BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yan Huang, Zhe Ma, Yun-hua Cui, Hong-sheng Dong, Ji-meng Zhao, Chuan-zi Dou, Hui-rong Liu, Jing Li, Huan-gan Wu. Effects of Herb-Partitioned Moxibustion on the miRNA Expression Profiles in Colon from Rats with DSS-Induced Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1767301
2
Wei-Gang Chang, Chung-Yu Chen, Wen-Fen Li, Chun-Chung Chou, Yi-Hung Liao. Traditional Chinese acupressure massage ameliorates systemic inflammatory responses and joint mobility limitation after acute repeated jumping exerciseEXPLORE 2020; 16(1): 26 doi: 10.1016/j.explore.2019.08.003
3
Dan Zhang, Yan-Bo Ren, Kai Wei, Jue Hong, Yan-Ting Yang, Li-Jie Wu, Ji Zhang, Zheng Shi, Huan-Gan Wu, Xiao-Peng Ma. Herb-partitioned moxibustion alleviates colon injuries in ulcerative colitis ratsWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(30): 3384-3397 doi: 10.3748/wjg.v24.i30.3384
4
Daneng Wei, Lushuang Xie, Zhiqi Zhuang, Na Zhao, Biao Huang, Yong Tang, Shuguang Yu, Qizhi Zhou, Qiaofeng Wu. Gut Microbiota: A New Strategy to Study the Mechanism of Electroacupuncture and Moxibustion in Treating Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/9730176
5
Yang Jiamin, Wu Jihui, Shen Xiaoyu, Zhang Mei, Liu Zhenzhen, Qi Dandan, Zhou Jin, Cui Xiao, Zhang Lufen, Li Yuhang. Efficacy of moxibustion by stimulating acupoints of Danzhong (CV 17) and Ganshu (BL 18) on hyperplasia of mammary gland in ratsJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(1): 76 doi: 10.1016/j.jtcm.2018.01.007
6
Mengdi Jia, Xiaofang Lu, Zhengfang Wang, Luqing Zhao, Shengsheng Zhang. Effects of Fengliao-Changweikang in Diarrhea-predominant Irritable Bowel Syndrome Rats and Its Mechanism Involving Colonic MotilityJournal of Neurogastroenterology and Motility 2018; 24(3): 479 doi: 10.5056/jnm17093
7
Ning Zhang, Qun Zhang, Lushuang Xie, Chenyu Li, Zhiqi Zhuang, Sirui Lin, Peiran Lv, Yi Liu, Qiaofeng Wu, Shuguang Yu. Electroacupuncture and Moxibustion Regulate Hippocampus Glia and Mitochondria Activation in DSS-Induced Colitis MiceEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2530253