BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen YL, Zhang YL, Dai YC, Tang ZP. Systems pharmacology approach reveals the antiinflammatory effects of Ampelopsis grossedentata on dextran sodium sulfate-induced colitis. World J Gastroenterol 2018; 24(13): 1398-1409 [PMID: 29632421 DOI: 10.3748/wjg.v24.i13.1398]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i13/1398.htm
Number Citing Articles
1
Qian Zhang, Lanyu He, Qingqing Jiang, Hongqing Zhu, Dehua Kong, Hua Zhang, Zhiqiang Cheng, Hongtao Deng, Yaxin Zheng, Xue Ying. Systems Pharmacology–Based Dissection of Anti-Cancer Mechanism of Traditional Chinese Herb Saussurea involucrataFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.678203
2
You-Lan Chen, Yi-Yuan Zheng, Yan-Cheng Dai, Ya-Li Zhang, Zhi-Peng Tang. Systems pharmacology approach reveals protective mechanisms of Jian-Pi Qing-Chang decoction on ulcerative colitisWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(21): 2603-2622 doi: 10.3748/wjg.v25.i21.2603
3
Youlan Chen, Yiyuan Zheng, Shuting Wen, Fengbin Liu. Regulation of MFN2 by berberine alleviates obesity exacerbated colitisBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 531(2): 250 doi: 10.1016/j.bbrc.2020.07.051
4
Qing Zhang, Shu‐Fang Wang. miR‐330 alleviates dextran sodium sulfate‐induced ulcerative colitis through targeting IRAK1 in ratsThe Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2021; 37(6): 497 doi: 10.1002/kjm2.12359
5
Xiaoqing Ma, Pengtao You, Yan Xu, Xiaochuan Ye, Yijun Tu, Yanwen Liu, Min Yang, Dan Liu. Anti-Helicobacter pylori-associated gastritis effect of the ethyl acetate extract of Alpinia officinarum Hance through MAPK signaling pathwayJournal of Ethnopharmacology 2020; 260: 113100 doi: 10.1016/j.jep.2020.113100
6
Jie Zang, Shangzhi Ma, Cuizhe Wang, Gang Guo, Liangxue Zhou, Xing Tian, Mengying Lv, Jun Zhang, Bo Han. Screening for active constituents in Turkish galls against ulcerative colitis by mass spectrometry guided preparative chromatography strategy:in silico,in vitroandin vivostudyFood & Function 2018; 9(10): 5124 doi: 10.1039/C8FO01439F
7
Lanlan Fan, Xiaosheng Qu, Tao Yi, Yong Peng, Manjing Jiang, Jianhua Miao, Peigen Xiao. Metabolomics of the Protective Effect of Ampelopsis grossedentata and Its Major Active Compound Dihydromyricetin on the Liver of High-Fat Diet HamsterEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3472578
8
Muddasarul Hoda, Shanmugam Hemaiswarya, Mukesh Doble. Role of Phenolic Phytochemicals in Diabetes Management2019; : 123 doi: 10.1007/978-981-13-8997-9_5
9
Peng-De Lu, Yong-Hua Zhao. Targeting NF-κB pathway for treating ulcerative colitis: comprehensive regulatory characteristics of Chinese medicinesChinese Medicine 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13020-020-0296-z
10
Chun-Yu Liu, Yang-Yang Sun, Yun-Qin Jia, Xue-Qing Geng, Li-Chao Pan, Wei Jiang, Bei-Yu Xie, Zhen-Yuan Zhu. Effect of steam explosion pretreatment on the structure and bioactivity of Ampelopsis grossedentata polysaccharidesInternational Journal of Biological Macromolecules 2021; 185: 194 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.06.002
11
Won‐Seok Oh, Jae‐Chul Jung, Yong‐Min Choi, Ju‐Young Mun, Sae‐Kwang Ku, Chang‐Hyun Song. Protective effects of fermented rice extract on ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate in miceFood Science & Nutrition 2020; 8(3): 1718 doi: 10.1002/fsn3.1460
12
Yu-jun Chen, Hai-yan Song, Zi-wei Zhang, Qian Chen, Zhi-peng Tang, Ming Gu. Extracts of Vine Tea Improve Diet-Induced Non-Alcoholic Steatohepatitis Through AMPK-LXRα SignalingFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.711763
13
Qili Zhang, Yanfang Zhao, Meiyan Zhang, Yalu Zhang, Hongfang Ji, Liang Shen. Recent advances in research on vine tea, a potential and functional herbal tea with dihydromyricetin and myricetin as major bioactive compoundsJournal of Pharmaceutical Analysis 2020;  doi: 10.1016/j.jpha.2020.10.002