BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Han-ji Jiang, Xiao-xiao Wang, Bi-fen Luo, Xu Cong, Qian Jin, Hong Qin, Hai-ying Zhang, Xiang-sha Kong, Lai Wei, Bo Feng. Direct antiviral agents upregulate natural killer cell potential activity in chronic hepatitis C patientsClinical and Experimental Medicine 2019; 19(3): 299 doi: 10.1007/s10238-019-00564-9
2
Wen-Tao Wang, Xue-Qi Zhao, Gui-Ping Li, Yi-Zhi Chen, Lin Wang, Mei-Fang Han, Wei-Na Li, Tao Chen, Guang Chen, Dong Xu, Qin Ning, Xi-Ping Zhao. Immune response pattern varies with the natural history of chronic hepatitis BWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(16): 1950-1963 doi: 10.3748/wjg.v25.i16.1950