BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Zhang Tao, Chen Yan, He Zhao, Jiawei Tsauo, Xiaowu Zhang, Bing Qiu, Yanqing Zhao, Xiao Li. Comparison of endoscopic ultrasonography and magnifying endoscopy for assessment of the invasion depth of shallow gastrointestinal neoplasms: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2017; 31(12): 4923 doi: 10.1007/s00464-017-5596-8
2
Takeshi Okamoto, Kenji Nakamura, Katsuyuki Fukuda. Successful endoscopic mucosal resection for non-ampullary duodenal signet-ring cell carcinomaClinical Journal of Gastroenterology 2020; 13(6): 1102 doi: 10.1007/s12328-020-01173-w
3
Yosuke Toya, Masaki Endo, Tomofumi Oizumi, Risaburo Akasaka, Shunichi Yanai, Keisuke Kawasaki, Shotaro Nakamura, Makoto Eizuka, Yasuko Fujita, Noriyuki Uesugi, Kazuyuki Ishida, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto. Diagnostic algorithm of magnifying endoscopy with crystal violet staining for non‐ampullary duodenal epithelial tumorsDigestive Endoscopy 2020; 32(7): 1066 doi: 10.1111/den.13640
4
Anand Shankarao Patil, Maraudavanan Ramachandran, Rajesh Kumar Mohan, Kaviraj Mahadevan, Balamurugan Rangasamy. HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF ENDOSCOPIC BIOPSIES IN PATIENTS WITH LESIONAL GASTROINTESTINAL TRACT DISORDERSJournal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2016; 5(01): 01 doi: 10.14260/jemds/2016/1
5
Yosuke Toya, Masaki Endo, Risaburo Akasaka, Jun Urushikubo, Takahiro Gonai, Kensuke Asakura, Shunichi Yanai, Keisuke Kawasaki, Makoto Eizuka, Noriyuki Uesugi, Shotaro Nakamura, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto. Clinicopathological Features and Magnifying Chromoendoscopic Findings of Non-Ampullary Duodenal Epithelial TumorsDigestion 2018; 97(3): 219 doi: 10.1159/000485505
6
Michael Hocke, Barbara Braden, Christian Jenssen, Christoph F. Dietrich. Present status and perspectives of endosonography 2017 in gastroenterologyThe Korean Journal of Internal Medicine 2018; 33(1): 36 doi: 10.3904/kjim.2017.212
7
Masao Yoshida, Yohei Yabuuchi, Naomi Kakushima, Motohiko Kato, Mikitaka Iguchi, Yorimasa Yamamoto, Kengo Kanetaka, Toshio Uraoka, Mitsuhiro Fujishiro, Masayuki Sho. The incidence of non‐ampullary duodenal cancer in Japan: The first analysis of a national cancer registryJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020;  doi: 10.1111/jgh.15285
8
Rindo Ishii, Ken Ohata, Eiji Sakai, Maiko Takita, Yohei Minato, Takashi Muramoto, Hirotsugu Hashimoto, Teppei Morikawa, Nobuyuki Matsuhashi. Simple scoring system for the diagnosis of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorsDigestive Endoscopy 2020;  doi: 10.1111/den.13762
9
Masao Yoshida, Tadakazu Shimoda, Masato Abe, Naomi Kakushima, Noboru Kawata, Kohei Takizawa, Hiroyuki Ono, Takashi Sugino. Clinicopathological characteristics of non‐ampullary duodenal tumors and their phenotypic classificationPathology International 2019; 69(7): 398 doi: 10.1111/pin.12829
10
Satoshi Kinoshita, Toshihiro Nishizawa, Yasutoshi Ochiai, Toshio Uraoka, Teppei Akimoto, Ai Fujimoto, Tadateru Maehata, Osamu Goto, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi. Accuracy of biopsy for the preoperative diagnosis of superficial nonampullary duodenal adenocarcinomaGastrointestinal Endoscopy 2017; 86(2): 329 doi: 10.1016/j.gie.2016.12.007
11
Naomi Kakushima, Masao Yoshida, Yuichiro Yamaguchi, Kohei Takizawa, Noboru Kawata, Masaki Tanaka, Yoshihiro Kishida, Sayo Ito, Kenichiro Imai, Kinichi Hotta, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Keiko Sasaki, Hiroyuki Ono. Magnified endoscopy with narrow-band imaging for the differential diagnosis of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsScandinavian Journal of Gastroenterology 2019; 54(1): 128 doi: 10.1080/00365521.2018.1557740
12
Ryosuke Ota, Takeshi Sawada, Sho Tsuyama, Yasushi Sasaki, Hiromu Suzuki, Yasuharu Kaizaki, Kenkei Hasatani, Eiichiro Yamamoto, Hiroyoshi Nakanishi, Satoko Inagaki, Shigetsugu Tsuji, Naohiro Yoshida, Hisashi Doyama, Hiroshi Minato, Keishi Nakamura, Satomi Kasashima, Eiji Kubota, Hiromi Kataoka, Takashi Tokino, Takashi Yao, Toshinari Minamoto. Integrated genetic and epigenetic analysis of cancer‐related genes in non‐ampullary duodenal adenomas and intramucosal adenocarcinomasThe Journal of Pathology 2020; 252(3): 330 doi: 10.1002/path.5529
13
Kenichiro Okimoto, Daisuke Maruoka, Tomoaki Matsumura, Mamoru Tokunaga, Tatsuya Kaneko, Hirotaka Oura, Naoki Akizue, Yuki Ohta, Keiko Saito, Makoto Arai, Jun Kato, Naoya Kato. Linked color imaging can improve the visibility of superficial non-ampullary duodenal epithelial tumorsScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-77726-3
14
Takahito Toba, Naoko Inoshita, Mitsuru Kaise, Kosuke Nomura, Yasutaka Kuribayashi, Masami Tanaka, Satoshi Yamashita, Tsukasa Furuhata, Daisuke Kikuchi, Akira Matsui, Toshifumi Mitani, Toshiro Iizuka, Shu Hoteya. Clinicopathological features of superficial non-ampurally duodenal epithelial tumor; gastric phenotype of histology correlates to higher malignant potencyJournal of Gastroenterology 2018; 53(1): 64 doi: 10.1007/s00535-017-1327-0
15
Yohei Ikenoyama, Shoichi Yoshimizu. Endoscopic Treatment Strategy for Upper GI Tract Neoplasms2020; : 79 doi: 10.1007/978-981-32-9737-1_8
16
Motohiko Kato, Naohisa Yahagi, Thierry Ponchon. Atlas of Early Neoplasias of the Gastrointestinal Tract2019; : 223 doi: 10.1007/978-3-030-01114-7_10