BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kwon D, Yun JY, Keam B, Kim YT, Jeon YK. Prognostic implications of FGFR1 and MYC status in esophageal squamous cell carcinoma. World J Gastroenterol 2016; 22(44): 9803-9812 [PMID: 27956804 DOI: 10.3748/wjg.v22.i44.9803]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i44/9803.htm
Number Citing Articles
1
Baoqing Chen, Shurui Liu, Lu Gan, Jingwen Wang, Binbin Hu, He Xu, Ruizhan Tong, Hui Yang, Ivan Cristina, Jianxin Xue, Xun Hu, You Lu. FGFR1 signaling potentiates tumor growth and predicts poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma patientsCancer Biology & Therapy 2018; 19(1): 76 doi: 10.1080/15384047.2017.1394541
2
Hui Shi, Yinting Mao, Qianqian Ju, Yingcheng Wu, Wen Bai, Peiwen Wang, Yudong Zhang, Maorong Jiang. C-terminal binding protein‑2 mediates cisplatin chemoresistance in esophageal cancer cells via the inhibition of apoptosisInternational Journal of Oncology 2018;  doi: 10.3892/ijo.2018.4367
3
Yu Lian, Xiangdong Niu, Hui Cai, Xiaojun Yang, Haizhong Ma, Shixun Ma, Yupeng Zhang, Yifeng Chen. Clinicopathological significance of c-MYC in esophageal squamous cell carcinomaTumor Biology 2017; 39(7): 101042831771580 doi: 10.1177/1010428317715804
4
Zhongwei Xin, Xuemin Song, Bin Jiang, Xin Gongsun, Liang Song, Qiming Qin, Qiang Wang, Mo Shi, Xiangyan Liu. Blocking FGFR4 exerts distinct anti-tumorigenic effects in esophageal squamous cell carcinomaThoracic Cancer 2018; 9(12): 1687 doi: 10.1111/1759-7714.12883
5
Nanchang Yin, Wei Liu. <p>Clinical Value of Tumor Marker Index Based on Preoperative CYFRA 21-1 and SCC-Ag in the Evaluation of Prognosis and Treatment Effectiveness in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 4135 doi: 10.2147/OTT.S243038
6
Sivesh K Kamarajah, Ella J Marson, Dengyi Zhou, Freddie Wyn-Griffiths, Aaron Lin, Richard P T Evans, James R Bundred, Pritam Singh, Ewen A Griffiths. Meta-analysis of prognostic factors of overall survival in patients undergoing oesophagectomy for oesophageal cancerDiseases of the Esophagus 2020; 33(11) doi: 10.1093/dote/doaa038
7
Lemeng Zhang, Jianhua Chen, Tianli Cheng, Hua Yang, Changqie Pan, Haitao Li. Identification of Differentially Expressed Genes and miRNAs Associated with Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Integrated Analysis of Microarray DataBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/1980921
8
Dong Wang, Licheng Du, Zhou Wang, Xiangyan Liu, Yejun Qin, Qiangxiu Wang, Zhe Yang, Zhigang Yao, Mo Shi, Bin Shang, Yang Jia, Huaxia Chen, Liang Qiao, Xueqing Wang, Zhaohua Xiao, Zhenchuan Liu. Association of fibroblast growth factor receptor 1 gene amplification with poor survival in patients with esophageal squamous cell carcinomaOncotarget 2017; 8(51): 88857 doi: 10.18632/oncotarget.21486
9
Jie Huang, Dongxian Jiang, Ting Zhu, Yanqiu Wang, Hao Wang, Qun Wang, Lijie Tan, Hongguang Zhu, Junxia Yao, Yingyong Hou. Prognostic Significance of c-MYC Amplification in Esophageal Squamous Cell CarcinomaThe Annals of Thoracic Surgery 2019; 107(2): 436 doi: 10.1016/j.athoracsur.2018.07.077