BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Sun K, He SB, Qu JG, Dang SC, Chen JX, Gong AH, Xie R, Zhang JX. IRF5 regulates lung macrophages M2 polarization during severe acute pancreatitis in vitroWorld J Gastroenterol 2016; 22(42): 9368-9377 [PMID: 27895424 DOI: 10.3748/wjg.v22.i42.9368]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i42/9368.htm
Number Citing Articles
1
Yongqi Wang, Xiaoqing Wang, Hong Zhang, Biao Han, Yuanmei Ye, Mengjie Zhang, Yingbin Wang, Jianjun Xue, Chun’ai Wang. Transforming Growth Factor-β1 Promotes M1 Alveolar Macrophage Polarization in Acute Lung Injury by Up-Regulating DNMT1 to Mediate the microRNA-124/PELI1/IRF5 AxisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.693981
2
Qian Hu, Christopher J. Lyon, Jesse K. Fletcher, Wenfu Tang, Meihua Wan, Tony Y. Hu. Extracellular vesicle activities regulating macrophage- and tissue-mediated injury and repair responsesActa Pharmaceutica Sinica B 2021; 11(6): 1493 doi: 10.1016/j.apsb.2020.12.014
3
Yingjie Zhang, Lei Fan, Ronggang Xi, Zhonghua Mao, Dan Shi, Ding Ding, Zhiran Zhang, Xiaobo Wang. Lethal concentration of perfluoroisobutylene induces acute lung injury in mice mediated via cytokine storm, oxidative stress and apoptosisInhalation Toxicology 2017; 29(6): 255 doi: 10.1080/08958378.2017.1357772
4
Weipeng Liu, Qingxia Yuan, Shutong Guo, Zhaoying Fu. Emodin in Severe Acute Pancreatitis TreatmentChinese Medicine 2017; 8(04): 101 doi: 10.4236/cm.2017.84008
5
Yu-Chih Chen, Yin-Siew Lai, Yan-Der Hsuuw, Ko-Tung Chang. Withholding of M-CSF Supplement Reprograms Macrophages to M2-Like via Endogenous CSF-1 ActivationInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(7): 3532 doi: 10.3390/ijms22073532
6
Lucy K. Reiss, Andreas Schuppert, Stefan Uhlig. Inflammatory processes during acute respiratory distress syndromeCurrent Opinion in Critical Care 2018; 24(1): 1 doi: 10.1097/MCC.0000000000000472
7
Shujun Sun, Rui Chen, Xiaoke Dou, Maosha Dai, Junhao Long, Yan Wu, Yun Lin. Immunoregulatory mechanism of acute kidney injury in sepsis: A Narrative ReviewBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 159: 114202 doi: 10.1016/j.biopha.2022.114202
8
Wenwen Xia, Zhaomin Lu, Wei Chen, Jianjun Zhou, Yan Zhao. Excess fatty acids induce pancreatic acinar cell pyroptosis through macrophage M1 polarizationBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02146-8
9
Yin‐Siew Lai, Rika Wahyuningtyas, Shin‐Peir Aui, Ko‐Tung Chang. AutocrineVEGFsignalling on M2 macrophages regulatesPD‐L1 expression for immunomodulation of T cellsJournal of Cellular and Molecular Medicine 2018;  doi: 10.1111/jcmm.14027
10
ChunMei Liu, BoHui Li, KaiHong Tang, XueNing Dong, LongGe Xue, Guangming Su, Yingyu Jin. Aquaporin 1 alleviates acute kidney injury via PI3K-mediated macrophage M2 polarizationInflammation Research 2020; 69(5): 509 doi: 10.1007/s00011-020-01334-0
11
Maryam Sharifiaghdam, Elnaz Shaabani, Zeynab Sharifiaghdam, Herlinde De Keersmaecker, Bart Lucas, Joris Lammens, Hossein Ghanbari, Ladan Teimoori-Toolabi, Chris Vervaet, Thomas De Beer, Reza Faridi-Majidi, Stefaan C. De Smedt, Kevin Braeckmans, Juan C. Fraire. Macrophage reprogramming into a pro-healing phenotype by siRNA delivered with LBL assembled nanocomplexes for wound healing applicationsNanoscale 2021; 13(36): 15445 doi: 10.1039/D1NR03830C
12
Xiaofang Huang, Huiqing Xiu, Shufang Zhang, Gensheng Zhang. The Role of Macrophages in the Pathogenesis of ALI/ARDSMediators of Inflammation 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/1264913
13
Pedro Silva-Vaz, Ana Margarida Abrantes, Miguel Castelo-Branco, António Gouveia, Maria Filomena Botelho, José Guilherme Tralhão. Murine Models of Acute Pancreatitis: A Critical Appraisal of Clinical RelevanceInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(11): 2794 doi: 10.3390/ijms20112794
14
Zhenhua Du, Shuhui Zhang, Yukun Lin, Lin Zhou, Yuehua Wang, Guixi Yan, Mengdi Zhang, Mengqi Wang, Jiahuan Li, Qiaozhen Tong, Yongjian Duan, Gangjun Du. Momordicoside G Regulates Macrophage Phenotypes to Stimulate Efficient Repair of Lung Injury and Prevent Urethane-Induced Lung Carcinoma LesionsFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.00321
15
Cherrie D. Thompson, Bharati Matta, Betsy J. Barnes. Therapeutic Targeting of IRFs: Pathway-Dependence or Structure-Based?Frontiers in Immunology 2018; 9 doi: 10.3389/fimmu.2018.02622
16
Yan Zhang, Ding Yuan, Yi Li, Fang Yang, Linlin Hou, Yanwu Yu, Changhua Sun, Guoyu Duan, Cuicui Meng, Hongyi Yan, Dongxu Li, Yanxia Gao, Tongwen Sun, Changju Zhu. Paraquat promotes acute lung injury in rats by regulating alveolar macrophage polarization through glycolysisEcotoxicology and Environmental Safety 2021; 223: 112571 doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112571
17
Chang Liang, Yu Tang, Xin Gao, Na Lei, Ying Luo, Pingrun Chen, Shihao Duan, Yubin Cao, Yi Yang, Yan Zhang. Depression Exacerbates Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis via IRF5-Mediated Macrophage PolarizationDigestive Diseases and Sciences 2022;  doi: 10.1007/s10620-022-07679-2
18
Ding Yuan, Yi Li, Linlin Hou, Fang Yang, Cuicui Meng, Yanwu Yu, Changhua Sun, Guoyu Duan, Zhigao Xu, Guiying Zhu, Jianjun Guo, Leilei Zhang, Gaiqin Yan, Jihong Chen, Yanan Yang, Yan Zhang, Yanxia Gao. Metformin Regulates Alveolar Macrophage Polarization to Protect Against Acute Lung Injury in Rats Caused by Paraquat PoisoningFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.811372
19
Yakun Li, Dongxia Ma, Zhimin Wang, Jun Yang. MicroRNA-155 Deficiency in Kupffer Cells Ameliorates Liver Ischemia-Reperfusion Injury in MiceTransplantation 2017; 101(7): 1600 doi: 10.1097/TP.0000000000001765
20
Zhongwei Sun, Lei Li, Jialin Qu, Hailong Li, Hailong Chen. Proteomic analysis of therapeutic effects of Qingyi pellet on rodent severe acute pancreatitis-associated lung injuryBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 118: 109300 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109300
21
Yin-Siew Lai, Renanda Baghaz Dzulhamdhani Surya Putra, Shin-Peir Aui, Ko-Tung Chang. M2C Polarization by Baicalin Enhances Efferocytosis via Upregulation of MERTK ReceptorThe American Journal of Chinese Medicine 2018; 46(08): 1899 doi: 10.1142/S0192415X18500957
22
Qian Hu, Jiaqi Yao, Xiajia Wu, Juan Li, Guixiang Li, Wenfu Tang, Jingping Liu, Meihua Wan. Emodin attenuates severe acute pancreatitis-associated acute lung injury by suppressing pancreatic exosome-mediated alveolar macrophage activationActa Pharmaceutica Sinica B 2022; 12(10): 3986 doi: 10.1016/j.apsb.2021.10.008
23
Ashwinder Kaur, Learn-Han Lee, Sek-Chuen Chow, Chee-Mun Fang. IRF5-mediated immune responses and its implications in immunological disordersInternational Reviews of Immunology 2018; 37(5): 229 doi: 10.1080/08830185.2018.1469629
24
Zhaojuan Guo, Siru Li, Nan Zhang, Qianjun Kang, Huaqiang Zhai. Schisandra Inhibit Bleomycin-Induced Idiopathic Pulmonary Fibrosis in Rats via Suppressing M2 Macrophage PolarizationBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5137349
25
Su Song, Saurav De, Victoria Nelson, Samin Chopra, Margaret LaPan, Kyle Kampta, Shan Sun, Mingzhu He, Cherrie D. Thompson, Dan Li, Tiffany Shih, Natalie Tan, Yousef Al-Abed, Eugenio Capitle, Cynthia Aranow, Meggan Mackay, William L. Clapp, Betsy J. Barnes. Inhibition of IRF5 hyperactivation protects from lupus onset and severityJournal of Clinical Investigation 2020; 130(12): 6700 doi: 10.1172/JCI120288
26
Riddhi Vichare, Jelena M. Janjic. Macrophage-Targeted Nanomedicines for ARDS/ALI: Promise and PotentialInflammation 2022; 45(6): 2124 doi: 10.1007/s10753-022-01692-3
27
Jihyun Yang, Ok‐Jin Park, Jiseon Kim, Yeongkag Kwon, Cheol‐Heui Yun, Seung Hyun Han. Modulation of macrophage subtypes by IRF5 determines osteoclastogenic potentialJournal of Cellular Physiology 2019; 234(12): 23033 doi: 10.1002/jcp.28863