BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Qi Q, Liu YN, Jin XM, Zhang LS, Wang C, Bao CH, Liu HR, Wu HG, Wang XM. Moxibustion treatment modulates the gut microbiota and immune function in a dextran sulphate sodium-induced colitis rat model. World J Gastroenterol 2018; 24(28): 3130-3144 [PMID: 30065559 DOI: 10.3748/wjg.v24.i28.3130]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i28/3130.htm
Number Citing Articles
1
Yin Shi, Yajing Guo, Jing Zhou, Luyi Wu, Liu Chen, Yi Sun, Tao Li, Jimeng Zhao, Chunhui Bao, Huangan Wu. Herbs-partitioned moxibustion improves intestinal epithelial tight junctions by upregulating A20 expression in a mouse model of Crohn’s diseaseBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 118: 109149 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109149
2
Ya-Ying Lin, Ji-Meng Zhao, Ya-Jie Ji, Zhe Ma, Han-Dan Zheng, Yan Huang, Yun-Hua Cui, Yuan Lu, Huan-Gan Wu. Typical ulcerative colitis treated by herbs-partitioned moxibustion: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(8): 1515-1524 doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1515
3
Zhongmei Sun, Junxiang Li, Yi Dai, Wenting Wang, Rui Shi, Zhibin Wang, Panghua Ding, Qiongqiong Lu, Hui Jiang, Wenjing Pei, Xingjie Zhao, Yi Guo, Jiali Liu, Xiang Tan, Tangyou Mao. Indigo Naturalis Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Rats via Altering Gut MicrobiotaFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00731
4
Stefano Rabitti, Carlo M. Giovanardi, Dora Colussi. Acupuncture and Related Therapies for the Treatment of Gastrointestinal DiseasesJournal of Clinical Gastroenterology 2021; 55(3): 207 doi: 10.1097/MCG.0000000000001455
5
Qianan Cao, Xu Zhou, Jianrong Chen, Yuting Zhong, Haifeng Zhang, Qi Ao, Meilu Liu, Heyun Nie, Weifeng Zhu, Yong Fu. Efficacy and safety of moxibustion in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromeMedicine 2019; 98(20): e15678 doi: 10.1097/MD.0000000000015678
6
Wenyan Gao, Changhong Wang, Li Yu, Tianjiao Sheng, Zhuolin Wu, Xiaoqian Wang, Dongqi Zhang, Yifan Lin, Yang Gong. Chlorogenic Acid Attenuates Dextran Sodium Sulfate-Induced Ulcerative Colitis in Mice through MAPK/ERK/JNK PathwayBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6769789
7
Liang Kang, Peijie Liu, Aishi Peng, Bingxin Sun, Yumei He, Zenghao Huang, Minjia Wang, Yushi Hu, Benxiang He. Application of traditional Chinese therapy in sports medicineSports Medicine and Health Science 2021; 3(1): 11 doi: 10.1016/j.smhs.2021.02.006
8
Yao Li, Fei Chen, Yanhua Xie, Qian Yang, Huanhuan Luo, Pu Jia, Zhihui Shi, Siwang Wang, Xiaohui Zheng. Feiyangchangweiyan capsule protects against ulcerative colitis in mice by modulating the OSM/OSMR pathway and improving gut microbiotaPhytomedicine 2021; 80: 153372 doi: 10.1016/j.phymed.2020.153372
9
Xiao Li, Dan Wu, Jingjie Niu, Yanping Sun, Qiuhong Wang, Bingyou Yang, Haixue Kuang. Intestinal Flora: A Pivotal Role in Investigation of Traditional Chinese MedicineThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(02): 237 doi: 10.1142/S0192415X21500130
10
Bin Liu, Lianjun Yang, Zhifei Cui, Junchi Zheng, Jincheng Huang, Qinghao Zhao, Zhihai Su, Min Wang, Weicong Zhang, Jinshi Liu, Tingxuan Wang, Qingchu Li, Hai Lu. Anti‐TNF‐α therapy alters the gut microbiota in proteoglycan‐induced ankylosing spondylitis in miceMicrobiologyOpen 2019; 8(12) doi: 10.1002/mbo3.927
11
Jian-Hong Ding, Zhe Jin, Xiao-Xu Yang, Jun Lou, Wei-Xi Shan, Yan-Xia Hu, Qian Du, Qiu-Shi Liao, Rui Xie, Jing-Yu Xu. Role of gut microbiota via the gut-liver-brain axis in digestive diseasesWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(40): 6141-6162 doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6141
12
Lianjun Yang, Bin Liu, Junchi Zheng, Jincheng Huang, Qinghao Zhao, Jinshi Liu, Zhihai Su, Min Wang, Zhifei Cui, Tingxuan Wang, Weicong Zhang, Qingchu Li, Hai Lu. Rifaximin Alters Intestinal Microbiota and Prevents Progression of Ankylosing Spondylitis in MiceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2019; 9 doi: 10.3389/fcimb.2019.00044
13
Hyejin Park, In-Seon Lee, Hyangsook Lee, Younbyoung Chae. Bibliometric Analysis of Moxibustion Research Trends Over the Past 20 YearsJournal of Clinical Medicine 2020; 9(5): 1254 doi: 10.3390/jcm9051254
14
Han-rui Zhang, Hai-yan Tu, Yu Wang, Shi-lin Xia, Guo-you Zhao, Ting Yang, Ying-kun Li. Effectiveness and Safety of Moxibustion Robots on Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Pilot TrialChinese Journal of Integrative Medicine 2021;  doi: 10.1007/s11655-021-3287-8
15
林 司. Research Progress on the Effect of Traditional Chinese Medicine on Inflammatory Cytokines in the Treatment of UCAdvances in Clinical Medicine 2021; 11(05): 2442 doi: 10.12677/ACM.2021.115352
16
Alba Cortés, Simon Clare, Alice Costain, Alexandre Almeida, Catherine McCarthy, Katherine Harcourt, Cordelia Brandt, Charlotte Tolley, James Rooney, Matthew Berriman, Trevor Lawley, Andrew S. MacDonald, Gabriel Rinaldi, Cinzia Cantacessi. Baseline Gut Microbiota Composition Is Associated With Schistosoma mansoni Infection Burden in Rodent ModelsFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.593838
17
Ping Chen, Haiyan Xu, Hai Tang, Feiyan Zhao, Chengcong Yang, Lai‐Yu Kwok, Chunli Cong, YanFang Wu, Wenyi Zhang, XiaoFeng Zhou, Heping Zhang. Modulation of gut mucosal microbiota as a mechanism of probiotics‐based adjunctive therapy for ulcerative colitisMicrobial Biotechnology 2020; 13(6): 2032 doi: 10.1111/1751-7915.13661
18
Zhannur Niyazbekova, Xiao-Ting Yao, Ming-Jie Liu, Nomin Bold, Juan-Zhen Tong, Jian-Jun Chang, Ying Wen, Li Li, Yong Wang, De-Kun Chen, Wen-Tao Ma. Compositional and Functional Comparisons of the Microbiota in the Colostrum and Mature Milk of Dairy GoatsAnimals 2020; 10(11): 1955 doi: 10.3390/ani10111955
19
Ning Zhang, Qun Zhang, Lushuang Xie, Chenyu Li, Zhiqi Zhuang, Sirui Lin, Peiran Lv, Yi Liu, Qiaofeng Wu, Shuguang Yu. Electroacupuncture and Moxibustion Regulate Hippocampus Glia and Mitochondria Activation in DSS-Induced Colitis MiceEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2530253
20
Han-Xiao Zhang, Cheng-Shun Zhang, Xiao-Qin Dai, Chuan-Yi Zuo, Peng Lv, Rui-Zhen Huang, Qian-Ning Mo, Yi-Feng Bai, Yi Zhou. The efficacy and safety of moxibustion for chemotherapy-induced gastrointestinal adverse reactionMedicine 2020; 99(35): e22042 doi: 10.1097/MD.0000000000022042
21
Yu Chen, Jiuheng Lv, Yejuan Jia, Ruiqing Wang, Zidi Zhang, Jingxuan Liu, Chunsheng Jia. Effect of Moxibustion on the Intestinal Flora of Rats with Knee Osteoarthritis Induced by Monosodium IodoacetateEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3196427
22
Daneng Wei, Yafei Zhao, Mengmeng Zhang, Lei Zhu, Li Wang, Xing Yuan, Chunjie Wu. The Volatile Oil of Zanthoxylum bungeanum Pericarp Improved the Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis and Gut Microbiota to Attenuate Chronic Unpredictable Stress-Induced Anxiety Behavior in RatsDrug Design, Development and Therapy 2021; : 769 doi: 10.2147/DDDT.S281575
23
Qingling Li, Wei Wang, Qiang Ma, Ran Xia, Bing Gao, Guoqi Zhu, Jing Wang, Xue-Rui Wang. Moxibustion Improves Chronic Heart Failure by Inhibiting Autophagy and Inflammation via Upregulation of mTOR ExpressionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6635876
24
Zheng Wang, Yanni Liang, Jingao Yu, Dongbo Zhang, Langlang Ren, Zhen Zhang, Yanru Liu, Xue Wu, Li Liu, Zhishu Tang. Guchang Zhixie Wan protects mice against dextran sulfate sodium-induced colitis through modulating the gut microbiota in colonJournal of Ethnopharmacology 2020; 260: 112991 doi: 10.1016/j.jep.2020.112991
25
Daneng Wei, Lushuang Xie, Zhiqi Zhuang, Na Zhao, Biao Huang, Yong Tang, Shuguang Yu, Qizhi Zhou, Qiaofeng Wu. Gut Microbiota: A New Strategy to Study the Mechanism of Electroacupuncture and Moxibustion in Treating Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/9730176
26
Yuanbing Zhu, Zhiqi Zhuang, Qiaofeng Wu, Sirui Lin, Na Zhao, Qun Zhang, Lushuang Xie, Shuguang Yu. CD39/CD73/A2a Adenosine Metabolic Pathway: Targets for Moxibustion in Treating DSS-Induced Ulcerative ColitisThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(03): 661 doi: 10.1142/S0192415X21500300