BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gao J, Fan RF, Yang JY, Cui Y, Ji JS, Ma KS, Li XL, Zhang L, Xu CL, Kong XL, Ke S, Ding XM, Wang SH, Yang MM, Song JJ, Zhai B, Nin CM, Guo SG, Xin ZH, Lu J, Dong YH, Zhu HQ, Sun WB. Radiofrequency ablation for hepatic hemangiomas: A consensus from a Chinese panel of experts. World J Gastroenterol 2017; 23(39): 7077-7086 [PMID: 29093616 DOI: 10.3748/wjg.v23.i39.7077]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i39/7077.htm
Number Citing Articles
1
Xin Li, Chao An, Fangyi Liu, Zhigang Cheng, Zhiyu Han, Xiaoling Yu, Linan Dong, Jie Yu, Ping Liang. The value of 3D visualization operative planning system in ultrasound-guided percutaneous microwave ablation for large hepatic hemangiomas: a clinical comparative studyBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-5682-5
2
Wenfang Dong, Bin Qiu, Haifeng Xu, Leren He. Invasive management of symptomatic hepatic hemangiomaEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(9): 1079 doi: 10.1097/MEG.0000000000001413
3
Hui-Li Zhang, Hong-Bo Meng, Xiao-Long Li, Li-Ping Sun, Feng Lu, Hui-Xiong Xu, Song-Yuan Yu. Laparoscopy-guided percutaneous microwave ablation for symptomatic 12.8 cm hepatic hemangioma with low blood loss and short hospital stay post-operation: A case report and literature reviewClinical Hemorheology and Microcirculation 2021; 77(2): 165 doi: 10.3233/CH-200922
4
Zepeng Lin, Xiaofeng Zhu, Jian Zhou. Ultrasound-guided percutaneous sclerotherapy versus surgical resection in the treatment of large hepatic hemangiomas: a retrospective studyBMC Surgery 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12893-022-01574-3
5
Karl J. Oldhafer, Victoria Habbel, Katja Horling, Georgios Makridis, Kim Caroline Wagner. Benign Liver TumorsVisceral Medicine 2020; 36(4): 292 doi: 10.1159/000509145
6
Jun Gao, Li Xu, Meng-meng Yang, Shan Ke, Xue-mei Ding, Shao-hong Wang, Wen-bing Sun. A severe complication of myocardial dysfunction post radiofrequency ablation treatment of huge hepatic hemangioma: a case report and literature reviewOpen Medicine 2019; 14(1): 398 doi: 10.1515/med-2019-0041
7
Fiza M. Khan, Nariman Nezami, Florian Stumpf, Tyler A. Smith, Margarita Revizin, Adam Fang, Mohammad F. Loya, Rahul A. Sheth, Steven Yevich, Peiman Habibillahi. Minimally Invasive Image-Guided Procedures for Benign Liver LesionsDigestive Disease Interventions 2023; 7(03): 202 doi: 10.1055/s-0043-1762923
8
Hongye Wang, Zhaorong Wu, Dan Cui, Yaoping Shi, Bo Zhai. Radiofrequency ablation of hepatocellular carcinoma: Current status, challenges, and prospectsLiver Research 2023; 7(2): 108 doi: 10.1016/j.livres.2023.05.002
9
Yaoping Shi, Jingjing Song, Min Ding, Xiaoyin Tang, Zhi Wang, Jiachang Chi, Tao Wang, Jiansong Ji, Bo Zhai. Microwave ablation versus transcatheter arterial embolization for large hepatic hemangiomas: clinical outcomesInternational Journal of Hyperthermia 2020; 37(1): 938 doi: 10.1080/02656736.2020.1766122
10
Jushang Li, Shuaiguo Zhang, Chunmin Ning, Guoming Li, Shigang Guo. Efficacy of radiofrequency ablation vs. transcatheter arterial embolization for hepatic hemangiomasEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2024; 36(6): 750 doi: 10.1097/MEG.0000000000002724
11
Bradley Roth, Sriram Rao, Kenneth Huynh, Nadine Abi-Jaoudeh. IR Playbook2024; : 485 doi: 10.1007/978-3-031-52546-9_40
12
Shaohong Wang, Mengmeng Yang, Xu Yang, Li Xu, Shan Ke, Xuemei Ding, Wenbing Sun, Jun Gao. Endothelial pyroptosis underlies systemic inflammatory response following radiofrequency ablation of hepatic hemangiomasScandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2019; 79(8): 619 doi: 10.1080/00365513.2019.1689428
13
Xueying Wang, Hongwei Zhang, Maochun Zhang, Yuanyuan Guo. A giant head and neck hemangioma of the fetus: A case reportMedicine 2023; 102(47): e35855 doi: 10.1097/MD.0000000000035855
14
Changyu Yao, Jian Kong, Fei Xu, Shaohong Wang, Shilun Wu, Wenbing Sun, Jun Gao. Heme-Inducing Endothelial Pyroptosis Plays a Key Role in Radiofrequency Ablation of Hepatic Hemangioma Leading to Systemic Inflammatory Response SyndromeJournal of Inflammation Research 2024; : 371 doi: 10.2147/JIR.S435486
15
Xu Yang, Jun Liu, Meng-Meng Yang, Shao-Hong Wang, Li Xu, Shan Ke, Xue-Mei Ding, Wen-Bing Sun, Jun Gao. Heme is involved in the systemic inflammatory response following radiofrequency ablation of hepatic hemangiomasEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2020; 32(9): 1200 doi: 10.1097/MEG.0000000000001636
16
Chengming Qu, Hui Liu, Xin-Qian Li, Kai Feng, Kuansheng Ma. Percutaneous ultrasound-guided ‘three-step’ radiofrequency ablation for giant hepatic hemangioma (5–15 cm): a safe and effective new techniqueInternational Journal of Hyperthermia 2020; 37(1): 212 doi: 10.1080/02656736.2020.1732484
17
Li Xu, Shilun Wu, Jian Kong, Shan Ke, Tao Yin, Shigang Guo, Chunmin Ning, Xiangtao Wang, Shangshen Li, Jianhua Ding, Aolei Li, Xinliang Kong, Qiang Wang, Yanjie Xu, Jun Gao, Wenbing Sun. Thermal ablation of hepatic hemangioma: A multi-center experience with long-term outcomesEuropean Journal of Radiology 2023; 164: 110842 doi: 10.1016/j.ejrad.2023.110842
18
Zhimin Dou, Fei Lu, Longfei Ren, Xiaojing Song, Bin Li, Xun Li. Efficacy and safety of microwave ablation and radiofrequency ablation in the treatment of hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysisMedicine 2022; 101(30): e29321 doi: 10.1097/MD.0000000000029321
19
Niloofar Ayoobi Yazdi, Mohammad-Mehdi Mehrabinejad, Habibollah Dashti, Ramin Pourghorban, Mohssen Nassiri Toosi, Hadi Rokni Yazdi. Percutaneous Sclerotherapy with Bleomycin and Ethiodized Oil: A Promising Treatment in Symptomatic Giant Liver HemangiomaRadiology 2021; 301(2): 464 doi: 10.1148/radiol.2021204444
20
Shaohong Wang, Ruize Gao, Shuchao Zhao, Huaqiang Zhu, Wenxuan Zhang, Xinliang Kong, Peng Li, Demin Ma, Jun Gao, Wenbing Sun. Safety and effectiveness of laparoscopic intratumoral resection facilitated by coagulation of giant hepatic hemangioma: a matched case–control study and literature reviewSurgical Endoscopy 2022; 36(7): 5149 doi: 10.1007/s00464-021-08891-3
21
Jian Kong, Ruize Gao, Shilun Wu, Yaoping Shi, Tao Yin, Shigang Guo, Zonghai Xin, Aolei Li, Xinliang Kong, Demin Ma, Bo Zhai, Wenbing Sun, Jun Gao. Safety and efficacy of microwave versus radiofrequency ablation for large hepatic hemangioma: a multicenter retrospective study with propensity score matchingEuropean Radiology 2022; 32(5): 3309 doi: 10.1007/s00330-021-08425-4
22
Ayman S. Alhasan, Tareef S. Daqqaq, Mustafa S. Alhasan, Hadeel A. Ghunaim, Mervat Aboualkheir. Complication Rates and Risk of Recurrence After Percutaneous Radiofrequency Ablation and Microwave Ablation for the Treatment of Liver Tumors: a Meta-analysisAcademic Radiology 2024; 31(4): 1288 doi: 10.1016/j.acra.2023.11.005
23
Elvan Onur KIRIMKER, Süleyman Utku ÇELİK, Deniz KÜTÜK, Şiyar ERSÖZ, Can KONCA, Mehmet Ali KOÇ, Acar TÜZÜNER, Mehmet Kaan KARAYALÇIN, Deniz BALCI. Surgical approach in liver hemangiomas with special emphasis on lesion diameter and type of surgery: a retrospective cohort of 69 patientsAcibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi 2023; 14(2) doi: 10.31067/acusaglik.1162796
24
Hui-Li Zhang, Jing-E Zhu, Jia-Xin Li, Xiao-Long Li, Li-Ping Sun, Hui-Xiong Xu, Song-Yuan Yu. US-guided percutaneous microwave ablation (MWA) of submandibular gland: A new minimal invasive and effective treatment for refractory sialorrhea and treatment response evaluation with contrast-enhanced imaging techniquesClinical Hemorheology and Microcirculation 2021; 78(2): 215 doi: 10.3233/CH-211115
25
Monica Leon, Luis Chavez, Salim Surani. Hepatic hemangioma: What internists need to knowWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(1): 11-20 doi: 10.3748/wjg.v26.i1.11
26
鸿钰 褚. Research Progress on the Complications of Radiofrequency Ablation in the Treatment of Giant Hepatic HemangiomasAdvances in Clinical Medicine 2024; 14(01): 2041 doi: 10.12677/ACM.2024.141287
27
Gökhan Kahraman, Kemal Murat Haberal, Osman Nuri Dilek. Imaging features and management of focal liver lesionsWorld Journal of Radiology 2024; 16(6): 139-167 doi: 10.4329/wjr.v16.i6.139
28
Shilun Wu, Ruize Gao, Tao Yin, Ruhang Zhu, Shigang Guo, Zonghai Xin, Aolei Li, Xinliang Kong, Jun Gao, Wenbing Sun. Complications of Radiofrequency Ablation for Hepatic Hemangioma: A Multicenter Retrospective Analysis on 291 CasesFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.706619