BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yin Shi, Yajing Guo, Jing Zhou, Luyi Wu, Liu Chen, Yi Sun, Tao Li, Jimeng Zhao, Chunhui Bao, Huangan Wu. Herbs-partitioned moxibustion improves intestinal epithelial tight junctions by upregulating A20 expression in a mouse model of Crohn’s diseaseBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 118: 109149 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109149
2
Ya-Ying Lin, Ji-Meng Zhao, Ya-Jie Ji, Zhe Ma, Han-Dan Zheng, Yan Huang, Yun-Hua Cui, Yuan Lu, Huan-Gan Wu. Typical ulcerative colitis treated by herbs-partitioned moxibustion: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(8): 1515-1524 doi: 10.12998/wjcc.v8.i8.1515
3
Zhongmei Sun, Junxiang Li, Yi Dai, Wenting Wang, Rui Shi, Zhibin Wang, Panghua Ding, Qiongqiong Lu, Hui Jiang, Wenjing Pei, Xingjie Zhao, Yi Guo, Jiali Liu, Xiang Tan, Tangyou Mao. Indigo Naturalis Alleviates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in Rats via Altering Gut MicrobiotaFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.00731
4
Ping Chen, Haiyan Xu, Hai Tang, Feiyan Zhao, Chengcong Yang, Lai‐Yu Kwok, Chunli Cong, YanFang Wu, Wenyi Zhang, XiaoFeng Zhou, Heping Zhang. Modulation of gut mucosal microbiota as a mechanism of probiotics‐based adjunctive therapy for ulcerative colitisMicrobial Biotechnology 2020; 13(6): 2032 doi: 10.1111/1751-7915.13661
5
Qianan Cao, Xu Zhou, Jianrong Chen, Yuting Zhong, Haifeng Zhang, Qi Ao, Meilu Liu, Heyun Nie, Weifeng Zhu, Yong Fu. Efficacy and safety of moxibustion in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromeMedicine 2019; 98(20): e15678 doi: 10.1097/MD.0000000000015678
6
Wenyan Gao, Changhong Wang, Li Yu, Tianjiao Sheng, Zhuolin Wu, Xiaoqian Wang, Dongqi Zhang, Yifan Lin, Yang Gong. Chlorogenic Acid Attenuates Dextran Sodium Sulfate-Induced Ulcerative Colitis in Mice through MAPK/ERK/JNK PathwayBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6769789
7
Ning Zhang, Qun Zhang, Lushuang Xie, Chenyu Li, Zhiqi Zhuang, Sirui Lin, Peiran Lv, Yi Liu, Qiaofeng Wu, Shuguang Yu. Electroacupuncture and Moxibustion Regulate Hippocampus Glia and Mitochondria Activation in DSS-Induced Colitis MiceEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2530253
8
Han-Xiao Zhang, Cheng-Shun Zhang, Xiao-Qin Dai, Chuan-Yi Zuo, Peng Lv, Rui-Zhen Huang, Qian-Ning Mo, Yi-Feng Bai, Yi Zhou. The efficacy and safety of moxibustion for chemotherapy-induced gastrointestinal adverse reactionMedicine 2020; 99(35): e22042 doi: 10.1097/MD.0000000000022042
9
Yu Chen, Jiuheng Lv, Yejuan Jia, Ruiqing Wang, Zidi Zhang, Jingxuan Liu, Chunsheng Jia. Effect of Moxibustion on the Intestinal Flora of Rats with Knee Osteoarthritis Induced by Monosodium IodoacetateEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3196427
10
Yao Li, Fei Chen, Yanhua Xie, Qian Yang, Huanhuan Luo, Pu Jia, Zhihui Shi, Siwang Wang, Xiaohui Zheng. Feiyangchangweiyan capsule protects against ulcerative colitis in mice by modulating the OSM/OSMR pathway and improving gut microbiotaPhytomedicine 2020; : 153372 doi: 10.1016/j.phymed.2020.153372
11
Zheng Wang, Yanni Liang, Jingao Yu, Dongbo Zhang, Langlang Ren, Zhen Zhang, Yanru Liu, Xue Wu, Li Liu, Zhishu Tang. Guchang Zhixie Wan protects mice against dextran sulfate sodium-induced colitis through modulating the gut microbiota in colonJournal of Ethnopharmacology 2020; 260: 112991 doi: 10.1016/j.jep.2020.112991
12
Daneng Wei, Lushuang Xie, Zhiqi Zhuang, Na Zhao, Biao Huang, Yong Tang, Shuguang Yu, Qizhi Zhou, Qiaofeng Wu. Gut Microbiota: A New Strategy to Study the Mechanism of Electroacupuncture and Moxibustion in Treating Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/9730176
13
Bin Liu, Lianjun Yang, Zhifei Cui, Junchi Zheng, Jincheng Huang, Qinghao Zhao, Zhihai Su, Min Wang, Weicong Zhang, Jinshi Liu, Tingxuan Wang, Qingchu Li, Hai Lu. Anti‐TNF‐α therapy alters the gut microbiota in proteoglycan‐induced ankylosing spondylitis in miceMicrobiologyOpen 2019; 8(12) doi: 10.1002/mbo3.927
14
Lianjun Yang, Bin Liu, Junchi Zheng, Jincheng Huang, Qinghao Zhao, Jinshi Liu, Zhihai Su, Min Wang, Zhifei Cui, Tingxuan Wang, Weicong Zhang, Qingchu Li, Hai Lu. Rifaximin Alters Intestinal Microbiota and Prevents Progression of Ankylosing Spondylitis in MiceFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2019; 9 doi: 10.3389/fcimb.2019.00044
15
Hyejin Park, In-Seon Lee, Hyangsook Lee, Younbyoung Chae. Bibliometric Analysis of Moxibustion Research Trends Over the Past 20 YearsJournal of Clinical Medicine 2020; 9(5): 1254 doi: 10.3390/jcm9051254