BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li H, Huo ZB, Chen SB, Li H, Wu DC, Zhai TS, Xiao QH, Wang SX, Zhang LL. Feasibility study on expanded indication for endoscopic submucosal dissection of intramucosal poorly differentiated early gastric cancer. World J Gastroenterol 2016; 22(29): 6736-6741 [PMID: 27547016 DOI: 10.3748/wjg.v22.i29.6736]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i29/6736.htm
Number Citing Articles
1
Lihu Gu, Manman Chen, Parikshit Asutosh Khadaroo, Xueqiang Ma, Liya Kong, Xinlong Li, Hepan Zhu, Xin Zhong, Junhai Pan, XianFa Wang. A Risk-Scoring Model for Predicting Lymph Node Metastasis in Early Gastric Cancer Patients: a Retrospective Study and External ValidationJournal of Gastrointestinal Surgery 2018; 22(9): 1508 doi: 10.1007/s11605-018-3816-8
2
Hua Li, Zhi-Bin Huo, Fan-Ting Kong, Qing-Qiang He, Yun-He Gao, Wen-Quan Liang, Deng-Xiang Liu. Predictive factors for lymph node metastasis and defining a subgroup treatable for laparoscopic lymph node dissection after endoscopic submucosal dissection in poorly differentiated early gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2018; 10(10): 360-366 doi: 10.4251/wjgo.v10.i10.360
3
Shuai Zhao, Ling Lv, Kai Zheng, Yu Tian, Jian-Chun Zheng, Cheng-Gang Jiang. Prognosis and Biological Behavior of Gastric Signet-Ring Cell Carcinoma Better or Worse: A Meta-AnalysisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.603070
4
T. Lecomte, B. Godart, G. Rahmi. Recommandations : cancers superficiels du tube digestif. Prise en charge endoscopique des cancers superficiels de l’estomacActa Endoscopica 2017; 47(4): 180 doi: 10.1007/s10190-017-0599-9