BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chang Y, Niu W, Lian PL, Wang XQ, Meng ZX, Liu Y, Zhao R. Endocan-expressing microvessel density as a prognostic factor for survival in human gastric cancer. World J Gastroenterol 2016; 22(23): 5422-5429 [PMID: 27340359 DOI: 10.3748/wjg.v22.i23.5422]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i23/5422.htm
Number Citing Articles
1
Lingling Xu, Limin Tang, Lijuan Zhang. Glycans and Glycosaminoglycans as Clinical Biomarkers and Therapeutics - Part AProgress in Molecular Biology and Translational Science 2019; 162: 59 doi: 10.1016/bs.pmbts.2018.12.003
2
Han-Hui Yao, Ben-Jun Wang, Yang Wu, Qiang Huang. High Expression of Angiogenic Factor with G-Patch and FHA Domain1 (AGGF1) Predicts Poor Prognosis in Gastric CancerMedical Science Monitor 2017; 23: 1286 doi: 10.12659/MSM.903248
3
Guo-Jun Lu, Cheng-Jie Shao, Yu Zhang, Yong-Yue Wei, Wei-Ping Xie, Hui Kong. Diagnostic and prognostic values of endothelial-cell-specific molecule-1 with malignant pleural effusions in patients with non-small cell lung cancerOncotarget 2017; 8(30): 49217 doi: 10.18632/oncotarget.17455
4
Won Gi Hong, Young San Ko, Jung-Soo Pyo. Clinicopathological significance and prognostic role of microvessel density in gastric cancer: A meta-analysisPathology - Research and Practice 2017; 213(12): 1459 doi: 10.1016/j.prp.2017.11.001
5
Lu Zhang, Fei Zheng, Zhigang Peng, Zijing Hu, Zhi Yang. A Feasible Method of Angiogenesis Assessment in Gastric Cancer Using 3D Microvessel DensityStem Cells International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7813729
6
Xiaoying Tao, Lili Cheng, Yijie Li, Hongfei Ci, Jing Xu, Shiwu Wu, Yisheng Tao. Expression of CRYAB with the angiogenesis and poor prognosis for human gastric cancerMedicine 2019; 98(45): e17799 doi: 10.1097/MD.0000000000017799
7
Donato Iacovazzo, Sabrina Chiloiro, Eivind Carlsen, Antonio Bianchi, Antonella Giampietro, Tommaso Tartaglione, Chiara Bima, Maria Elena Bracaccia, Francesca Lugli, Liverana Lauretti, Carmelo Anile, Marco Gessi, Cesare Colosimo, Guido Rindi, Alfredo Pontecorvi, Márta Korbonits, Laura De Marinis. Tumour-infiltrating cytotoxic T lymphocytes in somatotroph pituitary neuroendocrine tumoursEndocrine 2020; 67(3): 651 doi: 10.1007/s12020-019-02145-y
8
Yudong Zhang, Hao Qu. Expression and clinical significance of aquaporin-1, vascular endothelial growth factor and microvessel density in gastric cancerMedicine 2020; 99(36): e21883 doi: 10.1097/MD.0000000000021883
9
Fang Li, Guiqing Meng, Bibo Tan, Zihao Chen, Qiang Ji, Xiaoxiao Wang, Chang Liu, Shuyao Niu, Yong Li, Yueping Liu. Relationship between HER2 expression and tumor interstitial angiogenesis in primary gastric cancer and its effect on prognosisPathology - Research and Practice 2021; 217: 153280 doi: 10.1016/j.prp.2020.153280
10
Soussan Irani, Negin Amiri. Endocan Expression Profile in Different Grades of Oral Squamous Cell CarcinomaInternational Journal of Cancer Management 2019; 12(9) doi: 10.5812/ijcm.82413
11
Ronghui Cheng, Hongmei Yong, Yunhong Xia, Qingsong Xie, Guangyi Gao, Xueyi Zhou. Chemotherapy regimen based on sorafenib combined with 5-FU on HIF-1α and VEGF expression and survival in advanced gastric cancer patientsOncology Letters 2017; 13(4): 2703 doi: 10.3892/ol.2017.5769
12
Seref Kul, Ozge Telci Caklili, Yasemin Tutuncu, Fatma Betul Ozcan, Feyza Aksu, Omer Faruk Baycan, Adem Atici, Ummuhan Zeynep Bilgili, Mumtaz Takir, Mustafa Caliskan. Endothelial dysfunction in patients with acromegaly and It's association with EndocanGrowth Hormone & IGF Research 2021; 56: 101362 doi: 10.1016/j.ghir.2020.101362
13
Yuanbo Cui, Wenna Guo, Ya Li, Jijing Shi, Shanshan Ma, Fangxia Guan. Pan-cancer analysis identifies ESM1 as a novel oncogene for esophageal cancerEsophagus 2021; 18(2): 326 doi: 10.1007/s10388-020-00796-9
14
Qun Li, Xiaofeng Liu, Jia Gu, Jinming Zhu, Zhi Wei, Hua Huang. Screening lncRNAs with diagnostic and prognostic value for human stomach adenocarcinoma based on machine learning and mRNA‐lncRNA co‐expression network analysisMolecular Genetics & Genomic Medicine 2020; 8(11) doi: 10.1002/mgg3.1512
15
Rui Li, Jing Li, Xiaopeng Wang, Pan Liang, Jianbo Gao. Detection of gastric cancer and its histological type based on iodine concentration in spectral CTCancer Imaging 2018; 18(1) doi: 10.1186/s40644-018-0176-2
16
Chen Li, Hui Geng, Linhua Ji, Xiaojing Ma, Qichao Yin, Hua Xiong. ESM-1: A Novel Tumor Biomaker and its Research AdvancesAnti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2019; 19(14): 1687 doi: 10.2174/1871520619666190705151542
17
Jiannan Liu, Ying Liu, Wenjing Gong, Xiangshuo Kong, Congcong Wang, Shuhua Wang, Aina Liu. Prognostic value of insulin‑like growth factor 2 mRNA‑binding protein 3 and vascular endothelial growth factor‑A in patients with primary non‑small‑cell lung cancerOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10835
18
He Zhang, Yi-Wen Shen, Li-Jun Zhang, Jin-Jiao Chen, Hui-Ting Bian, Wen-Jie Gu, Hong Zhang, Hong-Zhuan Chen, Wei-Dong Zhang, Xin Luan. Targeting Endothelial Cell-Specific Molecule 1 Protein in Cancer: A Promising Therapeutic ApproachFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.687120
19
Teng Li, Jing Yu, Xinyu Luo, Weiguo Ren, Yue Zhang, Bangwei Cao. VEGFR-2 as a novel predictor of survival in gastric cancer: A systematic review and meta-analysis
Pathology - Research and Practice 2018; 214(4): 560 doi: 10.1016/j.prp.2018.02.005
20
Yirizhati Aili, Nuersimanguli Maimaitiming, Yusufu Mahemuti, Hu Qin, Yongxin Wang, Zengliang Wang. The Role of Exosomal miRNAs in Glioma: Biological Function and Clinical ApplicationFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.686369
21
Yu Ho Lee, Se-Yun Kim, Haena Moon, Jung-Woo Seo, Dong-Jin Kim, Seon Hwa Park, Yang-Gyun Kim, Ju-Young Moon, Jin Sug Kim, Kyung-Hwan Jeong, Sung-Jig Lim, Chan-Duck Kim, Jae Berm Park, Byung Ha Chung, Yeong Hoon Kim, Jaeseok Yang, Hyung-In Yang, Kyoung Soo Kim, Sang-Ho Lee. Endocan as a marker of microvascular inflammation in kidney transplant recipientsScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-018-37975-9
22
Mutlu ŞAHİN, Mehmet SAYDAM, Kerim YILMAZ, Hamdullah YANIK, İ̇brahim YILMAZ, Görkem GÜNDOĞAN, Cem AZILI, Melih AKINCI, Mehmet GÜLÇELİK. Serum Endocan Levels Can Predict Malignancy Of Thyroid: A Prospective Clinical StudyAnadolu Güncel Tıp Dergisi 2020;  doi: 10.38053/acmj.789254