BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang YW, Hu WL, Cai Y, Zheng WF, Du Q, Kim JJ, Kao JY, Dai N, Si JM. Outcomes of furazolidone- and amoxicillin-based quadruple therapy for Helicobacter pylori infection and predictors of failed eradication. World J Gastroenterol 2018; 24(40): 4596-4605 [PMID: 30386109 DOI: 10.3748/wjg.v24.i40.4596]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i40/4596.htm
Number Citing Articles
1
Chao Ran Ji, Jing Liu, Yue Yue Li, Chen Qiao, Jun Yan Qu, Jun Nan Hu, Min Juan Lin, Rui Ji, Li Xiang Li, Xiu Li Zuo, Yan Qing Li. Susceptibility‐guided quadruple therapy is not superior to medication history‐guided therapy for the rescue treatment of Helicobacter pylori infection: A randomized controlled trial Journal of Digestive Diseases 2020; 21(10): 549 doi: 10.1111/1751-2980.12934
2
Jing Liu, Chao-Ran Ji, Yue-Yue Li, Chen Qiao, Jun-Nan Hu, Meng Wan, Min-Juan Lin, Bo-Shen Lin, Juan Wang, Jing Zha, Li-Xiang Li, Xiu-Li Zuo. Two Different 1-Week Quadruple Therapies Given Back-to-Back Consecutive Therapy for Difficult-to-Treat Helicobacter pylori Infection: A Pilot StudyClinical and Translational Gastroenterology 2021; 12(8): e00391 doi: 10.14309/ctg.0000000000000391
3
Dina A. Gawad, Mai M. Elnaggar, Tarek S. Belal. Multi-analyte HPLC–DAD Method for Concurrent Analysis of Six Antimicrobials and Three Proton Pump Inhibitors Frequently used in Management of Helicobacter pylori Infection: Application to Simulated Intestinal Fluid SamplesChromatographia 2022; 85(7): 617 doi: 10.1007/s10337-022-04168-6
4
Yan Zhou, Zishao Zhong, Shengjuan Hu, Jing Wang, Yanhong Deng, Ximei Li, Xianmei Chen, Xue Li, Yuanyuan Tang, Xiaofei Li, Qian Hao, Jun Liu, Tian Sang, Yang Bo, Feihu Bai. A Survey of Helicobacter pylori Antibiotic-Resistant Genotypes and Strain Lineages by Whole-Genome Sequencing in China Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2022; 66(6) doi: 10.1128/aac.02188-21
5
Weiwei Wang, Liying Qiao, Weiqi Dong, Jing Ren, Xiaotian Chang, Siyan Zhan, Peng Du, Yunfeng Xi, Shengfeng Wang. Differences in the Association Between Modifiable Lifestyle Factors and Gastric Precancerous Lesions Among Mongolians and Han ChineseFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.798829
6
Sotirios Georgopoulos, Vasilios Papastergiou. An update on current and advancing pharmacotherapy options for the treatment of H. pylori infectionExpert Opinion on Pharmacotherapy 2021; 22(6): 729 doi: 10.1080/14656566.2020.1845649
7
Brian White, Maria Winte, Joshua DeSipio, Sangita Phadtare. Clinical Factors Implicated in Antibiotic Resistance in Helicobacter pylori PatientsMicroorganisms 2022; 10(2): 322 doi: 10.3390/microorganisms10020322
8
Elena Resina, Javier P. Gisbert. Rescue Therapy with Furazolidone in Patients with at Least Five Eradication Treatment Failures and Multi-Resistant H. pylori infectionAntibiotics 2021; 10(9): 1028 doi: 10.3390/antibiotics10091028
9
Si‐Yu Li, Jiang Li, Xin‐Hong Dong, Gui‐Gen Teng, Wei Zhang, Hong Cheng, Wen Gao, Yun Dai, Xiao‐He Zhang, Wei‐Hong Wang. The effect of previous eradication failure on antibiotic resistance of Helicobacter pylori : A retrospective study over 8 years in Beijing Helicobacter 2021; 26(4) doi: 10.1111/hel.12804
10
Jiali Zhang, Chunling Rong, Chenyang Yan, Jie Chen, Wenjun Yang, Lingyan Yu, Haibin Dai, Muhammad Shahzad Aslam. Risk factors of furazolidone-associated feverPLOS ONE 2022; 17(4): e0266763 doi: 10.1371/journal.pone.0266763
11
Qiao‐Qiao Shao, Xue‐Chun Yu, Miao Yu, Jing Ma, Jun‐Bo Zhao, Lin Yuan, Ya‐Bin Qi, Ruo‐Bing Hu, Pei‐Ru Wei, Wei Xiao, Ling Lan, Bai‐Ling Jia, Lian‐Zhong Zhang, Song‐Ze Ding. Rabeprazole plus amoxicillin dual therapy is equally effective to bismuth‐containing quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication in central China: A single‐center, prospective, open‐label, randomized‐controlled trial Helicobacter 2022; 27(2) doi: 10.1111/hel.12876
12
Liem Thanh Nguyen, Vuong Ba Nguyen, Tu Viet Tran, Huy Quang Duong, Loan Thi Thuy Le, Mai Huynh Truc Phuong, Thang Nguyen. Efficacy of Helicobacter pylori Eradication Based on Rabeprazole–Bismuth–Tetracycline–Tinidazole Regimen in Vietnamese Patients with Duodenal UlcersGastroenterology Insights 2022; 13(4): 365 doi: 10.3390/gastroent13040036
13
Tian-Lian Yan, Jian-Guo Gao, Jing-Hua Wang, Dan Chen, Chao Lu, Cheng-Fu Xu. Current status of <i>Helicobacter pylori</i> eradication and risk factors for eradication failureWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(32): 4846-4856 doi: 10.3748/wjg.v26.i32.4846
14
Erick A. Argueta, Steven F. Moss. Treatment of Helicobacter pyloriCurrent Opinion in Gastroenterology 2019; 35(6): 544 doi: 10.1097/MOG.0000000000000578