Opinion on Biological Therapy 2021; 21(2): 241 doi: 10.1080/14712598.2020.1813276
11
Ming-Cheng Guan, Wei Ouyang, Ming-Da Wang, Lei Liang, Na Li, Ting-Ting Fu, Feng Shen, Wan-Yee Lau, Qiu-Ran Xu, Dong-Sheng Huang, Hong Zhu, Tian Yang. Biomarkers for hepatocellular carcinoma based on body fluids and fecesWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(5): 351-365 doi: 10.4251/wjgo.v13.i5.351
12
Raheleh Heydari, Meghdad Abdollahpour‐Alitappeh, Faezeh Shekari, Anna Meyfour. Emerging Role of Extracellular Vesicles in Biomarking the Gastrointestinal DiseasesExpert Review of Molecular Diagnostics 2021; 21(9): 939 doi: 10.1080/14737159.2021.1954909
13
Ting Song, Li Li, Shaobo Wu, Yan Liu, Caiping Guo, Wen Wang, Lili Dai, Tong Zhang, Hao Wu, Bin Su. Peripheral Blood Genetic Biomarkers for the Early Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.583714
14
Wenbin Ji, Qunfeng Wang, Jian Yang. LncRNA HOXD-AS1 promotes the metastasis of human hepatocellular carcinoma via modulating miR-326/SLC27A4Cancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01217-8
15
Ana Špilak, Andreas Brachner, Ulrike Kegler, Winfried Neuhaus, Christa Noehammer. Implications and pitfalls for cancer diagnostics exploiting extracellular vesiclesAdvanced Drug Delivery Reviews 2021; 175: 113819 doi: 10.1016/j.addr.2021.05.029
16
Xiao-Na Liu, Dan-Ni Cui, Yu-Fang Li, Yun-He Liu, Gang Liu, Lei Liu. Multiple “Omics” data-based biomarker screening for hepatocellular carcinoma diagnosisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(30): 4199-4212 doi: 10.3748/wjg.v25.i30.4199
17
Sara Thietart, Pierre-Emmanuel Rautou. Extracellular vesicles as biomarkers in liver diseases: A clinician's point of viewJournal of Hepatology 2020; 73(6): 1507 doi: 10.1016/j.jhep.2020.07.014
18
Karmele Valencia, Luis M. Montuenga. Exosomes in Liquid Biopsy: The Nanometric World in the Pursuit of Precision OncologyCancers 2021; 13(9): 2147 doi: 10.3390/cancers13092147
19
Yi-Te Lee, Benjamin V. Tran, Jasmine J. Wang, Icy Y. Liang, Sungyong You, Yazhen Zhu, Vatche G. Agopian, Hsian-Rong Tseng, Ju Dong Yang. The Role of Extracellular Vesicles in Disease Progression and Detection of Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(12): 3076 doi: 10.3390/cancers13123076
20
Yi Gong, Xiaoyuan Wei, Wanwei Sun, Xin Ren, Jiao Chen, Jude Juventus Aweya, Hongyu Ma, Kok-Gan Chan, Yueling Zhang, Shengkang Li, Nuno Miguel Simões dos Santos. Exosomal miR-224 contributes to hemolymph microbiota homeostasis during bacterial infection in crustaceanPLOS Pathogens 2021; 17(8): e1009837 doi: 10.1371/journal.ppat.1009837
21
Jinbao Zhou, Hongshu Wang, Qiangling Sun, Xiaomin Liu, Zong Wu, Xianyi Wang, Wentao Fang, Zhongliang Ma. miR-224-5p-enriched exosomes promote tumorigenesis by directly targeting androgen receptor in non-small cell lung cancerMolecular Therapy - Nucleic Acids 2021; 23: 1217 doi: 10.1016/j.omtn.2021.01.028
22
Andrei Sorop, Diana Constantinescu, Florentina Cojocaru, Anca Dinischiotu, Dana Cucu, Simona Olimpia Dima. Exosomal microRNAs as Biomarkers and Therapeutic Targets for Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(9): 4997 doi: 10.3390/ijms22094997
23
Manica Negahdaripour, Hajar Owji, Sedigheh Eskandari, Mozhdeh Zamani, Bahareh Vakili, Navid Nezafat. Small extracellular vesicles (sEVs): discovery, functions, applications, detection methods and various engineered formsExpert Opinion on Biological Therapy 2021; 21(3): 371 doi: 10.1080/14712598.2021.1825677
24
Yudong Wu, Qian Li, Renshuai Zhang, Xiaoli Dai, Wujun Chen, Dongming Xing. Circulating microRNAs: Biomarkers of diseaseClinica Chimica Acta 2021; 516: 46 doi: 10.1016/j.cca.2021.01.008