BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lu CJ, He YF, Yuan WZ, Xiang LJ, Zhang J, Liang YR, Duan J, He YH, Li MY. Dihydromyricetin-mediated inhibition of the Notch1 pathway induces apoptosis in QGY7701 and HepG2 hepatoma cells. World J Gastroenterol 2017; 23(34): 6242-6251 [PMID: 28974890 DOI: 10.3748/wjg.v23.i34.6242]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i34/6242.htm
Number Citing Articles
1
Kai Wang, Shun‐Fa Yang, Yi‐Hsien Hsieh, Yuan‐Yen Chang, Nuo‐Yi Yu, Hui‐Wen Lin, Hung‐Yu Lin. Effects of dihydromyricetin on ARPE‐19 cell migration through regulating matrix metalloproteinase‐2 expressionEnvironmental Toxicology 2018; 33(12): 1298 doi: 10.1002/tox.22637
2
Jingnan Chen, Xitong Wang, Tian Xia, Yanhua Bi, Bin Liu, Junfen Fu, Runzhi Zhu. Molecular mechanisms and therapeutic implications of dihydromyricetin in liver diseaseBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 142: 111927 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111927
3
Renkai Wang, Yanli Ren, Hafiz Umer Javad, Zhiqing Zhou, Weiyin Jiang, Xugang Shu. Dietary Dihydromyricetin Zinc Chelate Supplementation Improves the Intestinal Health of Magang GeeseBiological Trace Element Research 2024;  doi: 10.1007/s12011-024-04065-z
4
Vinit Singh Baghel, Sapnita Shinde, Vineeta Dixit, Naveen Kumar Vishvakarma, Atul Kumar Tiwari, Soumitra Tiwari, Dhananjay Shukla. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma, Volume 22022; : 337 doi: 10.1016/B978-0-323-98807-0.00009-0
5
Shuo Zhang, Ya-Ning Shi, Jia Gu, Peng He, Qi-Di Ai, Xu-Dong Zhou, Wei Wang, Li Qin. Mechanisms of dihydromyricetin against hepatocellular carcinoma elucidated by network pharmacology combined with experimental validationPharmaceutical Biology 2023; 61(1): 1108 doi: 10.1080/13880209.2023.2234000
6
Renkai Wang, Yanli Ren, Hafiz Umer Javad, Jieer Luo, Meng Zhou, Xugang Shu, M Xue. Effect of Different Dietary Zinc Sources on Growth, Element Deposition, Antioxidation, Lipid Metabolism, and Related Gene Expression in Hybrid Grouper (♀ Epinephelus fuscoguttatus × ♂ E. lanceolatus)Aquaculture Nutrition 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8371440
7
Tiexin Zeng, Yanjun Song, Shunyao Qi, Ruyue Zhang, Lijia Xu, Peigen Xiao. A comprehensive review of vine tea: Origin, research on Materia Medica, phytochemistry and pharmacologyJournal of Ethnopharmacology 2023; 317: 116788 doi: 10.1016/j.jep.2023.116788
8
Qiang Wang, Qichen Chai, Jin Chen, Jing Lv, Xiaofang Tang. Dihydromyricetin Inhibits Proliferation, Migration, and Invasion of Pancreatic Cancer Cells by Regulating miR-509-3p/PRMT5 PathwayJournal of Biomaterials and Tissue Engineering 2021; 11(3): 392 doi: 10.1166/jbt.2021.2405
9
Bahare Shokouhian, Hamidreza Aboulkheyr Es, Babak Negahdari, Atena Tamimi, Maryam Shahdoust, Anastasia Shpichka, Peter Timashev, Moustapha Hassan, Massoud Vosough. Hepatogenesis and hepatocarcinogenesis: Alignment of the main signaling pathwaysJournal of Cellular Physiology 2022; 237(11): 3984 doi: 10.1002/jcp.30862
10
Zheng Zhao, Yun Zhao, Li Ying‐Chun, Lei Zhao, Wei Zhang, Jian‐Guo Yang. Protective role of microRNA‐374 against myocardial ischemia‐reperfusion injury in mice following thoracic epidural anesthesia by downregulating dystrobrevin alpha‐mediated Notch1 axisJournal of Cellular Physiology 2019; 234(7): 10726 doi: 10.1002/jcp.27745
11
Jiajun Wu, Zuowei Xiao, Hongfang Li, Neng Zhu, Jia Gu, Wenmao Wang, Chao Liu, Wei Wang, Li Qin. Present Status, Challenges, and Prospects of Dihydromyricetin in the Battle against CancerCancers 2022; 14(14): 3487 doi: 10.3390/cancers14143487
12
Yongguang Yang, Weifeng Chen, Weiheng Mai, Yi Gao. HIF-2α regulates proliferation, invasion, and metastasis of hepatocellular carcinoma cells via VEGF/Notch1 signaling axis after insufficient radiofrequency ablationFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.998295
13
Lianggui Jiang, Wen-Chu Ye, Zuobiao Li, Yongguang Yang, Wei Dai, Mingyi Li. Anticancer effects of dihydromyricetin on the proliferation, migration, apoptosis and in vivo tumorigenicity of human hepatocellular carcinoma Hep3B cellsBMC Complementary Medicine and Therapies 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12906-021-03356-5
14
Afza Ahmad, Rohit Kumar Tiwari, Saleha Siddiqui, Muskan Chadha, Ratnakar Shukla, Vivek Srivastava. International Review of Cell and Molecular Biology 2024;  doi: 10.1016/bs.ircmb.2023.11.006