BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang XD, Lu J, Lin YS, Gao C, Qi F. Functional role of long non-coding RNA CASC19/miR-140-5p/CEMIP axis in colorectal cancer progression in vitroWorld J Gastroenterol 2019; 25(14): 1697-1714 [PMID: 31011255 DOI: 10.3748/wjg.v25.i14.1697]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i14/1697.htm
Number Citing Articles
1
Zuohua Miao, Suyun Liu, Xuewen Xiao, Dan Li. LINC00342 regulates cell proliferation, apoptosis, migration and invasion in colon adenocarcinoma via miR-545-5p/MDM2 axisGene 2020; 743: 144604 doi: 10.1016/j.gene.2020.144604
2
Liye Wang, Kwang Bog Cho, Yan Li, Gabriel Tao, Zuoxu Xie, Bin Guo. Long Noncoding RNA (lncRNA)-Mediated Competing Endogenous RNA Networks Provide Novel Potential Biomarkers and Therapeutic Targets for Colorectal CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(22): 5758 doi: 10.3390/ijms20225758
3
Mohammad Hasan Soheilifar, Michael Grusch, Hoda Keshmiri Neghab, Razieh Amini, Hamid Maadi, Massoud Saidijam, Zhixiang Wang. Angioregulatory microRNAs in Colorectal CancerCancers 2019; 12(1): 71 doi: 10.3390/cancers12010071
4
Lijun Wang, Cunzhi Lin, Nina Sun, Qiang Wang, Xiaoqian Ding, Yong Sun. Long non‐coding RNA CASC19 facilitates non‐small cell lung cancer cell proliferation and metastasis by targeting the miR‐301b‐3p/LDLR axisThe Journal of Gene Medicine 2020; 22(12) doi: 10.1002/jgm.3254
5
Jingmei Liu, Wei Yan, Ping Han, Dean Tian. The emerging role of KIAA1199 in cancer development and therapyBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 138: 111507 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111507
6
Claire Wilson, Aditi Kanhere. 8q24.21 Locus: A Paradigm to Link Non-Coding RNAs, Genome Polymorphisms and CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1094 doi: 10.3390/ijms22031094
7
Zhiming Liao, Hui Nie, Yutong Wang, Jingjing Luo, Jianhua Zhou, Chunlin Ou. The Emerging Landscape of Long Non-Coding RNAs in Colorectal Cancer MetastasisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.641343
8
De-Zhong Wang, Guan-Yang Chen, Yi-Feng Li, Neng-Wei Zhang. Comprehensive analysis of long non-coding RNA and mRNA expression profile in rectal cancerChinese Medical Journal 2020; 133(11): 1312 doi: 10.1097/CM9.0000000000000753
9
Kun Guo, Wenbin Gong, Qin Wang, Guosheng Gu, Tao Zheng, Ying Li, Weijie Li, Miao Fang, Haohao Xie, Chao Yue, Jianbo Yang, Zhiqiang Zhu. LINC01106 drives colorectal cancer growth and stemness through a positive feedback loop to regulate the Gli family factorsCell Death & Disease 2020; 11(10) doi: 10.1038/s41419-020-03026-3
10
Wenkun Li, Qian Li, Jiang Ge, Yun Wang, Nanshan Li, Yueqiong Lao, Yadan Wang, Kuiliang Liu, Chunmei Guo, Wu Lin, Guojun Jiang, Nan Wei, Canghai Wang, Hong Liu, Jing Wu, Sumanta Chatterjee. Comprehensive Analysis of Differentially Expressed Long Noncoding RNA-mRNA in the Adenoma-Carcinoma Sequence of DNA Mismatch Repair Proficient Colon CancerJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9977695
11
Hongxia Liu, Wang Zheng, Qianping Chen, Yuchuan Zhou, Yan Pan, Jianghong Zhang, Yang Bai, Chunlin Shao. lncRNA CASC19 Contributes to Radioresistance of Nasopharyngeal Carcinoma by Promoting Autophagy via AMPK-mTOR PathwayInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1407 doi: 10.3390/ijms22031407
12
Hao Rong, Yanguo Li, Shiyun Hu, Liuying Gao, Tianfei Yi, Yangyang Xie, Ping Cai, Jianjiong Li, Xiaoyu Dai, Meng Ye, Qi Liao. Prognostic signatures and potential pathogenesis of eRNAs‐related genes in colon adenocarcinomaMolecular Carcinogenesis 2021;  doi: 10.1002/mc.23359
13
Wen-Jie Wang, Chang-An Guo, Rui Li, Zi-Peng Xu, Jian-Ping Yu, Yan Ye, Jun Zhao, Jing Wang, Wen-An Wang, An Zhang, Hong-Tao Li, Chen Wang, Hong-Bin Liu. Long non-coding RNA CASC19 is associated with the progression and prognosis of advanced gastric cancerAging 2019; 11(15): 5829 doi: 10.18632/aging.102190
14
Chen Mi, Dan Zhang, Yarui Li, Mudan Ren, Wenhui Ma, Guifang Lu, Shuixiang He. miR-4677-3p participates proliferation and metastases of gastric cancer cell via CEMIP-PI3K/AKT signaling pathwayCell Cycle 2021; : 1 doi: 10.1080/15384101.2021.1971375
15
Yu Luo, Feng Liu, Chunhui Yan, Wei Qu, Liang Zhu, Zheng Guo, Fan Zhou, Wei Zhang. <p>Long Non-Coding RNA <em>CASC19</em> Sponges microRNA-532 and Promotes Oncogenicity of Clear Cell Renal Cell Carcinoma by Increasing ETS1 Expression</p>Cancer Management and Research 2020; : 2195 doi: 10.2147/CMAR.S242472
16
Jingyi Chen, Yuxuan Song, Mei Li, Yu Zhang, Tingru Lin, Jie Sun, Di Wang, Yulan Liu, Jingzhu Guo, Weidong Yu. Comprehensive analysis of ceRNA networks reveals prognostic lncRNAs related to immune infiltration in colorectal cancerBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-07995-2