BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hwang MW, Ahn TS, Hong NR, Jeong HS, Jung MH, Ha KT, Kim BJ. Effects of traditional Chinese herbal medicine San-Huang-Xie-Xin-Tang on gastrointestinal motility in mice. World J Gastroenterol 2015; 21(4): 1117-1124 [PMID: 25632184 DOI: 10.3748/wjg.v21.i4.1117]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i4/1117.htm
Number Citing Articles
1
Tung-Ying Wu, Fang-Rong Chang, Jing-Ru Liou, I-Wen Lo, Tang-Chia Chung, Li-Yao Lee, Chun-Chen Chi, Ying-Chi Du, Man-Hon Wong, Suh-Hang Hank Juo, Chun-Chen Lee, Yang-Chang Wu. Rapid HPLC Quantification Approach for Detection of Active Constituents in Modern Combinatorial Formula, San-Huang-Xie-Xin-Tang (SHXXT)Frontiers in Pharmacology 2016; 7 doi: 10.3389/fphar.2016.00374
2
Cheng Yang, Jiayue Yang, Min Xia, Jianhong Wei, Yang Jiao, Qiang Zhan, Andrei Surguchov. Efficacy of Compound Herbal Medicine Tong-Xie-Yao-Fang for Acute Radiation Enteritis and Its Potential Mechanisms: Evidence from Transcriptome AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5481653
3
Jing Li, Yufang Gu, Rong Zhou. Rhubarb to Facilitate Placement of Nasojejunal Feeding Tubes in Patients in the Intensive Care UnitNutrition in Clinical Practice 2016; 31(1): 105 doi: 10.1177/0884533615608363
4
Bai-Yun Zeng. Neurobiology of Chinese Herb MedicineInternational Review of Neurobiology 2017; 135: 57 doi: 10.1016/bs.irn.2017.02.004
5
Mengjun Chen, Chen Liu, Yumeng Shen, Junfeng Zou, Zhimiao Zhang, Yue Wan, Lei Yang, Shu Jiang, Dawei Qian, Jinao Duan. A Powerful HPLC-ELSD Method for Simultaneous Determination of Fecal Bile Acids in T2DM Rats Interfered by Sanhuang Xiexin TangJournal of Chromatographic Science 2021; 59(9): 871 doi: 10.1093/chromsci/bmaa144
6
Yuefen Zhang, Yuying Wang, Yixia Tang, Ruijun Li, Yibing Ji. An online immobilized pepsin microreactor based on polymer monoliths for screening inhibitors from natural productsAnalytical Methods 2019; 11(18): 2465 doi: 10.1039/C9AY00343F
7
Chung-Ping Yu, Hui-Ju Lin, Shiuan-Pey Lin, Chi-Sheng Shia, Pei-Hua Chang, Yu-Chi Hou, Yo-Wen Hsieh. Rhubarb decreased the systemic exposure of cyclosporine, a probe substrate of P-glycoprotein and CYP 3AXenobiotica 2016; 46(8): 677 doi: 10.3109/00498254.2015.1117159
8
Hyun Jung Kim, Sun Young Park, Dae Geon Kim, So-Hae Park, Heeseob Lee, Dae Youn Hwang, Myeong Ho Jung, Ki-Tae Ha, Byung Joo Kim. Effects of the roots of Liriope Platyphylla Wang Et tang on gastrointestinal motility functionJournal of Ethnopharmacology 2016; 184: 144 doi: 10.1016/j.jep.2016.03.012
9
Xiang Cui, Yu‐meng Shen, Shu Jiang, Da‐wei Qian, Er‐xin Shang, Zhen‐hua Zhu, Jin‐ao Duan. Comparative analysis of the main active components and hypoglycemic effects after the compatibility of Scutellariae Radix and Coptidis RhizomaJournal of Separation Science 2019; 42(8): 1520 doi: 10.1002/jssc.201801204
10
Jinsoo Bae, Iksung Kim, Byoung-Do Seo, Byung Joo Kim. Effects of Socheongryong-Tang, a Traditional Chinese Medicine, on Gastrointestinal Motility Disorders (Diabetic Models) in MiceJournal of Korean Medicine for Obesity Research 2017; 17(2): 61 doi: 10.15429/jkomor.2017.17.2.61
11
Wuwen Feng, Hui Ao, Cheng Peng, Dan Yan. Gut microbiota, a new frontier to understand traditional Chinese medicinesPharmacological Research 2019; 142: 176 doi: 10.1016/j.phrs.2019.02.024