BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu LJ, Wang SF, Wang DQ, Ma LJ, Chen Z, Chen QQ, Wang J, Yan L. Adipose-derived stromal cells resemble bone marrow stromal cells in hepatocyte differentiation potential in vitro and in vivoWorld J Gastroenterol 2017; 23(38): 6973-6982 [PMID: 29097870 DOI: 10.3748/wjg.v23.i38.6973]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i38/6973.htm
Number Citing Articles
1
Saber Khazaei, Ghazal Keshavarz, Azam Bozorgi, Hamed Nazari, Mozafar Khazaei. Adipose tissue-derived stem cells: a comparative review on isolation, culture, and differentiation methodsCell and Tissue Banking 2021;  doi: 10.1007/s10561-021-09905-z
2
Hualin Zhang, Yueli Zhou, Na Yu, Hairong Ma, Kairong Wang, Jinsong Liu, Wen Zhang, Zhuoyan Cai, Yalan He. Construction of vascularized tissue-engineered bone with polylysine-modified coral hydroxyapatite and a double cell-sheet complex to repair a large radius bone defect in rabbitsActa Biomaterialia 2019; 91: 82 doi: 10.1016/j.actbio.2019.04.024
3
Jianye Zhang, Kailin Li, Feng Kong, Chao Sun, Denglu Zhang, Xin Yu, Xuesheng Wang, Xian Li, Tongyan Liu, Guangfeng Shao, Yong Guan, Shengtian Zhao. Induced Intermediate Mesoderm Combined with Decellularized Kidney Scaffolds for Functional Engineering KidneyTissue Engineering and Regenerative Medicine 2019; 16(5): 501 doi: 10.1007/s13770-019-00197-9
4
I.V. Mayborodin, N.F. Figurenko, V.I. Mayborodina, N.V. Onoprienko. Liver regeneration after resection in clinical and experimental conditionsKhirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova 2020; (4): 47 doi: 10.17116/hirurgia202004147
5
Huang Jingjing, Huang Hongna, Wang Xiaojiao, Guo Yan, Zhong Yuexue, Hu Yueqiang. Bie Jia Jian pill enhances the amelioration of bone mesenchymal stem cells on hepatocellular carcinoma progressionJournal of Natural Medicines 2021;  doi: 10.1007/s11418-021-01548-4
6
Chenxia Hu, Lingfei Zhao, Lanjuan Li. Current understanding of adipose-derived mesenchymal stem cell-based therapies in liver diseasesStem Cell Research & Therapy 2019; 10(1) doi: 10.1186/s13287-019-1310-1
7
Tengjing Xu, Xinning Yu, Quanming Yang, Xiaonan Liu, Jinghua Fang, Xuesong Dai. Autologous Micro-Fragmented Adipose Tissue as Stem Cell-Based Natural Scaffold for Cartilage Defect RepairCell Transplantation 2019; 28(12): 1709 doi: 10.1177/0963689719880527
8
Chengmei He, Yanlei Yang, Kunyu Zheng, Yiran Chen, Suying Liu, Yongzhe Li, Qin Han, Robert Chunhua Zhao, Li Wang, Fengchun Zhang. Mesenchymal stem cell-based treatment in autoimmune liver diseases: underlying roles, advantages and challengesTherapeutic Advances in Chronic Disease 2021; 12: 204062232199344 doi: 10.1177/2040622321993442
9
Junfeng Wang, Xufeng Fu, Yaping Yan, Shanshan Li, Yanchao Duan, Briauna Inglis, Wei Si, Bingrong Zheng. In�vitro differentiation of rhesus macaque bone marrow‑ and adipose tissue‑derived MSCs into hepatocyte‑like cellsExperimental and Therapeutic Medicine 2020;  doi: 10.3892/etm.2020.8676
10
L LIU, F YANG. Application of Modified Mesenchymal Stem Cells Transplantation in the Treatment of Liver InjuryPhysiological Research 2021; : 327 doi: 10.33549/physiolres.934623