BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kang W, Cheng AS, Yu J, To KF. Emerging role of Hippo pathway in gastric and other gastrointestinal cancers. World J Gastroenterol 2016; 22(3): 1279-1288 [PMID: 26811664 DOI: 10.3748/wjg.v22.i3.1279]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i3/1279.htm
Number Citing Articles
1
Li Li, Jianguo Zhao, Shanshan Huang, Yi Wang, Lingling Zhu, Yuan Cao, Jianping Xiong, Jun Deng. MiR-93-5p promotes gastric cancer-cell progression via inactivation of the Hippo signaling pathwayGene 2018; 641: 240 doi: 10.1016/j.gene.2017.09.071
2
Wei Kang, Tingting Huang, Yuhang Zhou, Jinglin Zhang, Raymond W. M. Lung, Joanna H. M. Tong, Anthony W. H. Chan, Bin Zhang, Chi Chun Wong, Feng Wu, Yujuan Dong, Shiyan Wang, Weiqin Yang, Yi Pan, Wing Po Chak, Alvin H. K. Cheung, Jesse C. S. Pang, Jun Yu, Alfred S. L. Cheng, Ka Fai To. miR-375 is involved in Hippo pathway by targeting YAP1/TEAD4-CTGF axis in gastric carcinogenesisCell Death & Disease 2018; 9(2) doi: 10.1038/s41419-017-0134-0
3
Yan Nan Shen, In-Seon Bae, Gil Hong Park, Hwa Sik Choi, Kee-Ho Lee, Sang Hoon Kim. MicroRNA-196b enhances the radiosensitivity of SNU-638 gastric cancer cells by targeting RAD23BBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 105: 362 doi: 10.1016/j.biopha.2018.05.111
4
Shin‐Yi Chung, Wen‐Chen Huang, Zong‐Siang Chen, Ta‐Chung Chao, Yeu Su. Elucidation of the mechanism underlying CD44v6‐induced transformation of IEC‐6 normal intestinal epithelial cellsJournal of Cellular Physiology 2020; 235(1): 194 doi: 10.1002/jcp.28959
5
Priyanka Samji, Manoj K. Rajendran, Vidya P. Warrier, Akshayaa Ganesh, Karunagaran Devarajan. Regulation of Hippo signaling pathway in cancer: A MicroRNA perspectiveCellular Signalling 2021; 78: 109858 doi: 10.1016/j.cellsig.2020.109858
6
Zhen Liu, Yangyang Yao, Shanshan Huang, Li Li, Bailing Jiang, Hui Guo, Wan Lei, Jianping Xiong, Jun Deng. LINC00662 promotes gastric cancer cell growth by modulating the Hippo-YAP1 pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 505(3): 843 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.09.191
7
Jinglin Zhang, Patrick M. K. Tang, Yuhang Zhou, Alfred S. L. Cheng, Jun Yu, Wei Kang, Ka Fai To. Targeting the Oncogenic FGF-FGFR Axis in Gastric CarcinogenesisCells 2019; 8(6): 637 doi: 10.3390/cells8060637
8
Joo Young Kim, Eun Kyung Kim, Won Mi Lee, Young Ok Hong, Hojung Lee. VGLL4 with low YAP expression is associated with favorable prognosis in colorectal cancerAPMIS 2020; 128(10): 543 doi: 10.1111/apm.13070
9
Zhongbo Li, Peng Su, Yinlu Ding, Honglei Gao, Huijie Yang, Xin Li, Xiao Yang, Yan Xia, Chenmiao Zhang, Mingxi Fu, Dehai Wang, Ye Zhang, Shu Zhuo, Jian Zhu, Ting Zhuang. RBCK1 is an endogenous inhibitor for triple negative breast cancer via hippo/YAP axisCell Communication and Signaling 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12964-022-00963-8
10
Ya‐Yun Chang, Linda Chia‐Hui Yu, I‐Shing Yu, Yu‐Lin Jhuang, Wei‐Ju Huang, Ching‐Yao Yang, Yung‐Ming Jeng. Deletion of cadherin‐17 enhances intestinal permeability and susceptibility to intestinal tumour formationThe Journal of Pathology 2018; 246(3): 289 doi: 10.1002/path.5138
11
Rui Jiang, Jinghua Wang, Jun Liang, Daihua Lin, Qiuxian Mao, Siyi Cheng, Shengjun Huang, Shuangshuang Tong, Yanlin lyu, Rui Wei, Qizhou Lian, Hao Chen. HIPPO signaling-related signature for predicting prognosis and therapeutic response in gastric cancerFrontiers in Pharmacology 2023; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1096055
12
Eirini Tsirvouli, Vasundra Touré, Barbara Niederdorfer, Miguel Vázquez, Åsmund Flobak, Martin Kuiper. A Middle-Out Modeling Strategy to Extend a Colon Cancer Logical Model Improves Drug Synergy Predictions in Epithelial-Derived Cancer Cell LinesFrontiers in Molecular Biosciences 2020; 7 doi: 10.3389/fmolb.2020.502573
13
Anastasios Kyriazoglou, Roubini Zakopoulou, Flora Zagouri, Aristotelis Bamias, Meletios Athanasios Dimopoulos. Clinical and biological implications of Hippo pathway dysregulation in sarcomasForum of Clinical Oncology 2019; 9(1): 11 doi: 10.2478/fco-2018-0002
14
Jiyoon Jung, Jeong Won Kim, Gilhyang Kim, Joo Young Kim. Low MST1/2 and negative LATS1/2 expressions are associated with poor prognosis of colorectal cancersPathology - Research and Practice 2023; 248: 154608 doi: 10.1016/j.prp.2023.154608
15
Mouna Triki, Dorra Ben Ayed-Guerfali, Ines Saguem, Slim Charfi, Lobna Ayedi, Tahia Sellami-Boudawara, Vincent Cavailles, Raja Mokdad-Gargouri. RIP140 and LCoR expression in gastrointestinal cancersOncotarget 2017; 8(67): 111161 doi: 10.18632/oncotarget.22686
16
Zhilong Wang, Wanhang Lu, Yiling Zhang, Feng Zou, Zhigang Jin, Tiejun Zhao. The Hippo Pathway and Viral InfectionsFrontiers in Microbiology 2020; 10 doi: 10.3389/fmicb.2019.03033
17
Tingting Huang, Yuhang Zhou, Jinglin Zhang, Chi Chun Wong, Weilin Li, Johnny S. H. Kwan, Rui Yang, Aden K. Y. Chan, Yujuan Dong, Feng Wu, Bin Zhang, Alvin H. K. Cheung, William K. K. Wu, Alfred S. L. Cheng, Jun Yu, Nathalie Wong, Wei Kang, Ka Fai To. SRGAP1, a crucial target of miR-340 and miR-124, functions as a potential oncogene in gastric tumorigenesisOncogene 2018; 37(9): 1159 doi: 10.1038/s41388-017-0029-7
18
Liang Ge, Dong-Song Li, Fei Chen, Ji-Dong Feng, Bai Li, Tie-Jun Wang. TAZ overexpression is associated with epithelial-mesenchymal transition in cisplatin-resistant gastric cancer cellsInternational Journal of Oncology 2017; 51(1): 307 doi: 10.3892/ijo.2017.3998
19
丰 邹. Research Progress of YAP/TAZ Protein Regulating Virus Infection and ImmunityHans Journal of Biomedicine 2021; 11(01): 8 doi: 10.12677/HJBM.2021.111002
20
Melissa Hum, Hock Jin Tan, Yixuan Yang, Supriya Srivastava, Ming Teh, Yoon Pin Lim. WBP2 promotes gastric cancer cell migration via novel targeting of LATS2 kinase in the Hippo tumor suppressor pathwayThe FASEB Journal 2021; 35(2) doi: 10.1096/fj.202000393R
21
Xubiao Nie, Zhihang Zhou, Ying Chen, Siyuan Chen, Yongyu Chen, Jing Lei, Xiaoling Wu, Song He. VEPH1 suppresses the progression of gastric cancer by regulating the Hippo-YAP signalling pathwayDigestive and Liver Disease 2023;  doi: 10.1016/j.dld.2023.05.014
22
Dehai Wang, Zhongbo Li, Xin Li, Cheng Yan, Huijie Yang, Ting Zhuang, Xiao Wang, Yifeng Zang, Ziping Liu, Tianshi Wang, Rixia Jiang, Peng Su, Jian Zhu, Yinlu Ding. DUB1 suppresses Hippo signaling by modulating TAZ protein expression in gastric cancerJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2022; 41(1) doi: 10.1186/s13046-022-02410-5
23
Joo Young Kim, You‐Na Sung, Seung‐Mo Hong. High YAP and TEAD4 immunolabelings are associated with poor prognosis in patients with gallbladder cancerAPMIS 2021; 129(12): 729 doi: 10.1111/apm.13186
24
Yuan Hu, Pengchuang Zhang, Yu Shi, Xuyuan Dong, Yinying Wu, Danfeng Dong, Enxiao Li, Yangwei Fan. Inhibition of Ras protein activator like 2 produces antitumor effects in gastric cancer via the suppression of YAP1 activationEnvironmental Toxicology 2022; 37(3): 527 doi: 10.1002/tox.23418
25
Chang-Jiang Lei, Chun Yao, De-Ke Li, Zhi-Xiong Long, Yuan Li, Dan Tao, Yan-Ping Liou, Jiang-Zhou Zhang, Ning Liu. Effect of co-transfection of miR-520c-3p and miR-132 on proliferation and apoptosis of hepatocellular carcinoma Huh7Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2016; 9(9): 898 doi: 10.1016/j.apjtm.2016.07.015
26
Ying Chen, Guoqing Wei, Hongwei Xia, Qiulin Tang, Feng Bi. Long noncoding RNA‑ATB promotes cell proliferation, migration and invasion in gastric cancerMolecular Medicine Reports 2017;  doi: 10.3892/mmr.2017.8077
27
Yingying Liu, Yu Shi, Ruiqin Han, Chaoge Liu, Xiaogang Qin, Pengfei Li, Renjun Gu. Signaling pathways of oxidative stress response: the potential therapeutic targets in gastric cancerFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1139589
28
Duanrui Liu, Yunyun Liu, Wenshuai Zhu, Yi Lu, Jingyu Zhu, Xiaoli Ma, Yuanxin Xing, Mingjie Yuan, Bin Ning, Yunshan Wang, Yanfei Jia. Helicobacter pylori-induced aberrant demethylation and expression of GNB4 promotes gastric carcinogenesis via the Hippo–YAP1 pathwayBMC Medicine 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12916-023-02842-6
29
Suman Mohajan, Praveen Kumar Jaiswal, Mousa Vatanmakarian, Hassan Yousefi, Saikolappan Sankaralingam, Suresh K. Alahari, Sweaty Koul, Hari K. Koul. Hippo pathway: Regulation, deregulation and potential therapeutic targets in cancerCancer Letters 2021; 507: 112 doi: 10.1016/j.canlet.2021.03.006
30
Fu-Yan Ma, Xi-Han Zhou, Qiao Liang. Advances in understanding of role and mechanism of Hippo signaling pathway in colorectal cancerWorld Chinese Journal of Digestology 2023; 31(1): 14 doi: 10.11569/wcjd.v31.i1.14
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
31
Pallaval Veera Bramhachari, Nageswara Rao Reddy Neelapu. Recent Advancements in Biomarkers and Early Detection of Gastrointestinal CancersDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 3 doi: 10.1007/978-981-15-4431-6_1
32
Peng Cheng. A prognostic 3‐long noncoding RNA signature for patients with gastric cancerJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(11): 9261 doi: 10.1002/jcb.27195
33
Fenfen Xiang, Mengzhe Zhang, Wenbin Hao, Rongrong Liu, Qian Li, Qing Gu, Zhaowei Zhu, Zixi Chen, Xiaoxiao Li, Xiangdong Kang, Rong Wu, Muhammad Sajid Arshad. Ursolic Acid Inhibits the Growth of Gastric Cancer by Targeting KLF4/YAP1Journal of Food Biochemistry 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/7729962
34
Yu Li, Lan Li, Min Zhu, Limin Ye, Qian Yang. Upregulation of Yes-associated protein and transcriptional co-activator with PDZ-binding motif influences the behavior of LOVO human colon adenocarcinoma cellsExperimental and Therapeutic Medicine 2017; 14(4): 3831 doi: 10.3892/etm.2017.4962
35
Wenhui Zheng, Junbin Lan, Lihua Feng, Zuhong Chen, Shuitu Feng, Yingqin Gao, Fang Ren, Yide Chen. Structure-Based Optimization of Conformationally Constrained Peptides to Target Esophageal Cancer TEAD Transcription FactorInternational Journal of Peptide Research and Therapeutics 2021; 27(2): 923 doi: 10.1007/s10989-020-10138-z
36
Chongchong Wang, Li Cheng. Gankyrin as a potential therapeutic target for cancerInvestigational New Drugs 2017; 35(5): 655 doi: 10.1007/s10637-017-0474-8
37
Milad Ashrafizadeh, Masoud Najafi, Reza Mohammadinejad, Tahereh Farkhondeh, Saeed Samarghandian. Flaming the fight against cancer cells: the role of microRNA-93Cancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01349-x
38
Donglei Zhang, Hongna Wu, Jing Zhao. Computational design and experimental substantiation of conformationally constrained peptides from the complex interfaces of transcriptional enhanced associate domains with their cofactors in gastric cancerComputational Biology and Chemistry 2021; 94: 107569 doi: 10.1016/j.compbiolchem.2021.107569
39
Pavani Sanapala, Sudhakar Pola. Recent Advancements in Biomarkers and Early Detection of Gastrointestinal CancersDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 221 doi: 10.1007/978-981-15-4431-6_13
40
Kai Niu, Yanling Liu, Zijun Zhou, Xuefeng Wu, Huaiwu Wang, Jingzhe Yan, Guido Bocci. Antitumor Effects of Paeoniflorin on Hippo Signaling Pathway in Gastric Cancer CellsJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4724938
41
Zi Liang, Yahong Lu, Mengsheng Jiang, Ying Qian, Liyuan Zhu, Sulan Kuang, Fei Chen, Yongjie Feng, Xiaolong Hu, Guangli Cao, Renyu Xue, Chengliang Gong. Alternative isoforms of BmYki have different transcriptional co-activator activity in the silkworm, Bombyx moriThe International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2019; 116: 105599 doi: 10.1016/j.biocel.2019.105599
42
Tao An, Yanting Lu, Zhaoqi Gong, Yongtao Wang, Chen Su, Guimei Tang, Jingjing Hou. Research Progress for Targeting Deubiquitinases in Gastric CancersCancers 2022; 14(23): 5831 doi: 10.3390/cancers14235831
43
Kaveh Baghaei, Nazanin Hosseinkhan, Hamid Asadzadeh Aghdaei, M. R. Zali. Investigation of a common gene expression signature in gastrointestinal cancers using systems biology approachesMolecular BioSystems 2017; 13(11): 2277 doi: 10.1039/C7MB00450H
44
Eojin Kim, Bokyung Ahn, Harim Oh, Yoo Jin Lee, Jeong Hyeon Lee, Youngseok Lee, Chul Hwan Kim, Yang-Seok Chae, Joo Young Kim. High Yes-associated protein 1 with concomitant negative LATS1/2 expression is associated with poor prognosis of advanced gastric cancerPathology 2019; 51(3): 261 doi: 10.1016/j.pathol.2019.01.001
45
XiaoPeng Wang, Mo Zhu, Hao Zuo, Guowei Hou, Rui Xie. ADAM Metallopeptidase Domain 12 Facilitates Colorectal Cancer Progression by Inhibiting Hippo Signaling Pathway ActivityMolecular Cancer Research 2023; 21(6): 525 doi: 10.1158/1541-7786.MCR-22-0384
46
Yuhang Zhou, Jinglin Zhang, Hui Li, Tingting Huang, Chi Chun Wong, Feng Wu, Man Wu, Nuoqing Weng, Liping Liu, Alfred S. L. Cheng, Jun Yu, Nathalie Wong, Kwok Wai Lo, Patrick M. K. Tang, Wei Kang, Ka Fai To. AMOTL1 enhances YAP1 stability and promotes YAP1-driven gastric oncogenesisOncogene 2020; 39(22): 4375 doi: 10.1038/s41388-020-1293-5
47
Shuxia Gao, Yingchao Wang, Lijuan Ji. Rational design and chemical modification of TEAD coactivator peptides to target hippo signaling pathway against gastrointestinal cancersJournal of Receptors and Signal Transduction 2021; 41(4): 408 doi: 10.1080/10799893.2020.1818093
48
Rogayeh Soltani, Mohammad Amini, Marziyeh Mazaheri Moghaddam, Asiyeh Jebelli, Sahar Ahmadiyan, Negar Bidar, Behzad Baradaran, Habib MotieGhader, Milad Asadi, Ahad Mokhtarzadeh. LncRNA DLGAP1-AS2 overexpression associates with gastric tumorigenesis: a promising diagnostic and therapeutic targetMolecular Biology Reports 2022; 49(7): 6817 doi: 10.1007/s11033-021-07038-w
49
Xue Zhen Wang, Lei Xia, Xiao Yu Zhang, Qian Chen, Xiao Li, Yue Mou, Tong Wang, Ya Nan Zhang. The multifaceted mechanisms of Paeoniflorin in the treatment of tumors: State-of-the-ArtBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 149: 112800 doi: 10.1016/j.biopha.2022.112800
50
Honghao Sheng, Leiming You, Xiaopu Sang, Xinhui Gao, Aijie Liu, Ting'an Li, Kunyu Li, Shen Zhang, Guangrui Huang, Ting Wang, Anlong Xu. Screening for blood leukocyte microRNA biomarkers responsible for association between qi deficiency constitution and Pi-qi-deficiency syndrome of chronic superficial gastritisJournal of Traditional Chinese Medical Sciences 2018; 5(4): 335 doi: 10.1016/j.jtcms.2018.11.003
51
Soon Auck Hong, Myoung Won Son, Junhun Cho, Si‐hyong Jang, Hyun Ju Lee, Ji‐Hye Lee, Hyun Deuk Cho, Mee‐Hye Oh, Moon Soo Lee. Low angiomotin‐p130 with concomitant high Yes‐associated protein 1 expression is associated with adverse prognosis of advanced gastric cancerAPMIS 2017; 125(11): 996 doi: 10.1111/apm.12750