BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chai NL, Feng J, Li LS, Liu SZ, Du C, Zhang Q, Linghu EQ. Effect of polyglycolic acid sheet plus esophageal stent placement in preventing esophageal stricture after endoscopic submucosal dissection in patients with early-stage esophageal cancer: A randomized, controlled trial. World J Gastroenterol 2018; 24(9): 1046-1055 [PMID: 29531468 DOI: 10.3748/wjg.v24.i9.1046]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i9/1046.htm
Number Citing Articles
1
Shicheng Peng, Shu Huang, Huifang Xia, Shali Tan, Chunyu Zhong, Yan Peng, Muhan Lü, Xiaowei Tang. The role of polyglycolic acid sheets in the management of post-endoscopic submucosal dissection gastrointestinal bleeding and esophageal stricture: A PRISMA compliant systematic review and meta-analysisMedicine 2022; 101(26): e29770 doi: 10.1097/MD.0000000000029770
2
Yuchen Bao, Zhenguang Li, Yingze Li, Tao Chen, Yu Cheng, Meidong Xu. Recent Advances of Biomedical Materials for Prevention of Post-ESD Esophageal StrictureFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2021; 9 doi: 10.3389/fbioe.2021.792929
3
Bao-zhen Zhang, Yue Zhang, Yi-dan Wang, Ye Liao, Jing-jing Zhang, Yu-fan Wu, Ting-yue Xiao, Si-yu Sun, Jin-tao Guo. Stent placement to prevent strictures after esophageal endoscopic submucosal dissection: a systematic review and meta-analysisDiseases of the Esophagus 2021; 34(9) doi: 10.1093/dote/doab015
4
晨 吴. The Research Progress of Photodynamic Therapy for Superficial Esophageal CarcinomaAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(12): 12123 doi: 10.12677/ACM.2022.12121747
5
Yorimasa Yamamoto, Daisuke Kikuchi, Yasuaki Nagami, Kouichi Nonaka, Yosuke Tsuji, Ai Fujimoto, Yoji Sanomura, Kyosuke Tanaka, Seiichiro Abe, Shuo Zhang, Mark Anthony Lusong, Noriya Uedo. Management of adverse events related to endoscopic resection of upper gastrointestinal neoplasms: Review of the literature and recommendations from expertsDigestive Endoscopy 2019; 31(S1): 4 doi: 10.1111/den.13388
6
Jing Wang, Shao-Lei Li, Nan Wu, Qi Wu. Effectiveness of fibrin sealant as a hemostatic technique in accelerating endoscopic submucosal dissection-induced ulcer healing and preventing stricture in the esophagus: A retrospective studyOncology Letters 2020; 20(3): 2322 doi: 10.3892/ol.2020.11777
7
Takuto Hikichi, Jun Nakamura, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Tsunetaka Kato, Ryoichiro Kobashi, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Mitsuru Sugimoto, Yuki Sato, Hiroki Irie, Yoshinori Okubo, Masao Kobayakawa, Hiromasa Ohira. Prevention of Stricture after Endoscopic Submucosal Dissection for Superficial Esophageal Cancer: A Review of the LiteratureJournal of Clinical Medicine 2020; 10(1): 20 doi: 10.3390/jcm10010020
8
Shinichiro Kobayashi, Nobuo Kanai, Masayuki Yamato, Susumu Eguchi. Allogeneic transplantation of epidermal cell sheets followed by endoscopic submucosal dissection to prevent severe esophageal stricture in a porcine modelRegenerative Therapy 2022; 21: 157 doi: 10.1016/j.reth.2022.06.008
9
Nathan A. Rohner, Steve J. Schomisch, Jeffrey M. Marks, Horst A. von Recum. Cyclodextrin Polymer Preserves Sirolimus Activity and Local Persistence for Antifibrotic Delivery over the Time Course of Wound HealingMolecular Pharmaceutics 2019; 16(4): 1766 doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.9b00144
10
Yue Zhang, Baozhen Zhang, Yidan Wang, Jingjing Zhang, Yufan Wu, Tingyue Xiao, Ye Liao, Yiwen Bao, Hongyu Qiu, Siyu Sun, Jintao Guo. Advances in the prevention and treatment of esophageal stricture after endoscopic submucosal dissection of early esophageal cancerJournal of Translational Internal Medicine 2020; 8(3): 135 doi: 10.2478/jtim-2020-0022
11
Joel Ferreira-Silva, Renato Medas, Mohit Girotra, Monique Barakat, James H. Tabibian, Eduardo Rodrigues-Pinto, Jose Celso ARDENGH. Futuristic Developments and Applications in Endoluminal StentingGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6774925
12
Baozhen Zhang, Yue Zhang, Yidan Wang, Fan Yang, Shiyun Sheng, Zhe Wang, Xiaoying Chang, Jianyu Wei, Jintao Guo, Siyu Sun. Acellular Dermal Matrix Prevents Esophageal Stricture After Full Circumferential Endoscopic Submucosal Dissection in a Porcine ModelFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2022; 10 doi: 10.3389/fbioe.2022.884502
13
L Li, E Linghu, N Chai, Z Li, J Zou, C Du, X Wang, J Xiang. Efficacy of triamcinolone-soaked polyglycolic acid sheet plus fully covered metal stent for preventing stricture formation after large esophageal endoscopic submucosal dissectionDiseases of the Esophagus 2019; 32(2) doi: 10.1093/dote/doy121
14
Yiyang Zhang, Xiue Yan, Yonghui Huang, Dan Nie, Yingchun Wang, Hong Chang, Yaopeng Zhang, Wei Yao, Ke Li. Efficacy of oral steroid gel in preventing esophageal stricture after extensive endoscopic submucosal dissection: a randomized controlled trialSurgical Endoscopy 2022; 36(1): 402 doi: 10.1007/s00464-021-08296-2