BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Mukasa M, Takedatsu H, Matsuo K, Sumie H, Yoshida H, Hinosaka A, Watanabe Y, Tsuruta O, Torimura T. Clinical characteristics and management of gastric tube cancer with endoscopic submucosal dissection. World J Gastroenterol 2015; 21(3): 919-925 [PMID: 25624726 DOI: 10.3748/wjg.v21.i3.919]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i3/919.htm
Number Citing Articles
1
Hua Li, Zhi-Bin Huo, Shu-Bo Chen, Hui Li, Dian-Chao Wu, Tong-Shan Zhai, Qi-Hai Xiao, Shu-Xia Wang, Li-Li Zhang. Feasibility study on expanded indication for endoscopic submucosal dissection of intramucosal poorly differentiated early gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(29): 6736-6741 doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6736
2
Mohamed Barakat, Mohamed Seif, Mohamed M. Abdelfatah, Andrew Ofosu, David L. Carr-Locke, Mohamed O. Othman. Endoscopic submucosal dissection for early neoplastic lesions in the surgically altered stomach: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2019; 33(8): 2381 doi: 10.1007/s00464-019-06778-y
3
Satoru Hashimoto, Hiroki Sato, Ken-ichi Mizuno, Kazuya Takahashi, Masafumi Takatsuna, Junji Yokoyama, Hiroshi Ichikawa, Manabu Takeuchi, Masaaki Kobayashi, Shuji Terai, Toshio Uraoka. Endoscopic Submucosal Dissection for Gastric Tube Carcinoma after Esophagectomy Contributes to Long-Term OutcomesCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1631415
4
Yasuhiro Inokuchi, Mamoru Watanabe, Kei Hayashi, Yoshihiro Kaneta, Mitsuhiro Furuta, Nozomu Machida, Shin Maeda. Feasibility, efficacy, and cautionary note of endoscopic resection for gastric tube cancer after esophagectomySurgical Endoscopy 2022; 36(11): 8096 doi: 10.1007/s00464-022-09240-8
5
Damiano Gentile, Pietro Riva, Anna Da Roit, Silvia Basato, Salvatore Marano, Carlo Castoro. Gastric tube cancer after esophagectomy for cancer: a systematic reviewDiseases of the Esophagus 2019; 32(8) doi: 10.1093/dote/doz049
6
Takuya Satomi, Seiji Kawano, Tomoki Inaba, Masahiro Nakagawa, Hirokazu Mouri, Masao Yoshioka, Shoichi Tanaka, Tatsuya Toyokawa, Sayo Kobayashi, Takehiro Tanaka, Hiromitsu Kanzaki, Masaya Iwamuro, Yoshiro Kawahara, Hiroyuki Okada. Efficacy and safety of endoscopic submucosal dissection for gastric tube cancer: A multicenter retrospective studyWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(11): 1043-1054 doi: 10.3748/wjg.v27.i11.1043
7
Akio Sakaki, Jun Kanamori, Ataru Sato, Naoya Okada, Koshiro Ishiyama, Daisuke Kurita, Junya Oguma, Hiroyuki Daiko. Case report: Gastric tube cancer after esophagectomy—Retrograde perfusion after proximal resection of right gastroepiploic arteryInternational Journal of Surgery Case Reports 2019; 59: 97 doi: 10.1016/j.ijscr.2019.03.020
8
Yoshie Hirayama, Junko Fujisaki, Shoichi Yoshimizu, Yusuke Horiuchi, Toshiyuki Yoshio, Akiyoshi Ishiyama, Toshiaki Hirasawa, Yu Imamura, Shinji Mine, Masayuki Watanabe, Tomohiro Tsuchida. Efficacy and safety of endoscopic resection for gastric tube cancer after surgical resection of esophageal squamous cell carcinomaEsophagus 2019; 16(2): 194 doi: 10.1007/s10388-018-00653-w
9
Yasuhiro Shirakawa, Kazuhiro Noma, Naoaki Maeda, Takayuki Ninomiya, Shunsuke Tanabe, Satoru Kikuchi, Shinji Kuroda, Masahiko Nishizaki, Shunsuke Kagawa, Yoshiro Kawahara, Hiroyuki Okada, Toshiyoshi Fujiwara. Clinical characteristics and management of gastric tube cancer after esophagectomyEsophagus 2018; 15(3): 180 doi: 10.1007/s10388-018-0611-2
10
Yukinori Toyoshima, Kosuke Narumiya, Kenji Kudo, Hiroto Egawa, Kei Hosoda. Comparative analysis of the outcomes of gastrectomy <i>vs.</i> endoscopic mucosal resection or endoscopic submucosal dissection for the treatment of gastric tube cancer after esophagectomyGlobal Health & Medicine 2023; 5(1): 40 doi: 10.35772/ghm.2022.01059
11
Rohit Agrawal, James Yang, Saeed Ali, Elie Ghoulam, Hemant Mutneja, Abhishek Bhurwal, Brian Boulay, Edward C Villa. Safety and Efficacy of Endoscopic Submucosal Dissection in the Management of Gastric Tube Cancers After Esophagectomy: A Systematic ReviewCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.40526
12
Haruhisa Suzuki, Ichiro Oda, Masau Sekiguchi, Seiichiro Abe, Satoru Nonaka, Shigetaka Yoshinaga, Takeshi Nakajima, Yutaka Saito. Management and associated factors of delayed perforation after gastric endoscopic submucosal dissectionWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(44): 12635-12643 doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12635
13
Masahiro Kimura, Yasuyuki Shibata, Kotaro Mizuno, Hironori Tanaka, Motoki Hato, Satoshi Taniwaki, Yoichiro Mori, Nobuo Ochi, Takaya Nagasaki, Shuhei Ueno, Yuki Eguchi. Resection of the Gastric Tube Reconstructed through the Retrosternal Route without SternotomyCase Reports in Surgery 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/5862871
14
Junya Kitadani, Keiji Hayata, Taro Goda, Akihiro Takeuchi, Shinta Tominaga, Naoki Fukuda, Tomoki Nakai, Shotaro Nagano, Toshiyasu Ojima, Manabu Kawai. Long-Term Outcomes of the Treatment for Gastric Tube Cancer After Esophagectomy for Esophageal CancerSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2024;  doi: 10.1097/SLE.0000000000001310
15
Kaja Ludwig, Njanja Enz, Hans Kreutzer, Tilman Pickartz. Metachronous carcinoma of the gastric tube following tumour-associated oesophagectomyLangenbeck's Archives of Surgery 2021; 406(7): 2263 doi: 10.1007/s00423-021-02316-4
16
Eiko Okamoto, Katsunori Ami, Yuko Karakama, Mayumi Kondoh, Hidetaka Akita, Shikofumi Tei, Takeshi Nagahama. Two cases of endoscopic submucosal dissection for gastric tube cancers reconstructed through the posterior mediastinal routeProgress of Digestive Endoscopy 2015; 87(1): 126 doi: 10.11641/pde.87.1_126
17
Ko Watanabe, Takuto Hikichi, Jun Nakamura, Minami Hashimoto, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Mitsuru Sugimoto, Hitomi Kikuchi, Naoki Konno, Mika Takasumi, Yuki Sato, Hiroki Irie, Katsutoshi Obara, Hiromasa Ohira. Clinical Outcomes and Adverse Events of Endoscopic Submucosal Dissection for Gastric Tube Cancer after EsophagectomyGastroenterology Research and Practice 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2836860
18
Masahiro Yura, Kazuo Koyanagi, Kiyohiko Adachi, Asuka Hara, Keita Hayashi, Yuki Tajima, Yasushi Kaneko, Hiroto Fujisaki, Akira Hirata, Kiminori Takano, Kumiko Hongo, Kikuo Yo, Kimiyasu Yoneyama, Reiko Dehari, Motohito Nakagawa. Distal gastric tube resection with vascular preservation for gastric tube cancer: A case report and review of literatureWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2020; 12(9): 397-406 doi: 10.4240/wjgs.v12.i9.397
19
Ryusuke Machino, Shinichiro Kobayashi, Tsutomu Tagawa, Ken Taniguchi, Kengo Kanetaka, Susumu Eguchi, Takeshi Nagayasu. Double vision approach applied by two teams for retrosternal gastric conduit for gastric tube cancerJournal of Surgical Case Reports 2023; 2023(2) doi: 10.1093/jscr/rjad068