BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jiang SM, Jia L, Lei XG, Xu M, Wang SB, Liu J, Song M, Li WD. Incidence and psychological-behavioral characteristics of refractory functional dyspepsia: A large, multi-center, prospective investigation from China. World J Gastroenterol 2015; 21(6): 1932-1937 [PMID: 25684962 DOI: 10.3748/wjg.v21.i6.1932]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i6/1932.htm
Number Citing Articles
1
Limei Du, Guizhen Yong, Ping Wang, Xi Wang, Wen Ming, Guobin He. Developing the modified 4-item version of perceived stress scale for functional dyspepsiaBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02728-0
2
Shuai Yin, Yuan Chen, Du Lei, Rui-rui Sun, Ting-ting Ma, Pei-min Feng, Zhao-xuan He, Xue-ling Suo, Pei-hong Ma, Yu-zhu Qu, Ke Qiu, Miao-miao Jing, Qi-yong Gong, Fan-rong Liang, Jiao Chen, Fang Zeng. Cerebral mechanism of puncturing at He-Mu point combination for functional dyspepsia: study protocol for a randomized controlled parallel trialNeural Regeneration Research 2017; 12(5): 831 doi: 10.4103/1673-5374.206655
3
Yu Guo, Wei Wei, Jiande DZ Chen. Effects and mechanisms of acupuncture and electroacupuncture for functional dyspepsia: A systematic reviewWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(19): 2439 doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2439
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
4
Koji Nakada, Atsushi Oshio, Nobuyuki Matsuhashi, Katsuhiko Iwakiri, Takeshi Kamiya, Noriaki Manabe, Takashi Joh, Kazuhide Higuchi, Ken Haruma. Causal effect of anxiety and depression status on the symptoms of gastroesophageal reflux disease and functional dyspepsia during proton pump inhibitor therapyEsophagus 2023; 20(2): 309 doi: 10.1007/s10388-022-00960-3
5
Yu Guo, Wei Wei, Jiande DZ Chen. Effects and mechanisms of acupuncture and electroacupuncture for functional dyspepsia: A systematic reviewWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(19): 2440-2457 doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2440
6
Yasunori Yamamoto, Shinya Furukawa, Junichi Watanabe, Aki Kato, Katsunori Kusumoto, Teruki Miyake, Eiji Takeshita, Yoshio Ikeda, Naofumi Yamamoto, Katsutoshi Okada, Katsuhiko Kohara, Syuichi Saheki, Yuka Saeki, Yoichi Hiasa. Positive Association Between Sleep Disturbance and Prevalence of Functional Dyspepsia in Japanese Young PeopleDigestive Diseases and Sciences 2022; 67(8): 3929 doi: 10.1007/s10620-021-07260-3
7
Qian-Qian Wang, Li Cheng, Bi-Yu Wu, Hong-Yi Qiu, Ping Xu, Bo Wang, Xiu-Juan Yan, Sheng-Liang Chen. Stigma and Efficacy of Zhizhu Kuanzhong Capsules Versus Doxepin in the Treatment of Refractory Functional Dyspepsia: A Randomized Controlled TrialJournal of Neurogastroenterology and Motility 2023; 29(3): 360 doi: 10.5056/jnm22145
8
A.M. Osadchuk, I.D. Loranskaya, M.A. Osadchuk. Refractory dyspepsia syndrome as one of chronic pancreatitis markersRussian Journal of Preventive Medicine and Public Health 2024; 27(3): 112 doi: 10.17116/profmed202427031112
9
Xiu‐Juan Yan, Qing‐Qing Luo, Hong‐Yi Qiu, Chen‐Feng Ji, Sheng‐Liang Chen. The impact of stigma on medication adherence in patients with functional dyspepsiaNeurogastroenterology & Motility 2021; 33(2) doi: 10.1111/nmo.13956
10
Wei Zhao, Hong Jin, Mengque Xu, Dongxu Wang, Yandi Liu, Yanping Tang, Qiuzan Zhang, Jianping Hua, Bangmao Wang. Sleep Quality of Functional Gastrointestinal Disorder Patients in Class-Three Hospitals: A Cross-Sectional Study in Tianjin, ChinaBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/3619748
11
Christopher J Black, Peter A Paine, Anurag Agrawal, Imran Aziz, Maria P Eugenicos, Lesley A Houghton, Pali Hungin, Ross Overshott, Dipesh H Vasant, Sheryl Rudd, Richard C Winning, Maura Corsetti, Alexander C Ford. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of functional dyspepsiaGut 2022; 71(9): 1697 doi: 10.1136/gutjnl-2022-327737
12
Li-Jun Du, Bin-Rui Chen, John J Kim, Sarah Kim, Jin-Hua Shen, Ning Dai. <i>Helicobacter pylori</i> eradication therapy for functional dyspepsia: Systematic review and meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(12): 3486-3495 doi: 10.3748/wjg.v22.i12.3486
13
Yan-Qin Long, Wen-Li Xu, Lu-Xiu Li, Hui-Qin He, Jing-Jie Wang, Guo-Dong Shan, Ning Dai, Hong-Tan Chen. Characteristics and Risk Factors of Functional Dyspepsia Fulfilling the Rome IV Criteria Overlapping With Gastroesophageal Reflux Disease, Irritable Bowel Syndrome, and Functional Constipation in South ChinaJournal of Neurogastroenterology and Motility 2024; 30(2): 184 doi: 10.5056/jnm23084
14
Sung Ill Jang, Tae Hoon Lee, Seok Jeong, Chang-Il Kwon, Dong Hee Koh, Yoon Jae Kim, Hye Sun Lee, Min-Young Do, Jae Hee Cho, Dong Ki Lee. Efficacy of Chenodeoxycholic Acid and Ursodeoxycholic Acid Treatments for Refractory Functional DyspepsiaJournal of Clinical Medicine 2022; 11(11): 3190 doi: 10.3390/jcm11113190
15
S. Mahadeva, A. C. Ford. Clinical and epidemiological differences in functional dyspepsia between the East and the WestNeurogastroenterology & Motility 2016; 28(2): 167 doi: 10.1111/nmo.12657
16
Zahra Heidari, Ammar Hassanzadeh Keshteli, Awat Feizi, Hamid Afshar, Payman Adibi. Somatic Complaints Are Significantly Associated with Chronic Uninvestigated Dyspepsia and Its Symptoms: A Large Cross-sectional Population Based StudyJournal of Neurogastroenterology and Motility 2017; 23(1): 80 doi: 10.5056/jnm16020
17
Lin Jia, Shu-Man Jiang, Jing Liu. Behavioral gastroenterology: An emerging system and new frontier of actionWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(33): 6059-6064 doi: 10.3748/wjg.v23.i33.6059
18
Xinai Wang, Hao Liu, Wenjing Li, Hongling Xiao. Bibliometric analysis of functional dyspepsia research trends over the past 20 yearsFrontiers in Public Health 2022; 10 doi: 10.3389/fpubh.2022.1019110
19
Yejiao Ruan, Hao Lin, Xinru Lu, Yiying Lin, Jian Sun, Cengqi Xu, Lingjun Zhou, Zhenzhai Cai, Xiaoyan Chen. Application and value of anxiety and depression scale in patients with functional dyspepsiaBMC Psychology 2024; 12(1) doi: 10.1186/s40359-024-01744-3
20
Bei Tang, Lin Jia, Jing Liu, Xi Gu, Hai-xia Ye, Jiang-shun Song, Fang Su, Xiao-bing Ji, Jin-hua Xie, Xue-hui Zhang. Clinical-psychological characteristics of refractory globus patients in ChinaDigestive and Liver Disease 2016; 48(4): 381 doi: 10.1016/j.dld.2015.11.015
21
Lu Wu, Yan Lai, Ying Wang, Lixia Tan, Lizhen Wen, Huasheng Yang. Maillard Reaction Products of Stir FriedHordei Fructus GerminatusAre Important for Its Efficacy in Treating Functional DyspepsiaJournal of Medicinal Food 2020; 23(4): 420 doi: 10.1089/jmf.2019.4430
22
Hsu-Han Su, Fung-Chang Sung, Kai-Liang Kao, Shu-Chin Chen, Chen-Ju Lin, Shu-I Wu, Cheng-Li Lin, Robert Stewart, Yi-Shin Chen. Relative risk of functional dyspepsia in patients with sleep disturbance: a population-based cohort studyScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-98169-4
23
Leonard Ho, Claire C. W. Zhong, Charlene H. L. Wong, Justin C. Y. Wu, Karina K. H. Chan, Irene X. Y. Wu, Ting Hung Leung, Vincent C. H. Chung. Chinese herbal medicine for functional dyspepsia: a network meta-analysis of prokinetic-controlled randomised trialsChinese Medicine 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13020-021-00556-6
24
Qian-Qian Wang, Li Cheng, Bi-Yu Wu, Ping Xu, Hong-Yi Qiu, Bo Wang, Xiu-Juan Yan, Sheng-Liang Chen. Short-course antidepressant therapy reduces discontinuation syndrome while maintaining treatment efficacy in patients with refractory functional dyspepsia: A randomized controlled trialFrontiers in Psychiatry 2022; 13 doi: 10.3389/fpsyt.2022.1063722
25
Sung Won Jung, Min Sun Joo, Hyun Chang Choi, Sung Ill Jang, Young Sik Woo, Jin Bae Kim, Sang Hoon Park, Myung Seok Lee. Epigastric symptoms of gallbladder dyskinesia mistaken for functional dyspepsiaMedicine 2017; 96(16): e6702 doi: 10.1097/MD.0000000000006702
26
Bijan Shahbazkhani, Mohammad M. Fanaeian, Mohammad J. Farahvash, Najmeh Aletaha, Foroogh Alborzi, Luca Elli, Amirhossein Shahbazkhani, Jayran Zebardast, Mohammad Rostami-Nejad. Prevalence of Non-Celiac Gluten Sensitivity in Patients with Refractory Functional Dyspepsia: a Randomized Double-blind Placebo Controlled TrialScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-59532-z
27
Song Lin, Tao Gao, Chongxiu Sun, Mengru Jia, Chengxia Liu, Aiguo Ma. The association between functional dyspepsia and depression: a meta-analysis of observational studiesEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(8): 911 doi: 10.1097/MEG.0000000000001451
28
Vincent CH Chung, Charlene HL Wong, Irene XY Wu, Jessica YL Ching, William KW Cheung, Benjamin HK Yip, Kam Leung Chan, Pui Kuan Cheong, Justin CY Wu. Electroacupuncture plus on‐demand gastrocaine for refractory functional dyspepsia: Pragmatic randomized trialJournal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 34(12): 2077 doi: 10.1111/jgh.14737
29
Fabien Wuestenberghs, Chloé Melchior, Charlotte Desprez, Anne-Marie Leroi, Marie Netchitailo, Guillaume Gourcerol. Sleep Quality and Insomnia Are Associated With Quality of Life in Functional DyspepsiaFrontiers in Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fnins.2022.829916
30
Chang-gue Son. A Case of the Therapeutic Effect of Nangan-jeon on Refractory Functional Dyspepsia Caused by “Liver-Kidney Deficiency Cold”The Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(3): 437 doi: 10.22246/jikm.2021.42.3.437
31
Qian Huang, Huixiao Yuan, Qingqing Li, Yang Li, Shasha Geng, Yingqian Zhu, Min Liao, Hua Jiang. Global trends in research related to functional dyspepsia and anxiety or depression over the past two decades: a bibliometric analysisFrontiers in Neuroscience 2023; 17 doi: 10.3389/fnins.2023.1218001
32
Tao Yin, Ruirui Sun, Zhaoxuan He, Yuan Chen, Shuai Yin, Xiaoyan Liu, Jin Lu, Peihong Ma, Tingting Zhang, Liuyang Huang, Yuzhu Qu, Xueling Suo, Du Lei, Qiyong Gong, Fanrong Liang, Shenghong Li, Fang Zeng. Subcortical–cortical functional connectivity as a potential biomarker for identifying patients with functional dyspepsiaCerebral Cortex 2022; 32(15): 3347 doi: 10.1093/cercor/bhab419
33
Fumihiko Nakamura, Shiko Kuribayashi, Fumio Tanaka, Noriyuki Kawami, Yasuhiro Fujiwara, Katsuhiko Iwakiri, Motoyasu Kusano, Toshio Uraoka. Impact of improvement of sleep disturbance on symptoms and quality of life in patients with functional dyspepsiaBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01659-y
34
Leonard Ho, Claire CW Zhong, Charlene HL Wong, Justin CY Wu, Karina KH Chan, Irene XY Wu, Ting Hung Leung, Vincent CH Chung. Herbal medicine for functional dyspepsia: Network meta-analysis of placebo-controlled randomised trialsJournal of Ethnopharmacology 2022; 283: 114665 doi: 10.1016/j.jep.2021.114665
35
Yujiao Wang, Yuebo Jia, Xuejiao Liu, Keming Yang, Yunzhi Lin, Qin Shao, Jianghong Ling. Effect of Chaihu-Shugan-San on functional dyspepsia and gut microbiota: A randomized, double-blind, placebo-controlled trialJournal of Ethnopharmacology 2024; 322: 117659 doi: 10.1016/j.jep.2023.117659