BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cheng Y, Xiong XZ, Zhou RX, Deng YL, Jin YW, Lu J, Li FY, Cheng NS. Repair of a common bile duct defect with a decellularized ureteral graft. World J Gastroenterol 2016; 22(48): 10575-10583 [PMID: 28082809 DOI: 10.3748/wjg.v22.i48.10575]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i48/10575.htm
Number Citing Articles
1
Jorke Willemse, Floris J. M. Roos, Iris J. Voogt, Ivo J. Schurink, Marcel Bijvelds, Hugo R. de Jonge, Luc J. W. van der Laan, Jeroen de Jonge, Monique M. A. Verstegen. Scaffolds obtained from decellularized human extrahepatic bile ducts support organoids to establish functional biliary tissue in a dishBiotechnology and Bioengineering 2021; 118(2): 836 doi: 10.1002/bit.27613
2
Yusuke Uemoto, Kojiro Taura, Daichi Nakamura, Li Xuefeng, Nguyen Hai Nam, Yusuke Kimura, Kenji Yoshino, Hiroaki Fuji, Tomoaki Yoh, Takahiro Nishio, Gen Yamamoto, Yukinori Koyama, Satoru Seo, Tatsuaki Tsuruyama, Keiko Iwaisako, Shinji Uemoto, Yasuhiko Tabata, Etsuro Hatano. Bile Duct Regeneration with an Artificial Bile Duct Made of Gelatin Hydrogel Nonwoven FabricsTissue Engineering Part A 2022; 28(17-18): 737 doi: 10.1089/ten.tea.2021.0209
3
Yolik Ramírez-Marín, David Eduardo Abad-Contreras, Martha Ustarroz-Cano, Norma S. Pérez-Gallardo, Lorena Villafuerte-García, Dulce Maria Puente-Guzmán, Jorge Luna del Villar-Velasco, Leonardo Alejandro Rodríguez-López, Gonzalo Torres-Villalobos, Miguel Ángel Mercado, Jesús Tapia-Jurado, Francisco Drusso Martínez-García, Martin Conrad Harmsen, M. Cristina Piña-Barba, David M. Giraldo-Gomez. Perfusion Decellularization of Extrahepatic Bile Duct Allows Tissue-Engineered Scaffold Generation by Preserving Matrix Architecture and CytocompatibilityMaterials 2021; 14(11): 3099 doi: 10.3390/ma14113099
4
Yu-Long Cai, Fang Nan, Guo-Tao Tang, Yuan Ma, Yi Ren, Xian-Ze Xiong, Rong-Xing Zhou, Fu-Yu Li, Nan-Sheng Cheng, Xia Jiang. Fabrication of 3D printed PCL/PEG artificial bile ducts as supportive scaffolds to promote regeneration of extrahepatic bile ducts in a canine biliary defect modelJournal of Materials Chemistry B 2023; 11(39): 9443 doi: 10.1039/D3TB01250F
5
Ge Song, Hugh Q. Zhao, Qing Liu, Zhongyong Fan. A review on biodegradable biliary stents: materials and future trendsBioactive Materials 2022; 17: 488 doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.01.017
6
Qiqi Sun, Zefeng Shen, Xiao Liang, Yingxu He, Deling Kong, Adam C. Midgley, Kai Wang. Progress and Current Limitations of Materials for Artificial Bile Duct EngineeringMaterials 2021; 14(23): 7468 doi: 10.3390/ma14237468
7
Hao Shang, Jian-Ping Zeng, Si-Yuan Wang, Ying Xiao, Jiang-Hui Yang, Shao-Qing Yu, Xiang-Chen Liu, Nan Jiang, Xia-Li Shi, Shuo Jin. Extrahepatic bile duct reconstruction in pigs with heterogenous animal-derived artificial bile ducts: A preliminary experienceWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(46): 7312-7324 doi: 10.3748/wjg.v26.i46.7312
8
Mitsuo Miyazawa, Masayasu Aikawa, Junpei Takashima, Hirotoshi Kobayashi, Shunsuke Ohnishi, Yoshito Ikada. Pitfalls and promises of bile duct alternatives: A narrative reviewWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(39): 5707-5722 doi: 10.3748/wjg.v28.i39.5707
9
Xia Jiang, Xianze Xiong, Yixin Lin, Yanrong Lu, Jingqiu Cheng, Nansheng Cheng, Jie Zhang. A composite scaffold fabricated with an acellular matrix and biodegradable polyurethane for the in vivo regeneration of pig bile duct defectsActa Biomaterialia 2022; 150: 238 doi: 10.1016/j.actbio.2022.07.032